Egzamin gimnazjalny 2015. Sprawdź, czego można się spodziewać na egzaminie gimnazjalnym 2015.

Prezentujemy przebieg, zakres sprawdzanego materiału oraz informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku.

Przebieg egzaminu

Egzamin gimnazjalny trwa 3 dni i w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się w następujących dniach:

część humanistyczna - 21 kwietnia 2015 r.

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 (trwa 60 minut)

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 (trwa 90 minut)

część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 r.

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 (trwa 60 minut)

- z zakresu matematyki - godz. 11:00 (trwa 90 minut)

język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r.

- na poziomie podstawowym - godz. 9:00 (trwa 60 minut)

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 (trwa 60 minut)

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego to 1 - 3 czerwca 2015 r.

Część humanistyczna: Język polski

Zadania z języka polskiego mają formę otwartą oraz zamkniętą i odnoszą się do tekstów literackich, popularnonaukowych oraz publicystycznych. Polecenia sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także znajomość lektur i twórczości autorów (wymagane na egzaminie utwory literackie oraz dorobek autorów są oznaczone * w spisie lektur dla gimnazjum).

Jednym z zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym jest dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, opisu, charakterystyki lub sprawozdania. Na egzaminie może zostać również sprawdzona umiejętność tworzenia form użytkowych, np. CV, list motywacyjny, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, list oficjalny.

Część humanistyczna: Historia i wiedza o społeczeństwie

Polecenia z historii i WOS-u mają formę zamkniętą. Zadania odwołują się do różnych epok oraz materiałów źródłowych (teksty literackie, popularnonaukowe, tabele, mapy). Są zróżnicowane pod względem trudności. Egzamin sprawdza, m.in. takie umiejętności jak: chronologia historyczna, analiza oraz interpretacja historyczna, znajomość ustrojów, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów współczesnego społeczeństwa, analizowanie wykresów.

Część matematyczna

Zadania z matematyki mają formę otwartą oraz zamkniętą. Egzamin składa się przede wszystkim z poleceń, które sprawdzają rozumienie pojęć matematycznych oraz dobieranie strategii matematycznych. Zadania sprawdzą takie umiejętności jak: sprawność rachunkowa, odczytywanie wykresów, interpretacja danych tekstowych, liczbowych i graficznych, rozumowanie i tworzenie strategii, modelowanie matematyczne.

Polecenie z matematyki obejmują zagadnienia z arytmetyki i geometrii, w tym: liczby wymierne, procenty, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania, wykresy funkcji, statystyka opisowa, figury płaskie, bryły.

Część przyrodnicza

Polecenia z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą i sprawdzają wiedzę z zakresu biologii, chemii, geografii i fizyki. Polecenia mają na celu sprawdzenie takich umiejętności jak: znajomość metodyki badań biologicznych, znajomość podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, znajomość różnorodności biologicznej, umiejętność odczytywania wykresów i danych tekstowych, wyjaśnianie zjawisk i procesów przyrodniczych, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Część językowa

Gimnazjaliści mają możliwość napisania sprawdzianu z języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Każdy uczeń przystępuje do egzaminu z tego języka obcego, którego uczył się jako przedmiot obowiązkowy w szkole.

Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego gimnazjalisty; na poziomie rozszerzonym dla tych, którzy kontynuują naukę języka po szkole podstawowej. Chętni uczniowie również mogą przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Zadania z języka obcego na poziomie podstawowym sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz znajomość funkcji oraz środków (struktury leksykalne i gramatyczne) językowych.

Poziom rozszerzony obejmuje polecenia z zakresu rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Wypowiedź pisemna ma formę krótkiego (50 - 100 słów) tekstu użytkowego, tj. listu, e-mail, wiadomości zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Każdy zdający egzamin otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach każdej części egzaminu. Rezultaty podawane są w procentach oraz w centylach.

Nie ma określonego minimalnego wyniku, który każdy gimnazjalista powinien uzyskać. Sprawdzianu po szkole gimnazjalnej nie można nie zdać. Wyniki jednak warunkują przyjęcie do szkoły ponadgimnajzalnej.

Zobacz wideo
Więcej o: