Zasiłek rodzinny 2018 - ile wynosi i komu przysługuje

Od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku, trwa kolejny okres rozliczeniowy dotyczący zasiłków rodzinnych. Funkcją zasiłku rodzinnego jest pomoc finansowa od państwa w pokryciu części wydatków na dziecko.

Prawo do jego otrzymania posiadają: 

Rodzice albo prawni opiekunowie dzieci poniżej 18 roku życiu. Jeżeli dziecko nadal się uczy to do ukończenia 21 roku życia.  

Osoby uczące się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców (śmierć rodziców lub zasądzone alimenty), mogą pobierać zasiłek do ukończenia 24 roku życiu, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej.  

Rodzice albo prawni opiekunowie osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli kontynuują one naukę w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 24 roku życia. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny? 


Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Będzie wynosić do 31 października 2018 następujące kwoty: 

 • 95 złotych miesięcznie, na dziecko, które nie ukończyło wieku 5 lat.
 • 124 złotych miesięcznie, na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 18 roku życia.
 • 135 złotych miesięcznie, na osobę w wieku od 18 lat do ukończenia 24 roku życia.
 • Zasiłek rodzinny – jakie kryteria należy spełnić? 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli w rodzinie dochód na osobę albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza: kwoty 674 złotych. 

kwoty 764 złotych, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W przypadku przekroczenia kryteriów dochodowych dla zasiłku rodzinnego nadal istnieje możliwość jego otrzymania. W tym wypadku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza ona, że wypłacony zasiłek (liczony wraz z dodatkami) będzie mniejszy o kwotę, o którą przekroczono kryterium dochodu. Jeżeli jednak kwota zasiłku po zastosowaniu tej zasady wynosiłaby mniej niż 20 złotych, nie zostanie on przyznany. 

Jak obliczyć zasiłek rodzinny? 


Aby prawidłowo obliczyć zasiłek rodzinny trzeba uwzględnić takie elementy jak: liczba dzieci, na które przysługuje zasiłek, ewentualne odpowiednie zastosowanie zasady "złotówka za złotówkę". Należy także pamiętać o licznych dodatkach, które przysługują rodzicom. Są to: 

193 zł/mc dla rodzica samotnie wychowującego dziecko (maksymalnie 386 zł/mc na wszystkie dzieci) lub 273 zł/mc gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności (maksymalnie 546 zł/mc na wszystkie dzieci)

 • 400 zł/mc z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 •  95 zł/mc z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – za trzecie i kolejne dziecko
 • 90zł/mc do ukończenia przez dziecko 5 lat, 110zł/mc od 5 roku życia - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • 100 zł za rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo w każdym roku szkolnym) 
 • 69 zł/mc na dojazdy do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła lub 113 zł/mc w przypadku dzieci zamieszkałych poza miejscem zamieszkania, w miejscowości, gdzie odbywa się kształcenie. Dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy – tylko w trakcie roku szkolnego.
 • słynne becikowe – 1000 złotych jednorazowo.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny? 

Wniosek należy złożyć w swoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta – w zależności od miejsca zamieszkania. Należy do niego dołączyć: 

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód) 
 • ksero skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka 
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok poprzedni 

W zależności od szczegółowych warunków, mogą być także wymagane: 

 • zaświadczenie o podejmowaniu nauki po ukończeniu 18 roku życia 
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i jej stopniu 
 • (osoby prowadzące firmę) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku lub karty podatkowej  
 • (rolnicy) zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 
 • inne dokumenty w celu potwierdzenia prawa do świadczeń i dodatków.