Egzamin gimnazjalny 2014 - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2014. Pierwszym testem, przed którym stanęli uczniowie trzecich klas gimnazjów, był arkusz z historii i wiedzy o społeczeństwie. Oto przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Tylko 60 minut mieli do dyspozycji uczniowie, którzy dziś napisali egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugim egzaminem, do którego podeszli w dniu dzisiejszym, był egzamin z języka polskiego, który rozpoczął się o godzinie 11. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań z języka polskiego to 90 minut.

Sprawdź, jak Ci poszło! Oto oficjalne arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014:

Egzamin gimnazjalny 2014. Historia i WOS - oficjalne arkusze

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014

1. W wyniku przemian, które opisano w tekście doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników - PRAWDA

2. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu i mapy są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

embed

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA

- Największym skupiskiem kolonii greckich były obszary, które Terejczykom wskazała Pytia - FAŁSZ.

3. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Poniższy tekst opisuje zjawiska związane z kręgiem cywilizacji

A) starożytnej Mezopotamii.

B) starożytnego Rzymu. - PRAWDA

C) starożytnego Izraela.

D) starożytnego Egiptu.

4. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

embed

Z islamem wiążą się

A) symbol b. i tekst 2.

B) symbol a. i tekst 1.

C) symbol b. i tekst 3. - PRAWDA

D) symbol c. i tekst 1.

5. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

embed

Budowle, które powstały w epoce średniowiecza, są przedstawione na ilustracjach oznaczonych numerami

A) 1 i 2

B) 2 i 3

C) 3 i 4

D) 1 i 4 - PRAWDA

6. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

A) Koronacja Władysława Łokietka.

B) Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie.

C) Założenie uniwersytetu w Krakowie. - OSTATNIE

D) Śmierć Bolesława Krzywoustego. - PIERWSZE

7. Które państwo popierał mówca na soborze w Konstancji? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród podanych 1-3.

A) Mówca popierał Królestwo Polskie gdyż (3.) pochwalił pokojowe metody nawracania pogan.

8. Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj jego skutek - wybierz go spośród oznaczonych literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

8.1. Wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. - A

8.2. Wyprawa Vasco da Gamy pod koniec XV wieku. - D

8.3. Podróż Ferdynanda Magellana w latach 1519-1521. - B

A. Zetknięcie się Europejczyków z kulturą Indian.

B. Potwierdzenie tezy o kulistości Ziemi.

C. Udowodnienie teorii heliocentrycznej.

D. Rozwój handlu morskiego z Indiami.

9. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tablicy genealogicznej są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Albrecht Hohenzollern został księciem pruskim za panowania w Polsce króla Zygmunta I Starego. - PRAWDA

Następcą Kazimierza Jagiellończyka został jeden z jego braci. - FAŁSZ

10. Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C.

Przedstawiony tekst dotyczy rozwoju 10.1........ Miało to miejsce w 10.2........ W wyniku opisanych zmian nastąpił wzrost znaczenia 10.3.......

10.1

A) administracji państwowej

B) systemu podatkowego

C) systemu parlamentarnego - PRAWDA

10.2.

A) XVI wieku - PRAWDA

B) XVII wieku

C) XVIII wieku

10.3

A) króla

B) izby poselskiej - PRAWDA

C) senatu

11. Dokończy poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisane w tekście rozwiązania ustrojowe zostały sformułowane w

A) akcie unii w Krewie.

B) konstytucji Nihil novi.

C) artykułach henrykowskich. - PRAWDA

D) Konstytucji 3 maja.

12. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące mapy są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

embed

Mapa ilustruje konflikt Rzeczypospolitej z Turcją o panowanie nad Morzem Czarnym. - FAŁSZ

Mapa ilustruje konflikt, którego przyczyną były dymitriady. - FAŁSZ

13. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, to

A) podpisanie II rozbioru Polski -> uchwalenie Konstytucji 3 maja -> zawiązanie konfederacji targowickiej

B) uchwalenie Konstytucji 3 maja -> zawiązanie konfederacji targowickiej -> podpisanie II rozbioru Polski - PRAWDA

C) zawiązanie konfederacji targowickiej _> uchwalenie Konstytucji 3 maja -> podpisanie II rozbioru Polski

D) uchwalenie Konstytucji 3 maja -> podpisanie II rozbioru Polski -> zawiązanie konfederacji targowickiej.

14. Wskaż tytuł poniższej mapy. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

embed

A) Europa przed wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

B) Europa w roku wyprawy Napoleona na Moskwę. - PRAWDA

C) Podział Europy ustalony podczas kongresu wiedeńskiego.

D) Europa w roku wybuchu I wojny światowej.

15. Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C.

Władca określony w tekście 1. jako "z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski" to 15.1...... Tekst 2. to fragment aktu 15.2........ Władcy Rosji zostali przywołani 15.3........

15.1.

A) Zygmunt II August

B) Jak Kazimierz Waza

C) Stanisław August Poniatowski - PRAWDA

15.2

A) konfederacji

B) abdykacji

C) detronizacji - PRAWDA

15.3

A) tylko w tekście 1.

B) tylko w tekście 2.

C) w obu tekstach - PRAWDA

16. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji i tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

embed

Oba źródła pozwalają na sformułowanie opinii, że ruch kobiecy na początku XX wieku przybierał formy zorganizowane. - PRAWDA

Oba źródła pozwalają na sformułowanie opinii, że w wyniku emancypacji polepszyły się warunki życia kobiet. - FAŁSZ

17. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor programu wzywa do

A) unowocześnienia sposobu produkcji w fabrykach.

B) wprowadzenia praw socjalnych dla robotników.

C) zaprzestania podbojów terytorialnych.

D) zdobywania nowych kolonii. - PRAWDA

18. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Tekst przedstawia metody oporu Polaków wobec germanizacji. - PRAWDA

Tekst opisuje jedną z metod walki z polskością w zaborze austriackim - FAŁSZ

19. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących tekstu jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

1. Rada Komisarzy Ludowych została powołana z inicjatywy cara Mikołaja II.

2. Rada Komisarzy Ludowych powstała w wyniku przewrotu bolszewickiego w Rosji. - PRAWDA

3. Z treści uchwały wynika, że Rada Komisarzy Ludowych miała sprawować władzę sądowniczą.

20. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące danych zawartych w tabeli są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Podczas I wojny światowej państwa centralne powołały do wojska więcej żołnierzy niż państwa Ententy. - FAŁSZ

Spośród państw wymienionych w tabeli na frontach I wojny światowej najwięcej żołnierzy zginęło w armii niemieckiej. - PRAWDA

21. Pokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

embed

Możliwość wprowadzenia nazewnictwa miejscowości ukazanego na tablicy oraz języka pomocniczego w gminie to ustawowe nawiązanie do przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stwierdzono, że:

A) "Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu."

B) "Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej."

C) "Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury." - PRAWDA

D) "Rzeczypospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach."

22. Do każdego aktu prawnego przyporządkuj odpowiedni organ władzy, który go tworzy wybierz spośród oznaczonych literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany organ władzy.

22.1. Uchwała [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. - C - RADA GMINY

22.2. Postanowienie [...] w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - B - PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

22.3. Rozporządzenie [...] w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. - D - RADA MINISTRÓW

23. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wykresu jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

embed

1. W pierwszym półroczu 2007 roku wartość wskaźnika inflacji była niższa niż w pierwszym półroczu 2009 r.

2. W lipcu i sierpniu 2010 wartość wskaźnika inflacji utrzymywała się na tym samym poziomie.

3. W latach 2007-2011 wartość wskaźnika inflacji wykazywała stałą tendencję wzrostową. - FAŁSZ

24. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

embed

Plakat zachęca do

A) humanitarnego traktowania zwierząt.

B) prowadzenia zdrowego stylu życia.

C) wspólnych niedzielnych spacerów.

D) aktywnego uczestnictwa w wyborach. - PRAWDA

Ile % punktów zdobędziesz na egzaminie gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych?