Matura 2014 - kiedy można być zwolnionym z matury? Lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego.

Warto być wybitnym - każdego roku CKE publikuje listę olimpiad przedmiotowych, których laureaci zostają zwolnieni z egzaminu maturalnego. Zwolnienie równoznaczne jest z przyznaniem stuprocentowego wyniku z danego przedmiotu.

Stawka jest wysoka.

W przypadku przedmiotów maturalnych zadeklarowanych jako obowiązkowe w części pisemnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu. Chodzi zarówno o część ustną jak i pisemną na poziomie podstawowym.

Tak samo jeśli laureat deklarował poziom rozszerzony w części pisemnej danego przedmiotu - dostaje on maksymalną liczbę punktów z tego poziomu. Daje to oszałamiającą szansę dostania się na wymarzone studia. Nie często zdarza się, aby ktoś miał 100% na poziomie rozszerzonym - natomiast gwarantuje to właśnie olimpiada przedmiotowa.

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna:

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu, niż wskazany w deklaracji może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 22 kwietnia 2014 r.

Wyjątek: szkoły dwujęzyczne

W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w części pisemnej w danym języku. - zastrzega CKE.

Pierwszeństwo w rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia osób zwolnionych z egzaminu maturalnego przebiega inaczej - są oni kandydatami uprzywilejowanymi. Tak proces ten przebiega przy rekrutacji na Uniwersytet Warszawski:

"Wystarczy, że kandydat, który korzysta z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek wybierze ścieżkę "tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej" oraz wczyta zeskanowane zaświadczenie o uzyskanym tytule na swoim osobistym koncie rejestracyjnym, a następnie zapisze się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia. Na tej podstawie zostaną uwzględnione jego uprawnienia do całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku."

Natomiast w przypadku gdy kandydat korzysta z częściowych uprawnień w rekrutacji na dany kierunek, poza wyborem ścieżki "tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej" i wczytaniu zaświadczenia musi również wybrać na swoim koncie ścieżkę "nowa matura (2005-2014)", a następnie wybrać przedmioty zdawane na maturze oraz zapisać się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia.

Po weryfikacji zaświadczenia olimpiady jego stan (tj. zaakceptowane, odrzucone) będzie widoczny wraz z uwagami w miejscu, gdzie kandydat wczytał zaświadczenie na swoim koncie rejestracyjnym.

LISTA OLIMPIAD ZWALNIAJĄCYCH Z MATURY

Oto opublikowana w maju 2012 lista olimpiad, których laureaci i finaliści zostają zwolnieni z egzaminu maturalnego w roku 2014:

embed
embed
Więcej o: