Matura 2015 z wiedzy o społeczeństwie

Matura z WOS-u wybierana jest najczęściej przez chętnych na studia społeczne, prawo lub stosunki międzynarodowe.

Co trzeba umieć?

Matura z WOS-u sprawdzać ma, w jakim stopniu maturzysta umie rozpoznać problem i go zanalizować; czy umie poprawnie rozumować, argumentować i wnioskować, czy potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, dostrzegać zależności pomiędzy współczesnymi wydarzeniami na świecie oraz tworzyć krótkie notki w oparciu o dane statystyczne. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie zdawać można tylko na poziomie rozszerzonym. Ma on trwać 180 minut.

Jakie zadania?

Zadania mają być otwarte i zamknięte (np. wielokrotnego wyboru albo prawda/fałsz). Więcej będzie zadań otwartych. Polecenia mogą się odnosić do różnych materiałów źródłowych (teksty prawne, mapy, dane statystyczne). W poleceniach najczęściej będą się pojawiały czasowniki typu "oceń", "porównaj", "rozstrzygnij", "scharakteryzuj".

Maturzysta będzie musiał również napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów z arkusza. Temat może być sformułowany w postaci pytania lub zagadnienia, które należy rozważyć, omówić lub scharakteryzować. Będzie co najmniej jeden temat dotyczący Polski i co najmniej jeden dotyczący Europy lub świata. Można spodziewać się zagadnień z zakresu prawa, społeczeństwa, polityki i stosunków międzynarodowych.

Kryteria oceniania

Każda odpowiedź z poprawną zawartością będzie oceniona pozytywnie. Informacje dodatkowe, które będą wskazywały, że maturzysta nie rozumie, o czym pisze, sprawią, że odpowiedź zostanie oceniona na 0 punktów. Punkty przyznawane będą tylko za odpowiedzi precyzyjnie odpowiadające na pytania w poleceniu.

Wypracowanie oceniane będzie pod względem wartości merytorycznej (czy poruszone zostały wszystkie aspekty zagadnienia, czy problem został dobrze zrozumiany, czy maturzysta umie wyrazić własną opinię, czy zna słownictwo związane z poruszanym problemem), poprawności merytorycznej, selekcji informacji (brak fragmentów niezwiązanych z tematem) oraz języka, stylu i kompozycji. Egzaminator klasyfikuje wypracowanie do jednego z trzech poziomów. W zależności od poziomu przyznaje za pracę 12, 8 lub 4 punkty.

W wypracowaniu z WOS-u, tak jak w zadaniach otwartych na maturze z matematyki funkcjonuje pojęcie pokonania głównej trudności. Polega ona na przejściu z opisywania faktów i pojęć do wyjaśnienia problemu.

Przykładowy temat wypracowania

Sejm i Senat w Polsce. Porównaj pozycję ustrojową obu izb parlamentu, odwołując się do ich kompetencji konstytucyjnych.

Kompas zawodowy - sprawdź, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza!