Pracę zapewnią optymizm i wykształcenie

Absolwenci szkół wyższych źle oceniają gospodarkę i sytuację na rynku pracy w Polsce. To, jak postrzegają swoje perspektywy pracy, w równym stopniu zależy od sytuacji w kraju jak i nastawienia do rozwoju kariery zawodowej. Większy optymizm poprawia ocenę sytuacji i mobilizuje do wyznaczenia bardziej ambitnych celów zawodowych - pokazały badania studentki psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Zuzanna Wójcik, studentka psychologii SWPS, sprawdziła jak absolwenci studiów wyższych widzą swoje szanse na sukces zawodowy po ukończeniu uczelni i zderzeniu się z rzeczywistością polskiego rynku pracy. Pod opieką naukową dr. Jacka Zakrzewskiego z SWPS przebadała 84 osoby, które ukończyły studia na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Spośród badanych, 74 proc. było aktywnych zawodowo. Przebadano absolwentów kierunków społecznych, ścisłych, biologiczno-przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych, prawniczych i medycznych. Dotychczasowe badania sprawdzały, jakie aspekty wpływają na ocenę naszej osoby jako kandydata do pracy. Studentka SWPS jako pierwsza zbadała, z czego mogą wynikać różnice w ocenie własnych perspektyw zawodowych wśród absolwentów studiów wyższych.

Badania absolwentów polskich uczelni pokazały, że 86 proc. z nich negatywnie ocenia sytuację na rynku pracy, a 54 proc. równie źle postrzega gospodarkę w Polsce.

- Pomimo złej oceny sytuacji ekonomicznej w kraju, osoby z wyższym wykształceniem nie spostrzegają równie negatywnie swoich szans zawodowych. Wynikać to może właśnie z wpływu czynników wewnętrznych, takich jak optymizm - mówi Zuzanna Wójcik, autorka badania.

Wyniki pokazują, że wyższy poziom optymizmu wpływa na lepsze prognozy własnej kariery.

- Możemy nawet założyć, że optymizm determinuje wykształcone osoby do stawiania sobie ambitnych celów zawodowych, dążenia do nich pomimo przeszkód, a w konsekwencji osiągania lepszych wyników niż osoby o pesymistycznym nastawieniu - komentuje Zuzanna Wójcik.

- Osoby spostrzegające na swojej drodze zawodowej bariery, w postaci kryzysu ekonomicznego lub wysokiego bezrobocia, mogą w konsekwencji rzadziej dążyć do realizacji swoich celów zawodowych - podsumowuje autorka.

Jakie znaczenie ma ocena własnych szans zawodowych? O tym co dana osoba osiągnie nie decydują tylko jej umiejętności i kompetencje, ale też jej przekonanie czy uda jej się to osiągnąć. Osoby wierzące w swój sukces z większym prawdopodobieństwem do niego dochodzą.

- Oczywiście sama wiara w sukces nie wystarczy. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że przekonanie o tym, że poniesie się porażkę, skutecznie utrudni osiągniecie sukcesu - dodaje Zuzanna Wójcik.

Analiza wyników badania znajdzie zastosowanie w doradztwie zawodowym, ponieważ pozwala odpowiednio wpływać na stawiane przez ludzi cele, pomagając klientom podnosić własną ocenę i w konsekwencji wspierać ich rozwój kariery zawodowej.

- Wykrycie zespołu cech, które w istotny sposób mogą mieć związek z niską oceną własnych szans zawodowych, mogłoby pomóc w pracy nad zapobieganiem bezrobocia u absolwentów szkół wyższych. Podobne badania można zastosować w walce z bezrobociem, szczególnie długotrwałym w większej grupie osób. Odpowiednie przebadanie bezrobotnych pozwoli dowiedzieć się, jak odpowiedzieć na ich niską samoocenę i podnieść ich szanse na rozwój zawodowy - radzi autorka badania.

- Wydaje się, że każdy czas jest dobry dla zrobienia kariery, choć dostępne to może być dla mniejszej liczby osób niż w czasach tzw. prosperity. Jak w starym powiedzeniu: zwalniają, znaczy się będą zatrudniać. Przekonanie, że właśnie nas zatrudnią może być ważną przesłanką sukcesu - dodaje dr Jacek Zakrzewski, psycholog SWPS.

Więcej o: