Zwolnienie z egzaminu - nagrodą dla wyróżniających się uczniów

Obowiązkowy egzamin gimnazjalny i maturalny może ominąć każdy, kto wykaże się szczególnymi umiejętnościami na konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

Gimnazjaliści z nagrodą na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

Gimnazjaliści mogą zostać zwolnieni z części egzaminu, jeśli zdobędą tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zwolnienie dotyczy części języka polskiego albo historii i WOSu, albo matematyki, albo przyrody, albo języka obcego. Konkurs polonistyczny zwalnia z egzaminu z języka polskiego, a konkurs matematyczny z matematyki, itd.

Jeżeli uczeń zostanie laureatem więcej niż jednego konkursu przedmiotowego, zostaje zwolniony z tej samej liczby egzaminów, co liczba zdobytych tytułów. Z całego egzaminu gimnazjalnego zostałby zatem zwolniony laureat 5 konkursów.

Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu należy złożyć dyrektorowi szkoły.

Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów za dany egzamin.

Laureaci olimpiad przedmiotowych

Warunkiem zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest zdobycie tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej. I etapy olimpiad rozpoczynają się już we wrześniu.

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z matury 2015:

embed

Zwolnienie z egzaminu jest jednoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów za egzamin pisemny i ustny na zdeklarowanym przez maturzystę poziomie. Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu należy złożyć dyrektorowi szkoły.

W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w części pisemnej w danym języku.

Pierwszeństwo w rekrutacji na studia

Szkoły wyższe uwzględniają osiągnięcia kandydatów w olimpiadach, a także w niektórych konkursach ogólnopolskich. Uczelnie indywidualnie ustalają, jakie tytuły dają przepustkę na określone studia. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych szkół. Kandydaci z tytułami nie są zwolnieni z procedur rekrutacyjnych, które również ich obowiązują. Przechodzą jedynie inną ścieżkę rekrutacji.

Nie ma sztywnych reguł co do honorowania olimpijczyków - o wszystkim decydują senaty uczelni lub rady wydziałów.

Więcej o: