Egzamin gimnazjalny 2014. DZIŚ od godziny 9:00 języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI i inne - publikujemy przykładowe ODPOWIEDZI, zasady oceniania i wyboru języka, arkusze z poprzednich lat

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego już od kilku lat również decydują o rekrutacji do szkoły średniej. Dodatkowo część uczniów czeka test na poziomie rozszerzonym. Jakie są zatem kryteria oceniania tej części egzaminu gimnazjalnego?

Siedem języków do wyboru

Egzamin możesz zdawać z jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 można również wybrać język ukraiński. Można zdecydować się tylko ten język, który w gimnazjum uczeń realizował jako przedmiot obowiązkowy. By przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, trzeba złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Pełnoletni - składają deklarację sami.

Zobacz arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Dwa poziomy trudności

Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym sprawdza wiadomości uczniów, którzy naukę języka rozpoczęli dopiero w gimnazjum. Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym dotyczy osób, które kontynuowały w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą wcześniej, w szkole podstawowej.

Do poziomu podstawowego ma obowiązek przystąpić każdy. Poziom rozszerzony jest obowiązkowy tylko dla gimnazjalistów, którzy uczyli się języka także w podstawówce. Co nie znaczy, że nie mogą do niego przystąpić osoby, które nie uczyły się języka wcześniej - jeśli chcą sprawdzić swoje umiejętności - mogą. Na obu poziomach rozwiązują zadania z tego samego języka.

Z jakich elementów składają się oba poziomy?

Poziom podstawowy:

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstów pisanych

Znajomość funkcji językowych

Znajomość środków językowych

Poziom rozszerzony:

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstów pisanych

Znajomość środków językowych

Wypowiedź pisemna

Z pewnością trzeba przygotować się na zadania, w których należy określić czy dane wyrażenie to prawda czy fałsz na podstawie nagrania lub załączonego tekstu. Słuchajcie zatem i czytajcie uważnie. Każde nagranie podczas egzaminu będzie można usłyszeć dwa razy.

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - JĘZYK POLSKI

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - JĘZYK POLSKI

Jak to napisać?

Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu krótkiego tekstu użytkowego (np. listu prywatnego, wiadomości, e-maila) na ok. 50-100 słów z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć, itp. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które trzeba rozwinąć w wypowiedzi.

Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest:

- nieczytelna

- całkowicie niezgodna z poleceniem

- niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie)

- odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).

Przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej egzaminatorzy w pierwszej kolejności będą zwracali uwagę na treść (czy wypracowanie realizuje temat), spójność i logikę tekstu, wykorzystany zakres środków stylistycznych (jak bogaty jest twój język) i ich poprawne zastosowanie.

Różnice między poziomem podstawowym a rozszerzonym dotyczą przede wszystkim zakresu tematycznego tekstów, ich złożoności, stosowania odpowiednich środków leksykalno-gramatycznych, różnorodności środków językowych oraz szybkości czytanych tekstów sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Więcej o: