REGULAMIN KONKURSU "Wygraj zestaw gadżetów z filmu Seksmisja " ("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wygraj gadżety z filmu Seksmisja" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest EmpikGroup z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 116/122 00-017 Warszawa NIP: 5260207427 zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,138442,15974586.html w dniu 23 maja 2014 od 7:00 do 15:00, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 23 maja od 7:00 do 15:00 przesłać drogą elektroniczną do bazy portalu Gazeta.pl odpowiedź na pytanie otwarte: "Jaki twoim zdaniem tytuł powinna mieć druga część Seksmisji?" wypowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków (ze spacjami) oraz dane kontaktowe obejmujące: adres e-mail oraz imię.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość konkursową bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość konkursową za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania pracy konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże dziesięć (10) najciekawszych wypowiedzi, a uczestnikom którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. NAGRODA.

1. Nagrodami w Konkursie jest dziesięć (10) zestawów gadżetów związanych z filmem "Seksmisja" - jeden zestaw dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust 2 Regulaminu.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 3 ust. 1, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACY

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, dział Marketingu Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Wygraj gadżety z filmu Seksmisja" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wysłania nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.