Jak głosować za granicą? Wybory parlamentarne 2015

W wyborach parlamentarnych 2015 można głosować za granicą. Wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do spisów wyborców, którego można dokonać do 22 października 2015 roku. Głosować można osobiście lub korespondencyjnie.

Głosowanie za granicą odbywa się w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach lub korespondecyjnie poprzez pocztę. Spis wyborców zagranicznych sporządzają konsulowie. Obwody wyborcze poza Polską są ustalane przez MSZ. Wykaz obwodów jest dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej PKW.

Na miejscu czy korespondencyjnie?

Nie potrzeba stawiać się w lokalu wyborczym osobiście, aby zagłosować. Oddać głos można również korespondencyjnie. Dotyczy to zarówno osób stale zamieszkałych za granicą, jak i tych, którzy poza granicami kraju przebywają czasowo. Wymogiem jest jednak zgłoszenie najpóźniej do dnia 7 października 2015 roku, dopisania się do spisu wyborców u danego konsula. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia?

W zgłoszeniu zawieramy takie dane, jak: imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

Najpóźniej do 12 października 2015 roku konsul ma obowiązek przysłać pakiet wyborczy pod wskazany przez wyborcę adres umożliwiający potwierdzenie jego odbioru. Pakiet wyborczy można również odebrać osobiście w konsulacie.

Z czego składa się pakiet wyborczy?

Pakiet wyborczy składa się z: koperty zwrotnej, kart do głosowania, koperty na karty do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji.

Jeżeli zdecydujecie się głosować osobiście w lokalu wyborczym za granicą, musicie najpierw zgłosić to danemu konsulowi. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 22 października 2015 roku.

Jak dokonać zgłoszenia konsulowi?

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej np. poprzez e-mail. W zgłoszeniu podaje się: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres zamieszkania w kraju. Ważne jest również podanie numer polskiego paszportu bądź dowodu osobistego.

Głosowanie na statkach morskich

Jak w przypadku poprzednich zgłoszeń i tu będą wymagane te same dane. Jednak w przeciwieństwie do głosowania na lądzie, głosowanie na statku wymaga złożenia wniosku do kapitana statku o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku. Taki wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 22 października.