Egzamin gimnazjalny 2015. Zobacz podsumowanie egzaminu gimnazjalnego 2014 przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Egzamin gimnazjalny 2015 już się rozpoczął! Zobacz, z czym uczniowie mieli największy problem podczas egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku.

W roku 2014 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia. Pierwszego dnia gimnazjaliści rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Drugiego dnia gimnazjaliści zmierzyli się z arkuszami z przedmiotów przyrodniczych, a także z matematyki. Ostatniego dnia przyszła pora na egzamin z języka obcego nowożytnego. Gimnazjaliści mieli do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Najpopularniejszy jak co roku okazał się język angielski. Gimnazjaliści, w porównaniu z rokiem 2013, uzyskali trochę lepsze wyniki z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Gorsze od ubiegłorocznych wyniki uczniowie klas III uzyskali z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Egzamin gimnazjalny 2014: co było w części humanistycznej?

Na rozwiązanie arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści mieli 60 minut. Na podstawie podanych tekstów, ilustracji i map musieli ocenić poprawność zdań oraz rozwiązać zadania zamknięte.

Zadania z historii obejmowały takie tematy, jak Bliski Wschód, Grecja, starożytny Rzym i walki gladiatorów, religioznawstwo i architektura, początki państwa polskiego i odkrycia geograficzne.

embed

Wśród zagadnień z wiedzy o społeczeństwie znalazły się pytania o organy wydające akty prawne, inflację a także wybory. Plakat zachęcający młodych ludzi do udziału w wyborach stał się hitem internetu.

Na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie mieli więcej czasu, bo aż 90 minut. Musieli rozwiązać zadania zamknięte, napisać krótką argumentację do wybranego tematu oraz rozprawkę. Mogli za nią otrzymać aż 10 punktów. Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wymagał od zdających wykazania się umiejętnościami: analizy i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji uzyskanych z różnych źródeł. Za rozwiązanie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie uzyskali średnio 59 proc. punktów. Za rozwiązanie poleceń z języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 68 proc. punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały wykorzystywanie informacji. Wyniki egzaminu wskazują, że uczniowie mają problemy z określeniem funkcji środków stylistycznych i językowych użytych w tekście. Zadania badające funkcjonalne i świadome posługiwanie się językiem okazały się dla tegorocznych gimnazjalistów najtrudniejsze. Poniżej: zadanie 17., które było dla zdających zdecydowanie trudniejsze niż pozostałe polecenia.

embed

Egzamin gimnazjalny 2014: jak przebiegła część matematyczno-przyrodnicza?

W arkuszu z przedmiotów przyrodniczych znalazły się zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów były wymieszane i w sposób wszechstronny sprawdzały wiedzę gimnazjalistów.

Pytania dotyczyły m.in. zależności między organizmami (symbioza, drapieżnictwo, konkurencja) czy dziedziczenia grup krwi. Pytano też o igłę magnetyczną, oświetlenie ziemi czy pasma górskie. Za rozwiązanie poleceń z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 52 proc. punktów. Najłatwiejsze okazało się zadanie o dziedziczeniu cech przez dzieci.

embed

Z kolei z zadań matematycznych gimnazjaliści uzyskali średnio 47 proc. Najłatwiejsze okazało się zadanie, w którym uczeń musiał wykazać się umiejętnością odczytania i wykorzystywania informacji. Dużo więcej problemów sprawiło zdającym rozwiązanie zadania 23., w którym musieli wykazać się umiejętnością przeprowadzenia prostego rozumowania matematycznego i użycia właściwej strategii.

embed

Część z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego 2014

W zeszłym roku gimnazjaliści najchętniej wybierali język angielski. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym uzyskali średnio: - z języka angielskiego - 67 proc. punktów - z języka niemieckiego - 54 proc. punktów - z języka rosyjskiego - 61 proc. punktów - z języka francuskiego - 70 proc. punktów - z języka hiszpańskiego - 66 proc. punktów - z języka włoskiego - 57 proc. punktów W arkuszu z pytaniami sprawdzane były umiejętności zdających w takich obszarach, jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych czy znajomość środków językowych. Analiza wyników pokazuje, że gimnazjaliści w porównywalnym stopniu opanowali umiejętności we wszystkich tych obszarach. W przypadku pozostałych języków obserwujemy większe zróżnicowanie wyników uzyskanych w poszczególnych częściach testu. Gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. Najwyższy wynik (75 proc. punktów) uzyskali w tej części arkusza zdający egzamin z języka hiszpańskiego. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu okazały się też najłatwiejsze dla uczniów piszących egzamin z języka niemieckiego i angielskiego. W przypadku pozostałych trzech języków (rosyjskiego, francuskiego i włoskiego) gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych (najwyższy wynik - 74 proc. punktów - uzyskali uczniowie przystępujący do egzaminu z języka francuskiego). Największym wyzwaniem dla znacznej części zdających były, podobnie jak w latach ubiegłych, zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Dotyczy to języka niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W przypadku pozostałych języków wynik osiągnięty w tej części jest porównywalny z wynikami z pozostałych części arkusza egzaminacyjnego. W arkuszach ze wszystkich języków obcych zadanie 1. składało się z pięciu jednostek sprawdzających różnorodne umiejętności z podstawy programowej w zakresie rozumienia ze słuchu. Całkiem prosta była dla uczniów większość zadań sprawdzających umiejętność wyszukiwania w tekście określonych informacji. Kompas zawodowy - sprawdź, która praca będzie dla Ciebie idealna

Zobacz wideo
Ile % punktów zdobędziesz z egzaminu gimnazjalnego 2014?
Więcej o: