EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

Zobacz wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014! Język polski - średnio 68 %, ale już matematyka tylko 47 %.

.html" target="_blank"> EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ZOBACZ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO!

Egzamin gimnazjalny 2014: kiedy gimnazjaliści otrzymają wyniki egzaminu gimnazjalnego?

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie ostatnich klas gimnazjów otrzymują ostatniego dnia nauki razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Jeśli dana osoba zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, nie złożyła rezygnacji z udziału w egzaminie i nie przystąpiła do egzaminu, na zaświadczeniu będzie miała wpisany wyniki "0".

Jaki wynik egzaminu gimnazjalnego otrzymają laureaci olimpiad przedmiotowych?

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych daną częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.

Co się stanie w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy podczas egzaminu?

Jeśli w trakcie trwania egzaminu komisja stwierdzi, że uczeń pracuje niesamodzielnie na zaświadczeniu wpisuje się "0".

Niesamodzielna praca może zostać stwierdzona w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza),

- wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,

- zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom).

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia (słuchacza).

Wynik uczniów zwolnionych z egzaminów z powodów losowych bądź zdrowotnych

W przypadku zwolnienia ucznia (słuchacza) z części egzaminu bądź z odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze

względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku egzaminu z odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" lub "zwolniona".

Uczeń (słuchacz) zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu otrzymuje za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu, nie otrzymuje zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Wynik egzaminu gimnazjalnego jest ostateczny

Pracę można jednak zobaczyć na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych. Wgląd w pracę jest możliwy tylko w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Kompas zawodowy - sprawdź, która praca będzie dla Ciebie idealna

Więcej o: