Wybory parlamentarne 2019. Zasady głosowania dla osób niepełnosprawnych

Wybory parlamentarne 2019. Osoby niepełnosprawne, dzięki regulacjom zawartym w Kodeksie wyborczym, mogą bez większych problemów samodzielnie przystąpić do głosowania w wyborach. Na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby niepełnosprawne?
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 roku. Wcześniej jednak osoby niepełnosprawne, które chcą zagłosować, muszą zdecydować się na jedno z udogodnień, które przysługuje im w ramach regulacji zawartych w Kodeksie wyborczym. Osoby niepełnosprawne mogą np. głosować korespondencyjnie czy przez pośrednika.

Wybory parlamentarne 2019. Jak może głosować osoba niepełnosprawna?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą wybrać głosowanie w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Jak niepełnosprawni mogą wziąć udział w wyborach?

Pełnomocnictwo w głosowaniu w wyborach - udogodnienie dla osób niepełnosprawnych

Jednym z udogodnień jest głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika. Wyborca, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (oraz wyborcy, którzy skończyli 75. rok życia) mogą wnioskować o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. Wtedy w imieniu niepełnosprawnego wyborcy zagłosuje jego pełnomocnik. Zazwyczaj jest to osoba bliska - ktoś z rodziny, znajomi, sąsiedzi.

Pełnomocnikiem może zostać jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba niepełnosprawna. Zazwyczaj prawo do pełnomocnictwa wydawane jest jednej osobie, jednak w wyjątkowych okolicznościach pełnomocnictwo do głosowania w imieniu niepełnosprawnego może zostać przyznane dwóm osobom. Dotyczy to tylko tych sytuacji, gdy jednym z pełnomocników jest jest wstępny, zstępny, małżonek, rodzeństwo lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wniosek o przydzielenie pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed wyborami. W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy i wskazanego pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo. Dokumenty te należy złożyć w urzędzie gminy. Pełnomocnictwa udziela wójt, burmistrz lub prezydent danego miasta. Do wniosku należy dołączyć także następujące dokumenty: kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Sporządzenie pełnomocnictwa jest wolne od opłat.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach dla osób niepełnosprawnych

Wyborca o stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może także głosować korespondencyjnie. Zamiar ten należy zgłosić do urzędu do 21 dni przed terminem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej. We wniosku należy podać imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, oznaczenie wyborów i wskazanie adresu zamieszkania, na który wysłany zostanie tzw. pakiet wyborczy. Zgłoszenie musi zawierać także kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby niewidome lub niedowidzące mogą poprosić o załączenie nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a.

Pakiet wyborczy wysyłany jest do wyborcy nie później niż siedem dni przed wyborami. Pakiet zawiera: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Po oddaniu głosów wyborca odsyła pakiet wyborczy w kopercie dołączonej do kompletu.

Wybory parlamentarne 2019 dla osób niepełnosprawnych. Pomoc w lokalu wyborczym

Dodatkowo wyborca niepełnosprawny może poprosić o pomoc w głosowaniu w lokalu wyborczym inną osobę. Dotyczy to także pomocy udzielanej przez osobę niepełnoletnią. Ponadto niepełnosprawny może wnioskować o zmianę lokalu wyborczego na taki, który jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. W tym celu musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców do wybranego okręgu. Wniosek taki należy zgłosić nie później niż na pięć dni przed wyborami.

Więcej o: