Studia budownictwo - wymagania ogólne

Co zdawać na maturze by dostać się na budownictwo? To coraz popularniejsze studia. By się na nie dostać trzeba mieć bardzo dobre wyniki matury ze ścisłych przedmiotów.

Liceum

Jeżeli wcześnie (np. w gimnazjum) podejmie się decyzje o przyszłych studiach, już wtedy można się kształcić, by w przyszłości dostać się na wymarzony kierunek. W liceum należy wybrać klasę o ścisłym profilu, np. matematyczno-informatycznym, lub z rozszerzoną matematyką i fizyką. Dokonanie odpowiedniego wyboru już wtedy na pewno pomoże w przygotowaniu się do matury z odpowiednich przedmiotów. Od kandydatów na studia wymagane jest zdawanie języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Brane sa pod uwagę także przedmioty dodatkowe, takie jak: fizyka, geografia, informatyka, chemia. W zależności od uczelni ten zestaw wygląda różnie.

Wymagania uczelni - matura

Przed zdecydowaniem się na zdawanie określonych przedmiotów, powinno się dokładnie sprawdzić, czego wymaga wybrana uczelnia. Takie dane znaleźć można zwykle na stronach rekrutacyjnych. Na każdej politechnice proces rekrutacji wygląda nieco inaczej.

Np. Politechnika Wrocławska ma następujące kryteria przyjęć na budownictwo:

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia pierwszego stopnia jest liczony wg wzoru: WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP, gdzie M - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R (P - poziom podstawowy z matematyki, R - poziom rozszerzony z matematyki), F (fizyka) - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, JO (język obcy) - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie.

Z kolei na Politechnice Warszawskiej wskaźnik rekrutacyjny liczony jest wg wzoru:

PK = Pmat ´ wmat + Pwyb ´ w + Pjo ´ wjo (Pmat - punkty z matematyki, wmat - współczynnik dla matematyki, Pwyb - punkty z przedmiotu do wyboru, w - współczynnik dla tego przedmiotu, Pjo - punkty z języka obcego, wjo - współczynnik dla języka obcego; P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub P = 0,5 razy wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym), Wartości współczynników "w" zależą od przedmiotu oraz kierunku studiów. Na budownictwie jest tak: matematyka=1, język obcy=0.25, przedmioty do wyboru - fizyka=1, chemia=0,5, informatyka=0.75, biologia=0.5

Jeżeli nie ma się pewności, czy rekrutacja na budownictwo na danej uczelni się powiedzie, należy sprawdzić progi punktowe z zeszłych lat. Wydziały bardzo często udostępniają je na swoich stronach, np. Akademia Górniczo-Hutnicza , Politechnika Wrocławska , czy Politechnika Warszawska .

Wymagania uczelni - inne

Niektóre uczelnie poza kryteriami rekrutacyjnymi związanymi z konkursem świadectw dojrzałości, opisują jeszcze sylwetkę kandydata. Zrobiła tak np. Politechnika Poznańska. Tam od kandydata oczekuje się wiedzy i dobrych ocen z matematyki, fizyki i informatyki, zamiłowania do przedmiotów ścisłych i technicznych, zainteresowań osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa

Trzeba się także przygotować na to, że podczas składania dokumentów na ten kierunek, dostanie się skierowanie na badania. Kandydat na te studia musi przedstawić wyniki badań poświadczające, że jego stan zdrowia pozwala mu uczyć się na tym kierunku.

Oczywiście poza kryteriami rekrutacyjnymi warto zwrócić uwagę na liczbę miejsc na dany kierunek i jego popularność.

Studia

Studia pierwszego stopnia na budownictwie trwają nie krócej niż 7 semestrów, a studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry.