Matura 2015 z języka rosyjskiego

Język rosyjski to trzeci najpopularniejszy język obcy nowożytny wybierany na maturze. Jak wszystkie języki nowożytne przyda się w rekrutacji na kierunki handlowe. Ze względu na podobieństwo do języka polskiego łatwo się go uczy.

Ustny najkrótszy

W przypadku matury z języka obcego nowożytnego, część ustna ma dwa poziomy - nieokreślony i dwujęzyczny. Na obu poziomach matura rozpoczyna się rozmową wstępną, podczas których egaminujący zadaje klasyczne pytania dotyczące szkoły, zainteresowań. Rozmowa ta ma za zadanie łagodnie wprowadzić maturzystę w egzamin.

Na poziomie nieokreślonym pierwsze zadanie polegać będzie na odgrywaniu konkretnej scenki z egzaminatorem, typowej dla życia codziennego. Następne zadania będzie wymagało pracy z daną ilustracją, to jest odpowiedzi na trzy pytania z nią związane i odpowiedzi te powinny być rozwinięte, kilkuzdaniowe. Część ustna trwa 15 minut.

Na poziomie dwujęzycznym część ustna również trwa 15 minut. Od zdającego wymaga się, aby potrafił tworzyć długie wypowiedzi poruszające wiele wątków oraz poprawnie reagować w różnych złożonych sytuacjach. W pierwszym zadaniu maturzysta otrzymuje dwa zdjęcia i na temat każdego musi się wypowiedzieć przez minutę a następnie odpowiedzieć na pytania od zdającego na temat zdjęć. Drugie zadanie polegać ma na wygłoszeniu trzyminutowej prezentacji na temat podany w zestawie egzaminacyjnym oraz na odpowiedzi na trzy pytania z nią związane. W przypadku obu poziomów oceniana jest poprawność, bogactwo słownictwa oraz wymowa (płynność i poprawny akcent).

Jakie zadania?

Egzamin rozpocznie się częścią sprawdzającą rozumienie ze słuchu tekstów kierowanych do rodzimych użytkowników języka rosyjskiego. W części podstawowej słuchanie trwa 20 minut, w rozszerzonej 25, w dwujęzycznej 30.

W zadaniach zamkniętych maturzysta będzie musiał zdecydować, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe, wybrać odpowiednią możliwość. W kolejnym zadaniu maturzysta będzie musiał odpowiedzieć na pytania zamknięte dotyczące tekstu pisanego. Pojawią się również zadania sprawdzające sprawności językowe zdającego, polegające na przykład na zapisaniu zdania w inny sposób (sparafrazowaniu), tłumaczeniu, słowotwórstwie (na poziomie podstawowym tylko zadania zamknięte).

Najważniejszą częścią egzaminu będzie wypowiedź pisemna na 80-130 słów lub 200-250 słów (poziom rozszerzony). Na poziomie podstawowym spodziewać się można prostego tekstu, tj. maila, zaproszenia i oceniane są takie rzeczy jak spójność i logika, poprawność i bogactwo słownictwa, odniesienie się do tematu.

Na poziomie rozszerzonym tekst będzie znacznie bardziej złożony - będzie to recenzja, artykuł, bądź rozprawka. Również kryteria oceniania tego typu wypowiedzi jest bardziej skomplikowany. Teza musi być postawiona zgodnie z tematem, wprowadzenie ciekawe; praca powinna być napisana odpowiednim stylem.

Co trzeba umieć?

Na maturze z języka rosyjskiego potrzebna będzie znajomość rzeczowników, tj. słownictwo, odmiana przez przypadki, różnice w odmianie rzeczowników w zależności od końcówki, liczba mnoga, rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w mnogiej; a także przymiotników - stopniowanie. Pojawią się też wszystkie typy zaimków i liczebników (szczególną uwagę należy zwrócić na związek liczebnika z rzeczownikiem.

Przykładowe tematy wypracowań

Na poziomie podstawowym (10 punktów)

Twój zespół muzyczny planuje swój pierwszy koncert. Na prowadzonym przez Ciebie blogu:

poinformuj, gdzie koncert się odbędzie, i uzasadnij wybór tego miejsca

opisz, jak przygotowujecie się do występu

napisz, jakie są Twoje odczucia przed koncertem

przedstaw plany artystyczne Twojego zespołu na najbliższą przyszłość.

Na poziomie rozszerzonym (13 punktów)

Na jednej z rosyjskich stron internetowych przeczytałeś(-aś) artykuł nastolatka, który narzeka na brak w jego dzielnicy miejsc, gdzie młodzi ludzie mogliby ciekawie spędzać czas wolny. Napisz list do gazety internetowej, w którym zaproponujesz różne sposoby rozwiązania tego problemu oraz opiszesz własne doświadczenie w organizacji klubu młodzieżowego w swojej okolicy.