Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak zagłosować poprawnie? [ZASADY]

Głosowanie korespondencyjne 2020 - Marszałek Sejmu zarządziła, że wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Każdy wyborca może zgłosić chęć oddania swojego głosu w formie korespondencyjnej. Na co należy uważać? Gdzie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Przed biorącymi udział w głosowaniu korespondencyjnym czeka wiele pułapek. Zobacz na jakich zasadach przebiega głosowanie oraz jak w poprawny sposób oddać swój głos.

Głosowanie korespondencyjne - jak zgłosić chęć skorzystania z tej formuły?

Każda osoba posiadająca czynne prawo wyborcze może skorzystać z głosowania korespondencyjnego. Żeby skorzystać z tego przywileju, trzeba zgłosić chęć głosowania w takiej formule.

W przypadku osób głosujących w kraju, zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Termin na zgłoszenie upływa 16 czerwca 2020 roku.

Jeśli wyborca w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, to zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. A w przypadku podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Terminy zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego dla wyborów głosujących za granicą są inne. Chęć głosowania zgłasza się właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zobacz wideo Marszałek Sejmu podała datę wyborów prezydenckich

Zgłoszenie zamiaru głosowania w formule korespondencyjnej obejmuje zarówno I, jak i ewentualną II turę.

W przypadku nie zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego przed I turą, możliwość takiego głosowania w II turze jest wciąż możliwa. Wyborca krajowy, jak i ten mieszkający za granicą muszą ją zgłosić do 29 czerwca za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi.

Zgłoszenie powinno się odbyć ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Na stronie PKW można znaleźć odpowiednie formularze.

Co zawiera pakiet wyborczy?

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Pakiet wyborczy otrzymamy za pośrednictwem Poczty Polskiej do skrzynek pocztowych. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół doręczający pakiet wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy.

Po otrzymaniu pakietu wyborczego, należy upewnić się, że w jego skład wchodzi:

  • koperta zwrotna
  • karta do głosowania
  • koperta na kartę do głosowania
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
  • instrukcja głosowania korespondencyjnego

Wyborca oddaje głos na karcie do głosowania, a następnie wkłada ją do koperty (z napisem koperta na kartę do głosowania). Kopertę należy zakleić, ponieważ w przeciwnym wypadku nasz głos nie zostanie uwzględniony.

Następnie, wyborca uzupełnia oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Na formularzu oświadczenia muszą być zawarte dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL i własnoręczny podpis.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz oświadczenie o osobistym oddaniu głosu należy włożyć do koperty zwrotnej z adresem właściwej dla wyborcy obwodowej komisji wyborczej.

Co zrobić z pakietem wyborczym?

Kopertę zwrotną trzeba zakleić i najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

  • wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,
  • osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Kopertę można również dostarczyć osobiście lub przez pośrednika do lokalu wyborczego w dniu głosowania.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeśli operator pocztowy w danym kraju nie daje gwarancji dotarcia przesyłki.

Tak jak w przypadku głosowania w kraju, wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborca przesyła wypełniony pakiet wyborczy, na własny koszt, do właściwego konsula. Może go również dostarczyć w dniu głosowania do właściwej obwodowej komisji.

Kto nie może wziąć udziału w głosowaniu korespondencyjnym?

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy: umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich; umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich; niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania; którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Więcej o: