Egzamin gimnazjalny 2013, matematyka i przedmioty przyrodnicze, odpowiedzi i arkusze

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Matematyka, biologia, geografia, fizyka i chemia - to przedmioty, z którymi zmierzyli się uczniowie gimnazjum. Dzisiejszy egzamin gimnazjalny rozpoczął się o godzinie 9.00. Przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego znajdziecie w dniu egzaminu w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

W środę 24 kwietnia o godzinie 9 we wszystkich szkołach gimnazjalnych w Polsce uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Część przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego trwała 60 minut. Następnie, o godzinie 11 uczniowie zasiedli do części z matematyki. Czas jej trwania to 90 minut.

Egzamin gimnazjalny we wszystkich szkołach w Polsce przeprowadzany jest w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Termin egzaminu wyznacza i ogłasza z wyprzedzeniem Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego to konieczny warunek ukończenia gimnazjum.

Szczegółowy harmonogram egzaminu gimnazjalnego CKE 2013

- 23 kwietnia 2013 r. - egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych;

- 24 kwietnia 2013 r. - egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- 25 kwietnia 2012 r. - egzamin gimnazjalny z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski)

Gdzie będzie można znaleźć odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013?

Zestawy zadań wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym 2013 będą publikowane na stronach internetowych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu: ok. godz. 13.30 - pierwszy zestaw zadań z danego dnia, ok. godz. 15.30 - drugi zestaw zadań z danego dnia.

Przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 uczniowie gimnazjum będą mogli znaleźć na serwisie Edulandia.pl po godzinie 13.30. Odpowiedzi do egzaminu udzielą nasi eksperci.

Nowa forma egzaminu gimnazjalnego 2013

W nowej formie egzaminu gimnazjalnego jest mniej zadań z algorytmów i z umiejętności posługiwania się nimi. Pojawi się natomiast więcej zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Egzamin z części matematyczno-przyrodniczej również trwa 150 minut.

Egzamin gimnazjalny 2013: przedmioty przyrodnicze

Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą i są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości, umiejętności i trudności. Polecenia z części przyrodniczej mogą odnosić się do znajomości faktów, symboli, terminów, wzorów oraz umiejętności wyszukiwania informacji. Dodatkowo mogą dotyczyć umiejętności rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów.

Egzamin gimnazjalny 2013: matematyka

Zadania matematyczne mają formę otwartą lub zamkniętą. Nowa forma egzaminu gimnazjalnego zawiera mniej zadań z algorytmów i z umiejętności posługiwania się nimi. Więcej zadań opierać się będzie natomiast na umiejętności rozumienia pojęć matematycznych oraz dobierania własnych strategii w celu ich rozwiązania.

Egzamin gimnazjalny 2012

W zeszłym roku część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki zawierała 23 zadania matematyczne, z czego 20 zadań było typu zamkniętego, a 3 otwarte. Wśród zadań zamkniętych większość była wielokrotnego wyboru, w których jedna odpowiedź była poprawna. W trzech zadaniach należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń, a w jednym wybrać prawidłową odpowiedź i wskazać odpowiedni argument ją uzasadniający. Zadania otwarte wymagały samodzielnego sformułowania wniosku matematycznego z wykorzystaniem rysunków, diagramów lub wykresów.

Gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność odczytywania, interpretacji, przetwarzania i wykorzystywania informacji podanych w formie wykresu lub diagramu. Również bardzo dobrze radzili sobie z zadaniami wymagającymi obliczeń procentowych. Największą trudność natomiast sprawiły uczniom zadania wymagające posłużenia się wyrażeniami algebraicznymi.

Część egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych zawierała 24 zadania zamknięte różnego typu: wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz czy zadań na dobieranie.

Uczniowie najlepiej radzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności praktyczne, takie jak czytanie i interpretacja mapy lub sprawdzającymi umiejętność określenia położenia geograficznego. Porównywalne pod względem łatwości okazało się zadanie sprawdzające, czy uczniowie potrafią posługiwać się pojęciem prędkości do opisu ruchu. Trudne dla uczniów okazało się z kolei zadanie sprawdzające wiedzę z optyki, a także zadanie sprawdzające umiejętność planowania doświadczenia.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego: jak je interpretować?

W roku 2013 do egzaminu gimnazjalnego zgłoszonych zostało 396 132 uczniów. Prace gimnazjalistów sprawdzane będą przez egzaminatorów, a wyniki przesłane zostaną do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. W dniu zakończenia roku szkolnego, wraz ze świadectwami szkolnymi, uczniowie uzyskają zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej, wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Więcej o: