Dzień otwarty dla kandydatów na studia

Wszystkich maturzystów, którzy jeszcze nie zdecydowali się jaką uczelnię i kierunek studiów wybrać zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku uczelnia przygotowała 34 interesujące kierunki studiów.

Łącznie na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelnia oferuje ponad 10 000 miejsc. Spośród szerokiej oferty zróżnicowanych kierunków proponujemy kandydatom dwa nowe: Bioinżynieria zwierząt oraz Gastronomia i hotelarstwo.

Najbliższy Dzień otwarty dla kandydatów na studia w SGGW odbędzie się w sobotę 29 czerwca br., od godz. 11.00. w budynku 23 w kampusie uczelni przy ul. Ciszewskiego.

Kandydaci na studia będą mieli możliwość porozmawiania bezpośrednio ze studentami poszczególnych kierunków, a także z nauczycielami akademickimi.

To najlepszy sposób, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się jak się studiuje na najlepszej uczelni przyrodniczej w kraju. Maturzyści otrzymają także informatory i materiały informacyjne o kierunkach studiów. Młodzież otrzyma pełną informację o kierunkach studiów, wydziałach, zasadach rekrutacji.

Podczas spotkania będzie można porozmawiać z wykładowcami wszystkich kierunków studiów, w tym także tych najnowszych, czyli uruchomionych w ostatnich dwóch latach: Bezpieczeństwo żywności, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Inżynieria ekologiczna, Żywienie człowieka i ocena żywności, Bioinżynieria zwierząt oraz Gastronomia i hotelarstwo.

Bezpieczeństwo żywności

Kierunek Bezpieczeństwo żywności prowadzony jest na Wydziale Nauk o Żywności. Nauka obejmuje podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, znajomość inżynierii żywności, przetwarzania i dystrybucji żywności, problematykę ochrony środowiska w zintegrowanym łańcuchu żywnościowym, problematykę identyfikacji, monitorowania, kontroli krytycznych parametrów bezpieczeństwa surowców i produktów oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w łańcuchu żywnościowym.

Wydział Nauk o Żywności uruchomił ten kierunek, gdyż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. W ostatnich latach zmieniło się istotnie podejście społeczeństw i rządów do gospodarki żywnościowej.

Rolnictwo i przetwórstwo stały się elementem globalizacji systemu produkcji żywności, którego głównym celem jest bezpieczeństwo żywnościowe. Ponadto zwiększa się świadomość społeczna w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz jej produkcji zgodnie z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju, nie powodującego degradacji środowiska.

Zgodnie z zaleceniami FAO, Wspólną Polityką Rolną i prawem żywnościowym UE, koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa żywności, powinna być wprowadzona do wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego, od produkcji rolnej do konsumpcji, a także znaleźć swój wyraz w edukacji, zarządzaniu sektorem i w badaniach naukowych.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Kierunek Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich jest prowadzony na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Zmiany społeczne, potrzeba większej dbałości o środowisko przyrodnicze z bytującymi w nim zwierzętami spowodowały, że wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chowu i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz specjalistów zajmujących się różnymi aspektami relacji człowiek - zwierzę w środowisku przyrodniczym. W Polsce, podobnie jak i w innych krajach rozwiniętych, szybko zwiększa się liczba utrzymywanych przez ludzi zwierząt towarzyszących.

Mogą one wykonywać określone zadania i "prace", pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje właściciela, są towarzyszami człowieka, wypełniając jego wolny czas oraz zaspokajając potrzeby emocjonalne. Zwierzęta towarzyszące wykorzystywane są również do rehabilitacji. Wartość rynku usług i produkcji artykułów dla hodowców-amatorów w ciągu ostatnich 10 lat w USA uległa podwojeniu i osiągnęła 43 mld dolarów. W Europie wartość rynku zoologicznego wzrasta w tempie 13 procent rocznie. Również w Polsce obserwujemy podobne tendencje. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na usługi obejmujące doradztwo odnośnie utrzymania i żywienia zwierząt, ich pielęgnację, i itp.

Inżynieria ekologiczna

Kierunek Inżynieria ekologiczna jest prowadzony na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Dzięki rozwojowi wiedzy przyrodniczej coraz powszechniejsza jest świadomość związku pomiędzy dążeniem do maksymalizacji produkcji rolniczej i leśnej, a całych ekosystemów. Tylko wtedy gdy na produkcję rolniczą spojrzymy z perspektywy ekosystemów, zamiast pojedynczych pól, jesteśmy w stanie zwiększać produkcję rolnicza nie kosztem środowiska ale zgodnie z jego możliwościami.

Takiemu właśnie celowi służy inżynieria ekologiczna. Jest to nowa dyscyplina wiedzy, której celem jest odtwarzanie, projektowanie i kształtowanie ekosystemów. Inżynieria ekologiczna związana jest z naukami biologicznymi i inżynierskimi.

Absolwenci kierunku Inżynieria ekologiczna zdobywają umiejętności oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych użytkowaniem środowiska, zmianami klimatu, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi.

Zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej oraz inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych w aspekcie wpływu na środowisko. Będą przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych, monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska oraz zapobiegania i oceny skutków katastrof ekologicznych.

Żywienie człowieka i ocena żywności

Kierunek Żywienie człowieka i ocena żywności utworzony na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Kierunek ma charakter przyrodniczy i odpowiada nowoczesnej szybko rozwijającej się wiedzy w dziedzinie nauk żywieniowych, stanowiących podstawę postępu w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych, promocji właściwego stylu i jakości życia oraz ochrony zdrowia.

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy w placówkach profilaktyczno-zdrowotnych, instytucjach naukowo-badawczych, szkolnictwie różnego szczebla, placówkach żywienia zbiorowego, przetwórstwa i obrotu żywnością, ochrony konsumenta oraz poradnictwa i upowszechniania wiedzy o żywieniu człowieka i konsumpcji. Absolwenci potrafią też organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną.

Nowe kierunki...

Dwa nowe kierunki, które SGGW uruchamia w tym roku akademickim to: Bioinżynieria zwierząt oraz Gastronomia i hotelarstwo.

Bioinżynieria zwierząt

Kierunek Bioinżynieria zwierząt będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Absolwenci bioinżynierii zwierząt uzyskają tytuł inżyniera. Studenci tego kierunku będą kształceni w zawodzie bioinżyniera specjalizującego się w bioinżynierii zwierząt. Studia na tym kierunku to nowoczesny program kształcenia, obejmujący najbardziej innowacyjne dziedziny wiedzy i techniki nauczania.

Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią Wydziału Nauk o Zwierzętach na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce. Z ankiet prowadzonych przez SGGW wynika, że wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów łączących teoretyczne podstawy nauk technicznych i przyrodniczych z umiejętnościami warsztatowymi i opanowaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych są wysoko cenione przez pracodawców.

Gastronomia i hotelarstwo

Kierunek Gastronomia i hotelarstwo będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Studenci, którzy ukończą stacjonarne studia I stopnia uzyskają tytuł inżyniera. Nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo to wynik ciągłego monitorowania rynku pracy i wieloletniej współpracy wydziału z przedsiębiorstwami branżowymi.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, cateringowymi i hotelarskimi.

Absolwenci będą mogli także pracować w placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka. Będą przygotowani do pracy zarówno w gastronomii indywidualnej, systemowej jak i specjalnej, wykorzystując wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, produkcji żywności oraz nauk ekonomicznych.

Zdobędą umiejętności projektowania, organizacji i wyposażania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, techniki i technologii gastronomicznej, jak również planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumentów oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

Więcej o: