Ulga na dziecko 2018

Ulga prorodzinna jest narzędziem stworzonym przez państwo, które umożliwia obywatelom posiadającym dzieci i spełniającym określone kryteria, na odliczenie od podatku PIT ulgi z tego tytułu. Intencją ustawodawcy jest wsparcie osób, które zdecydują się na rodzicielstwo. Ulga przysługuje także na każde kolejne uprawnione do niej dziecko, dzięki czemu wysokość zwrotu może ulegać zwiększeniu.

Warto pamiętać, że ulga odliczana jest od kwoty wykazanego w rocznym zeznaniu PIT podatku. W przypadku, gdyby podatek był zerowy, odliczenie ulgi byłoby niemożliwe. Jeśli zaś kwota podatku jest niższa niż całość przysługującej ulgi sprawia, że możemy otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Fachowo nazywa się to: dodatkowy zwrot ulgi.

Kto może ubiegać się o ulgę prorodzinną? 

Uprawnione do otrzymania ulgi prorodzinnej i odliczenia jej w rocznym zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 są: 

 • Rodzice - o ile nie zostały im odebrane prawa rodzicielskie. 
 • Opiekunowie prawni - o ile dziecko mieszka razem z nimi. 
 • Rodzice zastępczy - prawnie zasądzeni lub na podstawie umowy ze starostą. 

Komu nie przysługuje ulga prorodzinna? 


Ulga prorodzinna przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy opłacają progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.  

Oznacza to, że ulga prorodzinna nie należy się w danym roku podatkowym: 

 • gdy rodzic lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu, podatku liniowego lub karty podatkowej.  
 • Jednak gdy rodzic oprócz tego uzyskuje dochody z emerytury, renty, stosunku pracy itd., które rozlicza się w deklaracji PIT-37, to mimo wszystko może odliczyć także ulgę prorodzinną. 
 • gdy dziecko zostało umieszczone w placówce, w której ma zapewnioną całodobową opiekę. 
 • gdy dziecko wstąpiło w związek małżeński. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę prorodzinną? 


Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie oraz na dzieci dorosłe, które kontynuują naukę i nie ukończyły 25 roku życia. Dodatkowo dzieci dorosłe pobierające naukę (w kraju lub zagranicą) w szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach publicznych i niepublicznych, kolegiach nauczycielkach, szkołach oficerskich oraz doktoranci, nie mogą w roku podatkowym uzyskać przychodów większych niż 3089 złotych.

Dzieci otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny nie podlegają kryterium wieku. 

Wysokość ulgi 
Wysokość ulgi jest określana według ilości posiadanych dzieci. Dotyczy to jednak tylko tych dzieci, na które ulga przysługuje (które spełniają wymagane kryteria). 

Jedno uprawnione dziecko. 

Wysokość ulgi to 92,67 zł miesięcznie, co daje 1112,04 zł na cały rok. W przypadku posiadania tylko jednego dziecka spełniającego warunki przyznania ulgi, obowiązuje kryterium dochodu. Jeżeli rodzic rozliczający się samodzielnie przekroczy limit rocznego dochodu wynoszący 56 000 zł lub w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem 112 000 zł, ulga nie przysługuje. Limity te uwzględniają także dochody z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych oraz działalność gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. 

 • Dwoje uprawnionych dzieci. Wysokość miesięcznej ulgi na każde dziecko to 92,67 zł, czyli łącznie 185,34 zł miesięcznie. Daje to 2224,08 zł na cały rok. Przy dwójce dzieci kryterium dochodu nie obowiązuje. 
 • Troje uprawnionych dzieci. Wysokość miesięcznej ulgi na dwoje dzieci wynosi po 92,67 zł, a na trzecie już 166,67, czyli łącznie 352,01 zł miesięcznie. Ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 zł rocznie, na trzecie dziecko - 2000,04 złotych rocznie. Daje to 4224,12 zł na cały rok. Przy trójce dzieci kryterium dochodu nie obowiązuje. 
 • Czworo i więcej uprawnionych dzieci. Wysokość miesięcznej ulgi na dwoje dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie już 166,67, a na czwarte i każde kolejne po 225 zł. W przypadku posiadania czwórki dzieci daje to 577,01 zł miesięcznie, a rocznie 6924,12 zł. Roczna ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi po 2700 złotych. Na pierwszą dwójkę i trzecie dziecko ulga pozostaje bez zmian. Przy czwórce i większej ilości dzieci kryterium dochodu nie obowiązuje. 
 • Jak obliczyć wysokość ulgi prorodzinnej? 
  Wyliczając wysokość ulgi rodzinnej należy mieć na uwadze kilka kwestii: 
 • Ulgę liczy się od miesiąca, w którym dziecko się urodziło. Na dziecko urodzone np. w czerwcu przysługuje w danym roku ulga za 6 miesięcy. Nie ma znaczenia czy dziecko urodziło się 1, czy 30 czerwca.  
 • Ulga przysługuje za miesiące wakacyjne pod warunkiem, że w nowym roku szkolnym lub akademickiemu podejmie ono dalszą naukę. Przy czym nie jest istotne, czy będzie to nauka w tej samej, czy innej instytucji oświatowej. 
 • W przypadku ukończenia szkoły, ulga przysługuje także za miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę. 
 • W przypadku zakończenia studiów wyższych ulga przysługuje za miesiące nauki oraz miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 
 • Ulga przysługuje do ukończenia przez dziecko 25 lat, w tym za miesiąc w którym ma ono urodziny. 
 • Jeżeli dziecko weźmie ślub, ulga przysługuje tylko do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbył się ślub. 
 • Jak otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej?  
  Ustawodawca przewidział możliwość dodatkowego zwrotu ulgi prorodzinnej. Możliwość ta może zostać wykorzystana, gdy z związku z wyższą kwotą należnej ulgi niż podatku, pewna część ulgi pozostanie niewykorzystana.  
 • Chcąc skorzystać z możliwości zwrotu niewykorzystanej części ulgi, należy wypełnić część H w deklaracji PIT-37 lub część K w deklaracji PIT-36. 
 • Zwrot ten nie może przekroczyć sumy wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
 • Nie uwzględnia się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odliczonych w deklaracjach PIT-28, PIT-36L, PIT16A i PIT19A. 

Druki i dokumenty wymagane do przyznania ulgi prorodzinnej 


Należy liczyć się z tym, że Urząd Skarbowy w ciągu 5 lat od skorzystania z ulgi, może żądać udowodnienia posiadania prawa do jej otrzymania. Na wezwanie US należy przedstawić do wglądu: 

 • Odpis aktu urodzenia dziecka. 
 • Zaświadczenie o podejmowaniu nauki lub studiów przez dorosłe dziecko. 
 • Opiekun prawny - zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opieki. 
 • Rodzina zastępcza - orzeczenie sądu lub umowa ze starostą potwierdzające ustalenie rodziny zastępczej. 
 • Wypełniając deklarację podatkową należy pamiętać o kilku kwestiach: 
 • Wypełniając PIT-37 wysokość ulgi należy podać w poz. 120 lub 121. 
 • Wypełniając PIT-36 wysokość ulgi należy podać w poz. 200 lub 201. 
 • Należy wypełnić poz. 41 lub 42 w załączniku PIT/O oraz wypełnić część E, gdzie należy wpisać wymagane dane dzieci. 
 • Małżonkowie składający wspólnie deklarację PIT dołączają tylko jeden załącznik PIT/O. 
 • Małżonkowie rozliczający się oddzielnie dodatkowo zaznaczają w poz. 5 "cały rok", a w polu 41 podają wysokość odliczanej ulgi. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden z rodziców, drugi nie dołącza załącznika PIT/O. 
 • Zeznanie podatkowe PIT z uwzględnieniem ulgi należy złożyć samodzielnie. Pracodawca nie ma możliwości zrobienia tego za podatnika na podstawie PIT-12. Wystawia on druk PIT-40, jednak ulga prorodzinna jest odliczana jedynie w PIT-37 lub PIT-36.