SGH zrealizuje nowy projekt warsztatów i płatnych praktyk

Ponad 800 tys. zł otrzyma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na realizację programu doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość. Na liście rankingowej NCBiR program zgłoszony przez SGH zajął drugie miejsce wśród 48 projektów.

Przygotowany przez SGH "Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość SGH" zajął drugie miejsce w pilotażowym konkursie Programu Rozwoju Kompetencji ogłoszonego w czerwcu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami.

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców

Uczelnie mogły do konkursu zgłaszać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia, które w większym stopniu kształtować będą kompetencje najbardziej oczekiwane przez pracodawców. Największy nacisk został położony na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia poprzez staże i praktyki studenckie.

Obligatoryjnym elementem projektu jest włączenie pracodawców w realizację programów kształcenia. Dodatkowo pieniądze w ramach konkursu mogą być przeznaczone na dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy na istniejących już kierunkach studiów.

Program dla 100 studentów

SGH zgłosiła projekt organizacji certyfikowanych warsztatów doskonalenia kompetencji w zakresie wykorzystywania programów finansowo-księgowych oraz organizacji odpłatnych staży. Program obejmie 100 studentów kierunku finanse i rachunkowość. Projekt został przygotowany pod kierownictwem dr. Rafała Grabowskiego, kierownika Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH), a powstał przy współpracy z Działem Obsługi Projektów SGH. Na realizację projektu w SGH uczelnia otrzyma 807084 zł.

48 projektów z dofinansowaniem

Na liście rankingowej NCBiR znalazło się łącznie 48 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Będą one realizowane w 39 uczelniach. Łącznie 48 projektów otrzyma ok. 44 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

Pełna lista rankingowa nagrodzonych projektów na stronie NCBiR