Głosowanie przez pełnomocnika. Kto może z tego skorzystać? Gdzie złożyć wniosek?

Głosowanie przez pełnomocnika to jedna z możliwości, która może pomóc niektórym osobom wziąć udział w wyborach. Komu przysługuje i na jakich zasadach? Oto kilka praktycznych informacji.

Upoważnienie do głosowania w wyborach to powierzenie innej osobie prawa do oddania głosu w naszym imieniu. Można z tego skorzystać w najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r. Taka możliwość dotyczy jednak tylko części wyborców - seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jak i gdzie zgłosić swojego pełnomocnika? Odpowiedź w dalszej części artykułu.

Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Wybory 2023. Kto może głosować przez pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika mogą:

  • osoby, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby, które najpóźniej w dniu wyborów będą mieć ukończone 60 lat.

Oczywiście osoba zgłaszająca pełnomocnika musi mieć prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze (prawo to ma każda osoba, która ukończyła 18 lat; nie została pozbawiona praw wyborczych przez sąd ani Trybunał Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona). Uwaga: głosować przez pełnomocnika można tylko na terenie kraju.

Do kiedy można zgłosić pełnomocnika w wyborach parlamentarnych? Termin

Do kiedy można składać wnioski o akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach? Czasu jest jeszcze sporo, ale koniecznie należy zachować odpowiednie terminy. W przypadku wyborów 2023 data graniczna to 6 października. Wniosek można złożyć u komisarza wyborczego, w swoim urzędzie gminy lub za pośrednictwem systemu, który ruszył 1 września (pod TYM linkiem; należy kliknąć "Złóż wniosek" i zalogować się za pomocą profilu zaufanego).

Upoważnienie do głosowania w wyborach 2023. Kogo można upoważnić? Kto nie może być pełnomocnikiem?

Komu można dać upoważnienie do głosowania w wyborach? Jak wyjaśniono na stronie rządu, pełnomocnikiem może zostać osoba, która posiada prawo wybierania. Może ona przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednej osoby lub dwóch - kiedy przynajmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra albo osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej na terenie obwodu, w którym ma być oddany głos przez pośrednika. Wykluczeni są też kandydaci w wyborach i mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo do głosowania - wzór wniosku

Jak wygląda wzór wniosku o pełnomocnictwo do głosowania? Co ma się znaleźć w takim dokumencie? W zgłoszeniu przekazywanym do urzędu trzeba podać:

  • swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL;
  • adresy zamieszkania - swój i osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa;
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Oprócz tego osoba zgłaszająca pełnomocnika powinna przygotować:

  • dowód osobisty;
  • jeśli osoba reprezentowana przez pełnomocnika jest osobą z niepełnosprawnością - skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień niepełnosprawności;
  • skan lub zdjęcie pisemnej zgody osoby, która ma być pełnomocnikiem (zgoda ta powinna zawierać jej nazwisko i imię [imiona], adres zamieszkania i twoje nazwisko i imię [imiona] jako osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania).

Gotowy wzór wniosku można pobrać ze strony gov.pl (zakładka "W urzędzie").

Trzeba pamiętać, że pełnienie roli pełnomocnika nie może wiązać się z pobieraniem żadnych opłat lub innych gratyfikacji od kogokolwiek. Jest to bowiem działanie zakazane przez prawo.

Więcej o: