Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna - jak zmieni się proces rekrutacji?

18 stycznia weszła w życie nowa ustawa rekrutacyjna regulująca hierarchię i kryteria przyjmowania kandydatów do szkół i przedszkoli. ?Jest to przede wszystkim przeniesienie do ustawy oraz pewne uporządkowanie zasad rekrutacji do szkół i placówek wszelkich typów, rozproszonych do tej pory w różnych przepisach. Opisano tam też trwający dwa lata okres przejściowy, aby był czas na dostosowanie się do nowych przepisów.? - pisze Katarzyna Hall w natemat.pl.

Grupy rekrutacyjne

Podstawą dla nowej ustawy jest podział na trzy grupy rekrutacyjne. Ze szczególnych przywilejów i pierwszeństwa w postępowaniu rekrutacyjnym korzystać będą zakwalifikowani do grupy pierwszej. Chodzi o osoby z rodzin wielodzietnych z minimum trójką dzieci, niepełnosprawnych oraz osoby z rodzin niepełnych lub zastępczych. Do grupy kwalifikuje też niepełnosprawność jednego z rodziców lub rodzeństwa.

Druga grupa uwzględnia potrzeby rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Chodzi o regulację wsparcia finansowego, które szczegółowo określają poszczególne ustawy.

Trzecia grupa kryteriów najistotniejsza jest przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Brane pod uwagę są tu umiejętności i zainteresowania kandydata potrzebne do placówek wymagających specjalnych predyspozycji - chodzi na przykład o szkoły sportowe, dwujęzyczne, artystyczne.

Zwrot kosztów dojazdu

Gmina będzie zobowiązana do zwrotu kosztów przejazdu opiekuna dziecka do czasu ukończenia przez niego siódmego roku życia, w przypadku gdy droga do szkoły przekroczy odległość trzech kilometrów. Wszystkie pozostałe warunki dofinansowania dookreślone są przez ustawy i biorą pod uwagę przynależność do drugiej grupy kandydatów.

Szkoły ponadgimnazjalne - nie tylko polski, ale i matematyka

W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych poza wynikami egzaminu gimnazjalnego brane będą pod uwagę nie tylko oceny z języka polskiego, ale również matematyki oraz dwóch innych wybranych przedmiotów.

Pozostałe ustalenia dotyczące rekrutacji nie ulegną zmianie - w przypadku szkół ponadgimnazjalnych istotne są kryteria dla trzeciej grupy rekrutacyjnej. Oznacza to uwzględnianie umiejętności i predyspozycji kandydata, a zatem jego wyniki w nauce, wyróżnienia i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku wyników równorzędnych brane pod uwagę będą przywileje grupy pierwszej.

Istotny dla szkół publicznych wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji jest również sprawdzian uzdolnień kierunkowych możliwy do przeprowadzenia jednak wyłącznie za zgodą Ministra Edukacji Narodowej.

Kandydaci z obwodu danej szkoły podstawowej lub gimnazjum

Kandydaci z obwodu danej szkoły podstawowej lub gimnazjum nie podlegają rekrutacji, lecz przyjmowani są na podstawie zgłoszenia zawierającego dane kandydata i jego opiekunów.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych może być przeprowadzony tylko w przypadku publicznego gimnazjum dwujęzycznego.

W przypadku kandydowania do placówki spoza obwodu uczeń podlega rekrutacji. Może zostać przyjęty jednak wyłącznie wtedy, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum).

Jakie dokumenty będą istotne

Podczas rekrutacji należy załączyć odpowiednie dokumenty związane z przynależnością do grupy pierwszej. Należy do nich oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oświadczenie o wielodzietności kandydata, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwój lub separację, akt zgonu jednego z opiekunów czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. Ważne będzie również oświadczenie o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie kandydata.

Poza tym przy rekrutacji rolę pełnią odpowiednie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia oraz wymogi rekrutacyjne stawiane przez poszczególną placówkę. W przypadku szkół sportowych może być to orzeczenie lekarskie, test sprawności fizycznej i zgoda rodzica.

Więcej o: