A może Ochrona środowiska?

Kierunek typowy dla uczelni przyrodniczej, ale niekoniecznie, bo oferowany też przez inne uniwersytety, a nawet politechniki.

Ochrona środowiska to całokształt działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego. W obliczu tak wielu aspektów dotyczących ochrony już i tak zagrożonego środowiska naturalnego eksperci w tej dziedzinie są niewątpliwie potrzebni. Tym bardziej, że Polska musi sprostać normom ekologicznym i unijnym programom dotyczącym ochrony środowiska.

Co się liczy na wstępie?

Porównajmy kilka przykładowych uczelni pod względem wymagań rekrutacyjnych na studia I stopnia. Królują raczej biologia i chemia, ale...

- Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: język polski; język obcy; matematyka lub fizyka i astronomia; biologia lub chemia, lub geografia (wszystkie przedmioty na dowolnym poziomie, jednak z lepszym przelicznikiem w przypadku zdawania na poziomie rozszerzonym).

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: biologia lub chemia; język obcy (oba przedmioty na dowolnym poziomie).

- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, WOS-u (dowolny poziom).

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii: biologia lub chemia, lub fizyka z astronomią, lub geografia, lub matematyka (tylko jeden przedmiot).

- Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: czesne miesięczne: 460 zł (pierwszy semestr nieodpłatnie dla laureatów szczebla centralnego olimpiady biologicznej, chemicznej lub ekologicznej).

- Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy: czesne za rok: od 3800 zł do 5100 zł.

Jakie specjalność cieszą się największą popularnością?

Doc. dr Piotr Tomaszewski Dziekan Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii Zarządzania w Warszawie podsumował dotychczasowe rekrutacje na kierunku Ochrona Środowiska:

"W ostatnich latach na studiach I stopnia szczególną popularnością cieszą się specjalności: odnawialne źródła energii oraz ochrona wód i zagospodarowanie odpadów, których kontynuacją na studiach II stopnia jest specjalność odnawialne źródła energii i zagospodarowanie odpadów. Specjalności te wychodzą naprzeciw najnowszym trendom na rynku pracy stwarzającym interesujące możliwości rozwoju działalności inżynierskiej w zakresie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz poszukiwania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadowej. Aktualnie wdrażane są w Polsce wysokie standardy środowiskowe w energetyce i gospodarce odpadowej związane z coraz pełniejszym dostosowaniem rozwiązań stosowanych w Polsce do wymogów Unii Europejskiej, a to sprzyja utrzymaniu tej preferencji w wyborze specjalności."

Których przedmiotów jest najwięcej?

Siedem semestrów trwają studia na politechnikach, uzyskuje się po nich tytuł inżyniera. Na tych uczelniach zwykle w programie studiów stawia się nacisk na przedmioty techniczne, co wynika z racji warunków tych uczelni, tzn. zaplecza naukowego, kadry akademickiej. Na Politechnice Rzeszowskiej na przykład wśród przedmiotów podstawowych jest aż 140 godzin zajęć z matematyki, z której zdaje się egzamin po pierwszym i drugim semestrze. Inaczej jest na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (choć także po siedmiu semestrach i także z tytułem inżyniera kończy się studia I stopnia), bo tu matematyki jest 90 godzin, a przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

Ta uczelnia stawia wyraźnie na przedmiot o nazwie podstawy produkcji rolniczej, którego w programie jest 130 godzin, a który obejmuje zagadnienia szczegółowej uprawy, ogrodnictwa i łąkarstwa oraz podstaw produkcji zwierzęcej. Inna przyrodnicza uczelnia Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie najwięcej godzin prowadzi z chemii środowiska oraz z przedmiotu: geologia, geomorfologia i gleboznawstwo (po 96 godzin). Oba kończą się egzaminem.

Inne przedmioty w programie

* na specjalności: odnawialne źródła energii

** na specjalizacji: ochrona wód i zagospodarowanie odpadów

^ tutaj kierunek nosi nazwę: technologie ochrony środowiska

Jakie są możliwości specjalizowania się?

Specjalizacji jest w bród. Wymieniamy przykładowe na przykładowych uczelniach. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oferuje na studiach II stopnia specjalizowanie się w następujących działach: funkcjonowanie i ochrona środowiska przyrodniczego, restoration and management of environment, systemy ochrony środowiska, środowisko - żywność, technologie ochrony środowiska. Z kolei studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie mają do wyboru: ochronę biosfery i program Natura 2000, zarządzanie ochroną środowiska, ochronę wód i zagospodarowanie odpadów oraz odnawialne źródła energii.

Do czego przygotowują te specjalności?

- Ochrona biosfery i program Natura 2000 przygotowuje specjalistów mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

- Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów uczy profesjonalistów z zakresu utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej na środowisko.

- Odnawialne źródła energii - tu kształcą się fachowcy z zakresu uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii - biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.

- Zarządzanie ochroną środowiska jest specjalnością przygotowującą fachowców z zakresu opracowywania programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego; dokonywania oceny ekonomicznej efektywności oraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Gdzie do pracy?

Jako ekspert od ochrony środowiska, możesz znaleźć pracę w firmach zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska. Takich specjalistów zatrudniają instytucje państwowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiskowych, jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami. Absolwenci tego kierunku działają w ośrodkach badawczych (wykonując ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska), w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, w przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska) czy w biurach planowania przestrzennego.

embed
Więcej o: