Becikowe 2018 - najważniejsze informacje

Dla rodziców nowonarodzonego dziecka przysługują pewne świadczenia, a jednym z nich jest becikowe, czyli jednorazowa zapomoga na każde narodzone dziecko.

Dla rodziców nowonarodzonego dziecka przysługują pewne świadczenia, a jednym z nich jest becikowe, czyli jednorazowa zapomoga na każde narodzone dziecko. Nie można jednak zapomnieć, że istnieje szereg warunków, które trzeba spełnić, aby mieć możliwość starania się o ten zasiłek. Czym jest becikowe i ile wynosi? Komu przysługuje oraz jakie warunki trzeba spełnić? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Gdzie się udać, aby złożyć wniosek? Te oraz wiele innych pytań zadawane są często podczas ubiegania się o becikowe, szczególnie w przypadku rodziców, którzy mają z tym do czynienia pierwszy raz.

Becikowe - czym jest i ile wynosi?


Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin żywego dziecka, a kwota zasiłku wynosi 1000 zł netto i zwolniona jest z podatku. Zapomoga ta należy się dla każdego nowonarodzonego dziecka, co oznacza, że np. rodzice trojga noworodków otrzymają 3000 zł netto.

Jakie warunki trzeba spełnić?


W początkowym etapie becikowe przysługiwało dla wszystkich rodziców, ale zmiana zaszła 1. stycznia 2013 roku. Od tego momentu aż po dzisiejszy dzień, becikowe należy się tylko tym rodzinom, których dochód nie przekracza 1922 zł netto na miesiąc w przeliczeniu na osobę. Jest to najważniejszy warunek, ale jest jeszcze jeden. Koniecznością jest także posiadanie zaświadczenia, że kobieta ciężarna była pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży, aż do dnia narodzin dziecka.

Komu przysługuje, a komu nie?


Po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów zapomoga należna jest matce, ojcu, opiekunowi prawnemu bądź opiekunowi faktycznemu dziecka. Becikowe przysługuje obywatelom Polski oraz cudzoziemcom, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w związku z pracą. Istnieją jednak pewne wyjątki i świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • członkowi rodziny należy się podobne świadczenie za granicą, chyba że przepisy mówią inaczej,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało przyznane świadczenie alimentacyjne, chyba że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka nie jest znany, ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone, sąd nakazał jednemu z rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców.
 • Jak wypełnić wniosek?
  Formularz należy wypełnić, wpisując dane własne oraz dziecka, dane członków rodziny oraz nazwę organu, do którego odprowadzane są składki zdrowotne np. ZUS, KRUS i inne.
 • W punkcie pierwszym wpisywane są dane osoby, która ubiega się o przyznanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka.
 • Punkt drugi należy wypełnić, wpisując dane dziecka bądź dzieci, na które udzielana będzie zapomoga.
 • Punkt trzeci to dane wszystkich członków rodziny, z wyjątkiem wymienionych w formularzu przypadków.
 • Punkt czwarty wymaga wpisania danych organu, do którego wpłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Ostatnim, piątym punktem są inne dane odpowiednio wyjaśnione w formularzu.
 • Oprócz tego należy oczywiście złożyć własnoręczne podpisy oraz wypełnić pola przeznaczone na dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku.

Jakie dokumenty należy posiadać?


 • W celu otrzymania zasiłku należy złożyć wniosek do urzędu miasta, gminy albo ośrodka pomocy społecznej. Oprócz tego dołączyć należy także dodatkowe dokumenty:
 • zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok z urzędu skarbowego. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, co oznacza, że wraz z wnioskiem złożonym do 31 października bieżącego roku, konieczne jest dołączenie zaświadczenia z 2016 roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 31 października, wymogiem jest zaświadczenie o dochodach z roku 2017.
 • zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia ciąży. Zaświadczenie wydawane jest przez lekarza lub położną. Opiekunowie faktyczni lub prawni nie mają wymogu składania tego dokumentu.
 • odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu (gdy ojciec jest nieznany).
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu obojga rodziców (oryginał do wglądu).
 • samodzielnie napisane oświadczenie o braku wcześniejszego becikowego pobranego na dane dziecko.
 • oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych.
 • dokument potwierdzający datę objęcia opieką dziecka przez opiekuna prawnego lub faktycznego.
 • oświadczenie odpowiedniego organu gminy lub członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

Gdzie złożyć wniosek?


W celu złożenia wniosku o becikowe trzeba udać się do odpowiedniego urzędu. Może być to urząd miasta, gminy, dzielnic lub miejski ośrodek pomocy społecznej. Warto jednak najpierw upewnić się dokładnie, w jakiej placówce składa się taki wniosek, w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Formularz można pobrać z internetu lub otrzymać od ręki w urzędzie.

Kiedy złożyć wniosek?


Na złożenie wniosku o przyznanie zapomogi jest 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka. Dziecko powinno już mieć nadany własny pesel. W przypadku występowania o świadczenie przez opiekunów lub rodziców adopcyjnych, na złożenie wniosku przysługuje 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem. Formularze, które zostaną złożone po określonym terminie nie są przyjmowane.

Jak długo czeka się na wypłatę zasiłku?


Jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostały złożone do 10. dnia danego miesiąca, becikowe zostanie wypłacone do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Jeżeli dokumenty zostaną dostarczone po 10. dniu miesiąca, na świadczenie trzeba będzie czekać do końca następnego miesiąca. Pieniądze otrzymać można w różny sposób, który wybiera się podczas wypełniania wniosku. Może to być przelew na konto bankowe, przekaz pocztowy lub osobiste stawienie się i odebranie w kasie urzędu.

Ten poradnik przedstawia wszystkie najważniejsze informacje dotyczące becikowego. Może się wydawać, że ubieganie się o to świadczenie jest skomplikowane, ale po dokładnym przeanalizowaniu i przyswojeniu, złożenie wniosku na pewno nie będzie stanowiło problemu. Warto zapoznać się z wszystkimi punktami, aby nie doświadczyć problemów i zbędnego przedłużania sprawy w urzędach.
Dni wolne 2018