Wybory parlamentarne 2019. Funkcje i zasady działania Senatu [Wybory do Senatu]

Wybory parlamentarne 2019. Senat jest izbą wyższą polskiego parlamentu i jednym z konstytucyjnych gwarantów podziału władzy. Jakie są zasady działania, funkcje Senatu? Ilu jest senatorów i jak są wybierani?
Zobacz wideo

Wybory Parlamentarne 2019 sposób powoływania senatorów. Kiedy wybory do Senatu? Ilu jest posłów w Senacie?

Sposób działania i wybór senatorów do Senatu RP ustala Konstytucja. Jednomandatowe okręgi, w których wybierani są ich przedstawiciele, wytyczyła ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, regulująca podział RP. 100 Senatorów reprezentuje 100 okręgów, w których wygrali przewagą głosów w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich. Co w praktyce oznacza, że każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata w danym okręgu. Kandydatem może zostać obywatel RP, który ukończył 30 lat i ma czynne prawo wyborcze. Kadencja Senatu tak jak Sejmu trwa 4 lata, są one równoległe.

Data tegorocznych wyborów nie została jeszcze ogłoszona przez prezydenta, który musi wybrać jedną z niedziel od 13 października do 10 listopada. Termin wyborów musi być ogłoszony 90 dni przed upływem kadencji poprzedniego parlamentu.

Czym różnią się funkcje Sejmu i Senatu

W porównaniu do Sejmu, kompetencje Senatu są silnie ograniczone. Nie ma on wpływu na ostateczną wersję ustawy ani na weto prezydenckie. Senat nie ma też wpływu na tworzenie rządu ani na kontrole nad nim.

Równość tych dwóch izb zachodzi np. w kwestiach dotyczących Konstytucji. Zmiany w najważniejszym dokumencie RP Sejm może wprowadzić tylko za zgodą Senatu wyrażoną w bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy senatorów w 60 dni od uchwalenia ustawy zmieniającej treść Konstytucji.
Senat ma również znaczenie w trakcie ratyfikacji umów międzynarodowych, na podstawie których (tak jak w przypadku UE) oddana zostaje część kompetencji instytucji państwowych. Rada ministrów ma obowiązek współpracować z Sejmem i Senatem w kwestiach dotyczących członkostwa RP w Unii Europejskiej.

Czym jest zgromadzenie narodowe?

Zgromadzenie Narodowe to wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, w którego trakcie głos senatora i posła znaczy tyle samo. Jest ono zwoływane tylko w określonych przez Konstytucję przypadkach np. zaprzysiężenia prezydenta lub postawienia go w stan oskarżenia.

Główna funkcja Senatu

Senat tak jak Sejm ma inicjatywę ustawodawczą i uczestniczy w uchwalaniu ustaw. Jednak nierówność izb polega na tym, że Sejm może odrzucić stanowisko Senatu dotyczące ustawy, jako że Senat jest tylko organem doradczym. Główną funkcją Senatu ma być stanie na straży Konstytucji i przestrzeganie, by działalność organów RP była z nią w zgodzie. Narzędziem do tego jest kompetencja Senatu do wnoszenia wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności ustaw z Konstytucją (musi być to grupa 30 senatorów lub Marszałek Senatu).

Senat wyraża również zgodę na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, rozpatruje petycje obywateli oraz wyrażanie poparcia dla kandydatów do ważnych organów państwowych określonych przez Konstytucję.

Więcej o: