Konsolidacja uczelni pod znaną marką

Pod koniec stycznia Dolnośląska Szkoła Wyższa i Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" podpisały porozumienie w sprawie połączenia uczelni. Konsolidacja nastąpi przez włączenie DWSSP "ASESOR" w strukturę DSW.

Konieczność sprostania wysokim wymaganiom w zakresie jakości kształcenia i zachodzące procesy demograficzne, a także wzrastająca mobilność społeczna i gospodarcza wymuszają zmiany w systemie szkolnictwa wyższego. Skłania to szkoły wyższe do mobilizacji potencjału dydaktycznego i badawczego. Dalsze funkcjonowanie uczelni doświadczonych, ale mniejszych - takich jak DWSSP "ASESOR" - jest możliwe przez połączenie z dużymi akademickimi, do których należy DSW, najlepsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku.

- Połączyliśmy się z uczelnią rzetelną i wiarygodną, której dotychczasowa działalność jest zbieżna z naszymi celami i misją - informuje prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. - Połączenie zasobów edukacyjnych z jednej strony pozwoli na kontynuację - w nowej strukturze i w nowej formule organizacyjnej - cennej działalności DWSSP "ASESOR", z drugiej strony zaś wzmocni pozycję DSW i zwiększy jej potencjał rozwojowy. Uatrakcyjni również ofertę edukacyjną dla potencjalnych kandydatów na studia I stopnia o nowy kierunek. Już teraz myślimy o uruchomieniu studiów II stopnia na kierunku administracja - dodaje rektor DSW.

- Tak, to połączenie naszych potencjałów dydaktycznych i naukowo-badawczych stanowi dla obu uczelni szansę na pełniejszy rozwój - mówi prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR".

- DSW zyskuje nowy kierunek studiów - administrację, kształcący nowoczesne służby publiczne. Na ogólnopolskim rynku edukacyjnym studia te wyróżniają się nie tylko nowatorskim programem nauczania, ale też rozwijaniem wrażliwości społecznej, etyki i kultury osobistej studentów oraz znakomitą kadrą dydaktyczną. Wnosimy też nową specjalność finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego - administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego, cenne, liczące 16 tysięcy pozycji zasoby biblioteczne, kontakty partnerskie krajowe i zagraniczne. Aktualny status Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, niewątpliwie najlepszej na Dolnym Śląsku uczelni niepublicznej, pozwala mieć nadzieję na rozwijanie nowych specjalności i kształcenie na kierunku administracja na studiach II stopnia - dodaje rektor DWSSP "ASESOR".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektorzy obu uczelni przygotowali i złożyli wspólny wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na ich połączenie i wykreślenie DWSSP "ASESOR" z rejestru uczelni niepublicznych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zgodnie z decyzją MNiSW z 31 stycznia 2013 r. następuje połączenie DWSSP "ASESOR" z DSW z dniem 1 lutego 2013 r.

Od dnia połączenia studenci i słuchacze DWSSP "ASESOR" stają się studentami i słuchaczami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku administracja. Kandydaci na studia z administracji, którzy przygotowują się do tegorocznego naboru letniego, będą rekrutować się już do DSW.

Więcej o: