Pedagodzy z całej Polski we Wrocławiu

Uczestnicy XXVII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, profesorowie, ponad 70. doktorantów i gości z całej Polski, przyjadą do Wrocławia żeby podczas Dnia Gospodarza wziąć udział w panelu dyskusyjnym oraz grze miejskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Na Dzień Gospodarza, który odbędzie się 26 września, składa się udział naukowców w panelu dyskusyjnym pt. "Edukacja w debacie publicznej - między troską a milczeniem", grze miejskiej "Uczenie się w przestrzeniach publicznej i prywatnej pamięci Wrocławia" oraz w warsztatach artystycznych organizowanych w ramach Letniej Akademii Sztuki.

- Letnia Akademia Sztuki jest nowym wydarzeniem zainicjowanym w tym roku przez Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. Jej idea zbieżna jest z celami Letniej Szkoły Młodych Pedagogów - wymianą doświadczeń, rozwojem kompetencji, czerpaniem i łączeniem wiedzy z nauk pedagogicznych, humanistycznych i artystycznych przez jej uczestników. Stąd pomysł udziału uczestników LSMP nie tylko w panelu, ale również w grze miejskiej i Letniej Akademii Sztuki - podkreśla prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW.

Wydarzenie stanowi jeden z punktów sześciodniowego programu XXVII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, której obecnym gospodarzem jest Wydział Nauk Pedagogicznych DSW pod kierownictwem dziekana prof. DSW dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz. Tematem przewodnim tegorocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest: "Między sferą publiczną a sferą prywatną". Sfera publiczna - zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego, wolność ekspresji, partycypacja polityczna - zajmuje bowiem niezwykle istotne miejsce w refleksji nad współczesnym społeczeństwem.

- Letnia Szkoła Młodych Pedagogów ma długą tradycję. Jej ideą jest wspieranie młodych badaczy akademickich w rozwoju naukowym i zawodowym przez wybitną polską profesurę, które polega m.in. na międzypokoleniowej wymianie doświadczeń w obszarze nie tylko nauk pedagogicznych, ale również szeroko pojętej humanistyki i nauk społecznych - dodaje dziekan.

Głównym organizatorem corocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, który za każdym razem wybiera inną, wysoko ocenianą przez środowisko akademickie uczelnię - gospodarza danej edycji Szkoły. Pierwszy raz zaszczyt współorganizacji jednego z najważniejszych wydarzeń pedagogicznych przypadł uczelni niepublicznej - Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Szkoła, objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, odbywa się pod naukowym kierownictwem prof. Marii Dudzikowej, wiceprzewodniczącej KNP PAN. Wśród wykładowców znajdują się wybitni eksperci m.in.: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. UW dr hab. Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. USz dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica - rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. DSW dr hab. Elżbieta Matynia z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Więcej o: