Rekrutacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu! W trosce o przyszłość kształcimy najlepszych!

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest uczelnią o bogatej tradycji, która buduje swoją przyszłość na fundamencie troski o  człowieka oraz sile ludzi stale współtworzących autorytet uczelni. Aby uzyskać rangę europejskiej uczelni medycznej, coraz aktywniej tworzy naukę, prowadzi badania, inicjuje i realizuje projekty we współpracy z liderami branży medycznej i prestiżowymi uczelniami medycznymi na całym świecie. W strukturze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu znajduję się Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbywa się na następujących kierunkach:

zdrowie publiczne,

pielęgniarstwo,

położnictwo,

ratownictwo medyczne,

fizjoterapia,

dietetyka.

Studia są prowadzone w różnych trybach i systemach zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Poza normalnym trybem nauki i zajęć w ramach poszczególnych planów kształcenia, studenci

mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w działających na Wydziale Studenckich

Kołach Naukowych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych.

Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranych specjalności. Wykładowcami na Wydziale Nauk o Zdrowiu są zarówno znakomici teoretycy, naukowcy, jak i uznani praktycy wykonujący zawody, do których przygotowują absolwentów.

Zdrowie Publiczne

Studenci kierunku zdrowie publiczne podczas studiów uzyskują wiedzę z zakresu: nauk medycznych (propedeutyki medycyny, nauki o człowieku, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej),  nauk humanistycznych i ekonomicznych (podstaw prawa, ekonomii, finansowania, rachunkowości oraz organizacji i zarządzania).

Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwent Zdrowia Publicznego był przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji samorządowej i rządowej, w Narodowym Funduszu Zdrowia lub innych instytucjach finansujących świadczenia zdrowotne (ubezpieczalnie prywatne),  w firmach konsultingowych i doradczych w zakresie ochrony zdrowia.

Kierunek zdrowie publiczne cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, nie tylko w kraju, ale i zagranicą

Pielęgniarstwo

Ten kierunek jest najstarszym na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Od roku 1978 kształcimy pielęgniarki w zakresie opieki, pielęgnacji i edukacji pacjentów. Oddana kadra naukowa, przekazuje wiedzę teoretyczną jak i praktyczną popartą wieloletnim doświadczeniem, zarówno naukowym jak i zawodowym. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych oraz seminaryjnych a największym atutem są zajęcia praktyczne na bazie szpitali klinicznych Uniwersytetu oraz współpracujących z uczelnią podmiotach medycznych, zarówno stacjonarnych jak i ambulatoryjnych.

Studenci uzyskują wiedzę z dziedzin nauk medycznych i socjologicznych oraz w zakresie profesjonalnego pielęgnowania, edukacji i opieki nad pacjentem.

Absolwent pielęgniarstwa może zostać przedsiębiorcą i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa z profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Położnictwo

Kształcenie na tym kierunku obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, z zakresu nauk medycznych, w szczególności położnictwa, ginekologii, pediatrii, opieki położniczej, genetyki oraz embriologii a także promocji zdrowia. Zajęcia prowadzone są przez naukowców oraz wieloletnich praktyków przy wykorzystaniu zaplecza szpitali klinicznych Uniwersytetu oraz współpracujących z uczelnią podmiotach medycznych, zarówno stacjonarnych jak i ambulatoryjnych.

Wykwalifikowane położne to przyszłość naszych dzieci i ich pierwszy kontakt ze światem!

Ratownictwo Medyczne

To nowy prestiżowy zawód medyczny, kształcimy przyszłych ratowników w oparciu o najnowsze międzynarodowe standardy i wytyczne. Studenci otrzymują bardzo dobre podstawy  teoretyczne ratownictwa oraz praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego pod kierunkiem specjalistów - praktykujących ratowników medycznych i lekarzy - specjalistów ratownictwa medycznego.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie nauk medycznych, ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, samoobrony, języka migowego.

Absolwent ratownictwa medycznego ma bardzo duże szanse rozwoju zawodowego. Może podjąć różnego rodzaju kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

Fizjoterapia

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i planowania rehabilitacji.

Studenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i leczeniu. Ponadto studenci poznają zagadnienia z zakresu komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia

Wraz z starzeniem się społeczeństwa, a także wydłużaniem się długości życia, popyt na usługi rehabi-litacyjne oraz zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało.

Dietetyka

Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi. Student uzyskuje wiedzę niezbędną do odpowiedniej oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia człowieka, zapobiegania chorobom dietozależnym, planowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

W XXI wieku - w dobie ludzi otyłych, dietetyk to pożądany i przyszłościowy zawód!

Logopedia Kliniczna

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym :

  • medycznym: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, ratowników medycznych
  • pedagogicznym: pedagogów, rehabilitantów, psychologów, którzy  są zainteresowani pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji językowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii Klinicznej z tytułem zawodowym logopedy. Zawód : Logopeda nr 228502( Dz.U.2010.nr 82.poz.537

Neurologopedia Kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną

Absolwent Studiów Podyplomowych posiada wiedzę  i kwalifikacje do wykonywania zadań:

a)      Wynikających  z wymagań określonych w przepisach o doskonaleniu i dokształcaniu koncepcje określające obszar logopedii  powiązanej z medycyną,- przygotowanie do pracy z dziećmi jak i dorosłymi z ośrodkowo uwarunkowanymi zaburzeniami mowy i języka ( afazją, dysfazją, anartrią, dyzartria, autyzmem, niepłynnością mówienia) oraz zaburzeniami głosu i mowy w chorobach psychicznych i otępiennych wieku starczego.

b) Wynikających z wymagań do pracy w zespołach wczesnej interwencji-posiada pogłębioną wiedzę na temat wczesnej interwencji neurologopedycznej we wspomaganiu rozwoju małego dziecka, uzyskane kompetencje pozwalają na opracowywanie programów i pracę terapeutyczną pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, uszkodzeniami pourazowymi, i innymi problemami utrudniającymi komunikację językową

c)      Związanych z obszarem wiedzy , stanowiącym zakres doskonalenia i dokształcania-Neurologopeda należy do specjalizacji wg. charakterystyki zawodu logopedy- specjalność neurologopedia  nr 228503( Dz.U.2010.nr 82.poz.537)

REKRUTACA - ważne terminy:

- dla kandydatów na I rok studiów I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka) na rok akademicki  2013/2014

8 kwietnia - 26 kwietnia 2013 r. - Elektroniczna rejestracja kandydatów, których obowiązuje egzamin wstępny na UM

13 maja - 20 czerwca 2013 r. - Elektroniczna rejestracja kandydatów z "nową maturą" na wszystkie ww. kierunki przez stronę internetową

- dla kandydatów na I rok studiów II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne) na rok akademicki  2013/2014

10 lipca - 14 sierpnia 2013r. - Elektroniczna rejestracja kandydatów na wszystkie ww. kierunki przez stronę internetową Uniwersytetu Medycznego

- dla kandydatów na I rok studiów I stopnia pomostowych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

10 lipca - 14 sierpnia 2013 r . - Elektroniczna rejestracja kandydatów na wszystkie ww. kierunki przez stronę internetową Uniwersytetu Medycznego

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa wiele organizacji studenckich, więc każdy może znaleźć dla siebie najlepszą formę spędzania czasu wolnego. Studenckie Koło Naukowe realizują  liczne badania, organizują konferencje naukowe, a także angażują  się w akcje o charakterze społecznym.

Studiowanie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to nie tylko nauka, ale i rozrywka. Nie brakuje obozów integracyjnych oraz festiwali studenckich. Największym wydarzeniem są MEDIKALIA - JUWENALIA DLA UMW.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem wymiany międzynarodowej. Uczelni przyznano tzw. Kartę Erasmusa i na jej podstawie jest prowadzona wymiana międzynarodowa studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Działania te są obecnie realizowane w programie "Uczenie się przez całe życie".

Więcej informacji: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu

tel.: 71 784 18 25, 71 784 18 26

e-mail: rekrutacja.wnoz@umed.wroc.pl

studia podyplomowe : 71 784 18 57

www.umed.wroc.pl