Wybory 2020. Funkcje prezydenta. Za co odpowiada prezydent?

Wybory prezydenckie 2020. Jakie są funkcje prezydenta? Za co odpowiada? Oto krótkie zestawienie jego prerogatyw.

Funkcje prezydenta. Za co odpowiada prezydent?

Funkcje prezydenta wynikają wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., gdzie określono go jako najwyższego przedstawiciela władzy, najwyższy organ władzy wykonawczej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, który czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. W historii różne polskie ustawy zasadnicze w odmienny sposób podchodziły do tego urzędu:

 • konstytucja marcowa z 1926 r. bardzo ograniczała jego rolę, był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe
 • konstytucja kwietniowa z 1935 r. dawała mu zdecydowanie większe uprawnienia kosztem parlamentu
 • konstytucja PRL z 1952 r. zastępowała urząd prezydenta radą państwa

Postanowienia obecnej konstytucji są wyrazem kompromisu, który czasem, bywa krytykowany: prezydent ma w Polsce zdecydowanie większe uprawnienia, niż w systemie kanclerskim w Niemczech, ale mniejsze, niż w panującym w USA systemie prezydenckim lub pół-prezydenckim charakterystycznym dla Francji, gdzie znaczenie ma czy głowa państwa ma po swojej stronie poparcie parlamentu.

Funkcje prezydenta: reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych

Funkcje prezydenta w Polsce to cały katalog uprawnień dotyczących polityki zagranicznej, co czasami rodzi trudności w relacjach z rządem. Zgodnie z art. 126 i 133 konstytucji prezydent:

 • reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej w kontaktach z państwami i organizacjami międzynarodowymi
 • ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
 • mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach
 • przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli innych podmiotów stosunków międzynarodowych 

Funkcje prezydenta: zwierzchnik Sił Zbrojnych

Funkcje prezydenta w Polsce to również zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej wskazuje, że to prezydent:

 • zatwierdza na wniosek premiera strategię bezpieczeństwa narodowego i wydaje do niej przepisy wykonawcze
 • na wniosek premiera postanawia o wprowadzeniu danego stopnia gotowości obronnej państwa, zatwierdza plany ćwiczeń obronnych i kieruje ich przebiegiem
 • może zwracać się o udostępnienie informacji związanej z obronnością do szeregu podmiotów
 • inicjuje przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym i wspierającym obronność

Na mocy konstytucji prezydent nadaje też określone stopnie wojskowe, na wniosek Rady Ministrów może w uzasadnionej sytuacji wprowadzić stan wojenny lub stan wyjątkowy na całym terenie kraju lub jego części. Prezydent posiada też szczególne kompetencji w czasie trwania stanu wojennego. 

Prezydent wobec uchwalonych ustaw. Akty urzędowe prezydenta

Prezydent musi podpisać każdą z przyjętych ustaw by weszła w życie. Jeżeli ma wątpliwości może:

 • złożyć veto
 • zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z ustawą zasadniczą

Prezydent posiada bardzo szeroki zakres aktów, które przypisane są do jego urzędu. Będą to m. in.:

 • zarządzanie wyborów do sejmu i senatu
 • występowanie z inicjatywą ustawodawczą
 • skracanie kadencji sejmu w określonych przypadkach
 • zarządzanie referendum o charakterze ogólnokrajowym
 • podpisywanie lub nie ustaw
 • zwracanie się z orędziem do sejmu, senatu lub zgromadzenia narodowego
 • desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów
 • zwracanie się do Trybunału Konstytucyjnego, Najwyżej Izby Kontroli
 • odwoływanie ministra, któremu sejm wyraził votum nieufności
 • zwoływanie Rady Gabinetowej
 • nadawanie orderów i odznaczeń
 • mianowanie sędziów i profesorów
 • stosowanie prawa łaski
 • nadawanie obywatelstwa i zezwalanie na zrzeczenie się go
 • powoływanie pierwszych prezesów i wiceprezesów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
 • powoływanie prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • występowanie z wnioskiem o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego
 • zrzekanie się urzędu

Zobacz też: Wybory 2020. Kto kandyduje? Kandydaci na prezydenta - lista

Zobacz wideo Kandydaci w nowych wyborach prezydenckich
Więcej o: