Wybory parlamentarne 2019. Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Wybory parlamentarne 2019. Po ostatniej podwyżce wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych, coraz większa liczba Polaków jest zainteresowana podjęciem takiej pracy. Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?
Zobacz wideo

Wybory do polskiego Sejmu i Senatu przeprowadzone zostaną 13 września. Postanowienie w tej sprawie zostało już podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kampania wyborcza oficjalnie może ruszyć już w ten weekend.

Wybory parlamentarne 2019. Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Zgodnie z poradnikiem opublikowanym na stornie Państwowej Komisji Wyborczej do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, pilnowania by w czasie i miejscu wyborów nie doszło do złamania prawa wyborczego, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podania ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników do właściwej komisji wyborczej. Kto może zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim
 • w dniu zgłoszenia (najpóźniej) kończy 18 lat
 • nie jest pozbawiona praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu

Kandydatem do składu komisji nie może być osoba, która jest:

 • kandydatem w wyborach
 • komisarzem wyborczym
 • pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego
 • pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego
 • urzędnikiem wyborczym
 • mężem zaufania
 • obserwatorem społecznym
 • osobą będącą w stosunku do kandydata w wyborach:małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

Wybory parlamentarne 2019. Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej

Praca w komisjach wyborczych jest bardzo wymagająca dlatego w ostatnim czasie zadecydowano podwyższyć wynagrodzenia za udział w szkoleniach i samą pracę. Od teraz przewodniczący komisji otrzymują po 500 złotych, zastępcy przewodniczącego po 400 złotych, a członkowie komisji - 350 złotych diety.

Rekrutacja do komisji wyborczej - kto może zgłosić kandydatów na członków komisji wyborczych?

Osoby, które chcą zostać członkami komisji wyborczej mogą samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu. Inną możliwością jest zgłoszenie się poprzez komitet wyborczy. W przypadku drugiego sposobu zgłoszenia kandydatów dokonywane są przez przewodniczących komitetów wyborczych do odpowiedniego urzędu danej gminy.

Zgodnie z regulacjami zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej na 30 dni przed wyborami. W zgłoszeniu muszą zawarte zostać następujące informacje: numer obwodu głosowania i nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba danej komisji, imię (imiona) i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania, numer PESEL, nazwa komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej kandydata i oświadczenie kandydata dot. zgody na powołanie w skład wskazanej komisji.

Kandydaci do obwodowych komisjach wyborczych powoływani są najpóźniej w 21 dniu przed terminem wyborów. Samo zgłoszenie swojej kandydatury nie gwarantuje tego, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji wyborczej.

Więcej o: