Program Rafała Trzaskowskiego w punktach. "Chcę być prezydentem, który dla rządu będzie partnerem"

Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, likwidacja abonamentu RTV - m.in. takie cele znalazły się w programie wyborczym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program został zaprezentowany w czwartek wieczorem.

Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego nosi nazwę "Nowa Solidarność". "Nowa polityka, którą proponuję, pomoże zbudować sprawiedliwą i spójną Polskę" - wskazuje we wstępie kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Trzaskowski jednocześnie nie ukrywa, że jego program to w dużej mierze cele, a nie tylko konkretne działania, które może samodzielnie podjąć. Realizacja wielu zadań, które sobie stawia, nie jest możliwa bez jednoznacznej decyzji rządu i parlamentu. Stąd w programie Trzaskowskiego przy poszczególnych propozycjach padają nierzadko stwierdzenia takie jak np. "zaproponuję rządowi", "będę domagał się od rządu", "będę mobilizował rząd", "będę upominał się".

Program Trzaskowskiego przedstawiamy w formie skróconej, uproszczonej - w punktach - zwracając jednocześnie uwagę, iż jest to przede wszystkim wizja kandydata dotycząca poszczególnych dziedzin życia. Jest ona powiązana nie tylko z samymi działaniami prezydenta Warszawy, ale wymagająca w wielu przypadkach także ścisłej współpracy z obozem rządzącym.

Zobacz wideo "Trzaskowski założył maskę fajnego gościa, która zaczyna odpadać”

Wybory prezydenckie 2020. Program Rafała Trzaskowskiego

 • "Praca i przedsiębiorczość"

- Inwestycje za rogiem - specjalny fundusz skierowany do małych miejscowości i miast, częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej. Samorządy mają otrzymać co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe. Za te pieniądze mogłyby stworzyć m.in. Centrum Rozwoju Lokalnego "Bazarek za rogiem", przestrzeń wypoczynku i kultury, urządzenia zatrzymujące wodę, modułowe żłobki i przedszkola, lokalne centra przesiadkowe.

- 10 tysięcy zł na ekoremonty - fundusz, który umożliwi uzyskanie 10 tys. zł na wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itd. 

- płatność podatku od dochodów od osób prawnych dopiero w momencie wypłaty dywidendy, a jeśli dochód jest reinwestowany, podatek ma zostawać w firmie

- przyspieszenie zwrotów VAT (do 30 dni), uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), ułatwienie i przyspieszenie dostępu przedsiębiorców do pieniędzy na VAT-owskich kontach bankowych

- podwyższenie kwoty wolnej od podatku - PIT-u nie płaciłyby osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie, w przypadku zarobków między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna miałaby wynieść 8 tys. zł

- stworzenie funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który wspierałby kapitałowo polskie firmy zajmujące się m.in. tworzeniem gier oraz produkcją filmów i seriali

- przyspieszenie i ułatwienie procedur dostępu do świadczeń i programów aktywizujących oraz programów dla bezrobotnych, podniesienie wysokości zasiłków

- Program Praca 4.0 - "każda osoba, której stanowisko pracy jest zagrożone bezrobociem cyfrowym, powinna mieć szansę na zdobycie kompetencji pozwalających na zmianę pracy lub dostosowanie do zmian związanych z cyfryzacją" - czytamy w programie Rafała Trzaskowskiego

- rozszerzenie stosowania oświadczeń składanych przez obywateli w miejsce urzędowych zaświadczeń

Rafała Trzaskowski zapowiada również m.in., że "będzie domagał się od rządu przedstawiania do podpisu ustaw, które zostały skonsultowane przez Radę Dialogu Społecznego", a także będzie "mobilizował rząd do rozwiązania problemów branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii".

 • "Leczenie od ręki"

- zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do co najmniej 6 proc. PKB w 2021 r.

- rozwój e-medycyny (elektroniczne systemy rezerwacji, e-karty pacjenta)

- "szpitale powiatowe powinny działać jak centra szybkiej diagnostyki, w których każdy ma właściwy dostęp do podstawowego leczenia ostrego, w tym do szpitalnych oddziałów ratunkowych, oraz leczenia chorób przewlekłych. Leczenie bardziej zaawansowane powinno być oferowane w strategicznie rozmieszczonych w Polsce placówkach" - czytamy w programie Trzaskowskiego

- promowanie profilaktyki, regularne badania przesiewowe w kierunku najgroźniejszych chorób

- podwyższenie wydatków na psychiatrię dziecięcą

- zwiększenie liczby studentów na uczelniach medycznach

- podwyższenie wydatków na ochronę zdrowia, poprawa warunków pracy i płacy personelu medycznego

- powołanie zespołu ekspertów, którzy przygotują "Białą księgę walki z epidemią" - zbadanie, jakie błędy zostały popełnione w trakcie walki z epidemią i jak przygotować się na ewentualną kolejną falę

 • "Równy dostęp do edukacji"

- zwiększenie płac dla nauczycielek i nauczycieli, większą możliwość premiowania najbardziej zaangażowanych osób przez dyrektorów

- utworzenie systemu stypendiów prezydenta RP dla najzdolniejszych uczniów, zwłaszcza z mniejszych miejscowości (50 tys. stypendiów po 1000 zł miesięcznie)

- powołanie Społecznej Rady ds. Edukacji złożonej z ekspertów, praktyków, uczniów i rodziców

- reforma systemu subwencji oświatowej i jasny podział obowiązków finansowych

- odchudzenie podstawy programowej

- zwiększenie liczby godzin lekcji j. angielskiego

- "Egzaminy przestaną być wyłącznym kryterium oceny. Dodatkowo oceniane będą wyniki uczniów w całym okresie nauczania oraz zaangażowanie w wolontariat lub realizację projektu społecznego" - zapowiada Tzaskowski

- jeden psycholog szkolny na 300 dzieci, utworzenie stanowiska wojewódzkich rzeczników praw ucznia

- uczniowie raz w tygodniu mieliby realizować "lokalne projekty społeczne"

- wprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości, wprowadzenie budżetów uczniowskich, umożliwiających współdecydowanie o części budżetu szkolnego

 • "Polki"

- utworzenie narodowego programu zdrowia kobiety, który miałby m.in. zapewnić równy dostęp do lekarzy ginekologów i do badań, stworzyć system wczesnej wykrywalności nowotworów kobiecych i zapobiegania im

- wprowadzenie w życie i respektowanie wszystkich postanowień Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej, stworzenie Krajowej Strategii i Programu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet

- złożenie projektu ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości

- zapewnienie dostępu do bezpłatnych żłobków i przedszkoli, zwiększenie świadomości obowiązku alimentacyjnego, jego skuteczna egzekucja

- powołanie Rady Kobiet przy Prezydencie RP, powołanie pełnomocniczki na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn

- "zawetuję każdą próbę zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej" - zapowiada Trzaskowski

 • "Czas na młodych"

- złożenie projektu ustawy przywracającej program "Mieszkanie dla młodych" (pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu)

- program "Praca dla młodych" - mobilne biura pracy, docieranie z ofertą pracy szczególnie do mieszkańców wsi i małych miast

- przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski

- powołanie komisji, która będzie oferować stypendia edukacyjne w zamian za służbę wojskową i pomagać żołnierzom odchodzącym ze służby w odnalezieniu się na rynku pracy

- wsparcie programów studiów podyplomowych i szkoleń podwyższających kompetencje absolwentów szkół zawodowych i uczelni

 • "Rodzina"

- "jako prezydent zawetuję każdą próbę naruszenia programu Rodzina 500+" - zapowiada Rafał Trzaskowski

- wprowadzenie bezpłatnej opieki żłobkowej i przedszkolnej w całej Polsce, odbiurokratyzowanie i wzmocnienie systemu dziennego opiekuna, podwyższenie wynagrodzenia osób opiekujących się najmłodszymi

- rodzice dzieci z niepełnosprawnościami - wsparcie w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych i w edukacji oraz utrzymanie świadczenia w przypadku podejmowania pracy przez opiekuna (najczęściej matkę).

- przywrócenie dostępu do finansowanych przez państwo programów leczenia niepłodności, zwłaszcza do in vitro

- stworzenie Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarki Krajowej, zasilonego także pieniędzmi unijnymi

 • "Seniorzy"

- "nie poprę inicjatyw podnoszenia wieku emerytalnego" - deklaruje Trzaskowski

- wspieranie uniwersytetów trzeciego wieku, programów edukacyjnych klubów seniorów

- plan rozbudowy infrastruktury świadczeń długoterminowych, w tym opiekuńczo-leczniczych

- promowanie programów cohousingowych ze wsparciem pielęgniarki środowiskowej jako alternatywy dla domów pomocy społecznej

- dążenie do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aby infrastruktura miejska odpowiadała potrzebom osób starszych

 • "Wieś"

- wyższe dopłaty z UE - wspieranie rządu w negocjacjach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Cel dla polskiego rolnictwa to co najmniej 32 mld euro

- zwiększenie wydatków na rolnictwo ze środków krajowych oraz wstrzymania decyzji, które mogą pogrążyć rolników produkujących na rynek, wzrost wydatków krajowych na rolnictwo do poziomu 3 proc. PKB.

- natychmiastowa wypłata rolnikom wszystkich należnych odszkodowań – za suszę, ASF i inne klęski

- "we współpracy z rządem wystąpię na forum Unii Europejskiej z inicjatywą utworzenia specjalnego funduszu klęskowego, który będzie pomagał rolnikom w trudnych sytuacjach, na przykład klęski żywiołowej" - obiecuje Trzaskowski

- zwiększenie skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, m.in. masła, serów, mleka w proszku i wołowiny

- kobiety ubezpieczone w KRUS do obliczenia wysokości emerytury będą mogły zaliczyć także okres przebywania na urlopie wychowawczym

- promocja zdrowej żywności i agroturystyki

- 5 procent dodatku emerytalnego dla strażaków z dziesięcioletnim stażem w Ochotniczej Straży Pożarnej

 • "Równość i tolerancja"

- przedstawienie projektu ustawy o związkach partnerskich, zgodnego z założeniami poselskiego projektu złożonego do Sejmu w poprzedniej kadencji.

- dostępność wykwalifikowanego psychologa bądź pedagoga w każdej szkole, przywrócenie finansowania przez rząd młodzieżowego telefonu zaufania

 • "Organizacje pozarządowe"

- utworzenie  funduszu wspierającego organizacje pozarządowe

- stabilizacja pracy w sektorze pozarządowym, tak aby pracownicy trzeciego sektora byli zatrudniani na umowy o pracę lub elastyczny kontrakt

- ułatwienie zakładania i funkcjonowania lokalnych kooperatyw, spółdzielni socjalnych i dużych spółdzielni spożywców

- wprowadzenie zasady polegającej na tym, że obywatelskie projekty ustaw muszą być wzięte pod obrady Sejmu w 30 dni od zgłoszenia

 • "Zielony Ład dla Polski"

- przyjęcie unijnego Zielonego Ładu dla Polski, rozpoczęcie stopniowego odchodzenia od węgla – najpóźniej do 2030 roku w ogrzewaniu domów i do 2040 roku w elektroenergetyce. Osiągnięcie neutralności w 2050 r.

- powołanie rady, której zadaniem będzie wypracowanie zaleceń dla strategii energetycznej Polski do 2050 roku

- promowanie platform inwestycyjnych, dzięki którym małe miasta i miejscowości będą mogły wspólnie pozyskiwać fundusze na zielone inwestycje (np. w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej budynków)

- zwiększenie wydatków państwa na wymianę starych pieców, termomodernizację budynków, instalacje OZE,  zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi

-  zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie suszy, zaproponowanie nowego programu wsparcia dla budowy infrastruktury retencji wody

- rozwinięcie nauki o klimacie w programie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • "Tańsza i efektywna gospodarka odpadami, ład w przestrzeni"

-  przeniesienie części kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych na ich producentów

- przedstawienie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoliłaby ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o 1/3

- wprowadzenie zakazu sprowadzania odpadków z innych krajów

 • "Parki narodowe i lasy, ochrona krajobrazu"

- cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym - projekt ustawy tej sprawie

- społeczne konsultacje w celu zwiększenia liczby parków narodowyc

- wzmocnienie ustawy o ochronie przyrody w celu zwiększenia kontroli nad wycinkami

- utworzenie rady sprawującej kontrolę nad Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

- nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt – powołanie instytucji rzecznika ochrony zwierząt

 • "Kultura"

- kupon dla każdego dziecka i młodej osoby do 21. roku życia na zakup usługi kulturalnej o wartości 100 zł (program będzie ograniczony do dwóch lat)

- wywieranie nacisku na rząd, aby zakończył prace nad ustawą o statusie zawodowym artysty, dotyczącej zbudowania systemu ochrony socjalnej i bytowej artystów, rozszerzenie katalogu zawodów artystycznych zgodnie z nowoczesnymi sposobami tworzenia sztuki.

- przywrócenie możliwości odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, bez górnego limitu

- zwiększenie nakładów na kulturę i stworzenie specjalnych programów wspierających kulturę w małych miejscowościach i gminach

- powołanie Obywatelskiej Rady Kultury, która opiniowałaby politykę kulturalną i działalność edukacyjną państwa

- przywrócenie edukacji kulturowej w powszechnym systemie nauczania 

- walka z cenzurą w kulturze

 • "Media publiczne"

- nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji - wprowadzenie gwarancji niezależności mediów publicznych i kontroli społecznej

- zmiana sposobu finansowania mediów publicznych - utworzenie funduszu misji publicznej

- koniec abonamentu - zastąpienie obecnego systemu abonamentu na rzecz innego

 • "Polska w internecie"

- nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu uproszczenia inwestycji światłowodowych, aktualizacja i rozszerzenie Narodowego Planu Szerokopasmowego

- rozbudowa sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich

- zapewnienie właściwego finansowania dla Programu "Polska Cyfrowa" w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

- utworzenie w każdej gminie punktu, w którym można nauczyć się lepiej korzystać z internetu

- zbudowanie nowego portalu mediów publicznych umożliwiającego oglądanie polskich treści

 • "Nauka"

- wprowadzenie zasady, że instytucje oraz uczeni są oceniani zgodnie z kryteriami doskonałości naukowej ich dyscyplin, dążenie do tego, aby wszystkie stopnie i tytuły naukowe były nadawane przez uczelnie i instytuty w sposób merytoryczny i transparentny

- Narodowa Rada Rozwoju jako think tank tworzący rozwiązania dla społeczeństwa i gospodarki

- przejrzyste procedury przyznawania środków na naukę

- uproszczenie ustawy "Prawo zamówień publicznych", co miałoby ułatwić prowadzenie badań naukowych

- współpraca ze start-upami, wspieranie projektów działających m.in. w obszarze technologii medycznych, technologii srebrnej gospodarki

 • "Państwo dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości"

- przeprowadzenie debaty na temat przywrócenia państwa prawa

- plan naprawy Trzaskowskiego obejmuje m.in. wybranie Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z europejskimi i konstytucyjnymi wymogami, likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, podjęcie inicjatyw zmierzających do prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, informatyzację wymiaru sprawiedliwości, odciążenie sądów poprzez fakultatywne przekazanie części kompetencji urzędom stanu cywilnego i notariuszom, przywrócenie roli ławników w sądach rejonowych, zmianę systemu zarządzania i wynagradzania pracowników sądów

- złożenie projektu ustawy przyznającego prezydentowi  prawo powołania Prokuratora Generalnego i rozdzielającego funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

- powołanie Prezydenckiej Rady Samorządowej, która m.in. opiniowałaby prezydenckie projekty ustaw

- wypracowanie przez Narodową Radę Rozwoju rozwiązań zwiększających efektywność pracy administracji państwowej oraz planu naprawy Służby Cywilnej

- stworzenie platformy online do składania wniosków i pomysłów usprawniających państwo

-  powołanie Rzecznika Kontroli Państwowej, który miałby uprawnienia do kontroli służb specjalnych

- ustawa skromnościowa - projekt ustawy, która "zmusiłaby rząd do przestrzegania ustawy kominowej" i zakazywałaby wypłaty dużych odpraw osobom zwolnionym z kierowniczych stanowisk w państwie i spółkach państwowych za popełnione błędy. Posłowie i senatorowie mieliby zakaz zatrudniania się w spółkach Skarbu Państwa przez 2 lata od daty wygaśnięcia mandatu

- projekt ustawy chroniącej sygnalistów, co miałoby zwiększyć jawność życia publicznego

- powołanie Rady Kryzysowej przy Prezydencie RP, która miałaby pomóc rządowi w przygotowaniu Polski na ewentualną drugą falę pandemii koronawirusa

 • "Finanse państwa"

- uszczelnienie ram fiskalnych i umocnienie zasad budżetowych

- interwencje m.in. w przypadkach kontrowersyjnych nominacji w spółkach Skarbu Państwa lub ukrywania sposobu wydatkowania środków publicznych

- wyższy udział samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT oraz uelastycznienie zasad zaciągania zobowiązań finansowych

 • "Polska liderem Europy"

- wspieranie rządu w negocjacjach unijnego budżetu na lata 2021–2027, co najmniej na poziomie 441 mld zł 

- mobilizacja rządu do rezygnacji z konfliktu z instytucjami unijnymi i większością państw członkowskich wokół praworządności oraz ze sporów ideologicznych

 • "Polityka zagraniczna dla obywatelek i obywateli"

- działanie na rzecz "silnych więzi atlantyckich i silnej Europy jako partnera Stanów Zjednoczonych".

- "jako prezydent zadeklaruję, że Ukraińcy mogą liczyć na nasze wsparcie, bo stabilność i dobrobyt Ukrainy mają wpływ na bezpieczeństwo i dobrobyt Polski" - zapowiada Rafał Trzaskowski

- otwarcie na rozmowę o poprawach kontaktów z Rosją

- skoordynowanie pod nadzorem MSZ działań wszystkich instytucji państwa zajmujących się promocją Polski za granicą

- likwidacja Polskiej Fundacji Narodowej

 • "Obronność i bezpieczeństwo"

- prawo zwolnionego ze służby żołnierza do odwołania się do prezydenta od decyzji kadrowej

- dążenie do apolityczności Wojska Polskiego

- przegląd, który oszacuje stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, zagrożeń zewnętrznych i stopnia wykonania dotychczasowych planów rządu

- Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

- dbanie o zapewnienie finansowania bezpieczeństwa państwa na podstawie wieloletniego wskaźnika udziału w PKB, rosnącego do 2,5 proc. w 2030 roku

- zwrócenie uwag na warunki życia weteranów wojskowych i ich rodzin

- apolityczność służb specjalnych

- Wojska Obrony Terytorialnej. Pozostaną włączone do systemu dowodzenia i rezerw armii zawodowej, stypendia dla najlepszych żołnierzy WOT

"Chcę być prezydentem, który dla rządu będzie partnerem, a jeśli zajdzie potrzeba – także arbitrem, nie zaś bezwolnym narzędziem. Polacy mają dość monopolu władzy. Nie chcą politycznych kłótni, ale chcą z kolei, by rządzącym patrzono na ręce" - czytamy w podsumowaniu programu Rafała Trzaskowskiego.

Więcej o: