Egzamin gimnazjalny 2015. Standardy egzaminacyjne.

Egzamin gimnazjalny, jak każdy poważny test, rządzi się swoimi prawami. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zestaw procedur, do których podczas egzaminów muszą dostosować się zarówno zdający, jak i egzaminatorzy.

Przesyłka zabezpieczona pieczęcią

Zanim arkusze egzaminacyjne trafią na ławki trzecioklasistów, muszą dotrzeć do szkoły w nienaruszonym stanie. Jeżeli zaistniałoby chociaż małe prawdopodobieństwo, że do arkuszy przed egzaminem miały dostęp osoby trzecie, dana część egzaminu mogłaby zostać unieważniona.

By uniknąć takiej sytuacji, przekazanie przesyłki z arkuszami odbywa się według określonego protokołu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub któryś z jego członków, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Sprawdza, czy nie została ona naruszona. Bezpośrednio po odbiorze sprawdza też zgodność przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości. Następnie zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Jeżeli arkusze dotarły do szkoły w nienaruszonym stanie, tuż przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali.

Odpowiednia przestrzeń

Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. By upewnić się, że uczniowie będą podczas egzaminu pracować samodzielnie, zostaną usadzeni w ławkach pojedynczo. Ławki mają być szeroko rozstawione, by wyeliminować możliwość zerkania w odpowiedzi sąsiada.

Ściśle określony czas

Egzamin gimnazjalny we wszystkich szkołach zaczyna się o tej samej porze wyznaczonej przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie są wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego ucznia podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

Każda z części egzaminu ma też wyznaczony czas trwania. Część humanistyczna z zakresu zagadnień z wiedzy o społeczeństwie i historii trwa 60 minut, moduł zawierający zagadnienia z języka polskiego - 90 minut. Części matematyczna i z przedmiotów przyrodniczych trwają odpowiednio 90 i 60 minut. Egzamin z nowożytnego języka obcego - niezależnie, czy uczeń zdaje go na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym - trwa 60 minut. Czas trwania wszystkich części może zostać wydłużony dla ucznia z dysleksją lub innymi dysfunkcjami określonymi w rozporządzeniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin gimnazjalny 2015: Co można mieć przy sobie na egzaminie?

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Jak przygotowywane są arkusze?

By wyniki egzaminu gimnazjalnego były miarodajne i porównywalne z tymi z lat poprzednich, Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza próbne zastosowanie zadań egzaminacyjnych. W związku z pojawiającymi się ostatnio kontrowersjami dotyczącymi pilotaży egzaminów, które według krytyków miałyby służyć do sterowania zdawalności egzaminów, Centralna Komisja Egzaminacyjna w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Komisji stwierdza, że przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań to wymóg, absolutna konieczność, stanowiąca abc długotrwałego procesu przygotowania testów. Jest to również jedno z podstawowych działań w każdym badaniu naukowym. Jest zasadą, że zanim wykorzysta się jakiekolwiek narzędzie (test, kwestionariusz, ankietę), trzeba je poddać badaniu pilotażowemu (może ono być różnie nazwane), ponieważ tylko dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie potencjalnych błędów w zadaniach, wynikających chociażby z faktu, że dane sformułowanie może być dwuznaczne lub niezrozumiałe dla odbiorców.