Teraz jest łatwiej odejść z Kościoła - biskupi zmienili przepisy. Jak wygląda nowa procedura?

19 lutego zaczął obowiązywać dekret Episkopatu dotyczący wystąpienia z Kościoła. Obecnie jest to łatwiejsze. Jak przebiega proces odejścia ze wspólnoty wiernych - wyjaśniamy.

1. Kto może wystąpić z Kościoła?

Żeby wystąpić z Kościoła, musisz być osobą pełnoletnią, ze zdolnością do czynności prawnych. Taką zdolność ma każdy, kto ukończył 18. rok życia, chyba że został ubezwłasnowolniony (nie może kierować swym postępowaniem np. z powodu choroby psychicznej). Aktu można dokonać tylko w sposób świadomy i wolny, nie pod wpływem przymusu lub w wyniku błędu - czytamy w dekrecie.

2. Jak to zrobić?

U proboszcza w swoim miejscu zamieszkania należy złożyć tzw. oświadczenie woli. Proboszcz zobowiązany jest wtedy do przeprowadzenia rozmowy, w której będzie nakłaniał do pozostania w Kościele. Procedura została ułatwiona, wcześniej potrzebne były dwie rozmowy z proboszczem, musiało w nich uczestniczyć również dwóch świadków.

UWAGA: Oświadczenie można złożyć tylko osobiście w formie pisemnej. Nie są ważne oświadczenia wysłane drogą pocztową czy elektroniczną.

3. Co napisać w oświadczeniu woli?

Trzeba w nim przedstawić swoje dane personalne oraz dotyczące daty i parafii chrztu (jeżeli składasz je w innej parafii, potrzebne będzie świadectwo chrztu). Należy wyrazić wolę i opisać motywy zerwania z Kościołem oraz informację, że dokonujesz aktu dobrowolnie i ze świadomością konsekwencji.

Odejścia z Kościoła w Polsce Create your own infographics

4. Co dzieje się dalej?

Jeżeli proboszcz nabędzie "pewność moralną", że Twoja decyzja jest wyrazem nieprzymuszonej woli, przesyła oświadczenie kurii. Ta poleca dopisać adnotację o wystąpieniu do księgi ochrzczonych.

UWAGA: Kościół nie wydaje oddzielnego zaświadczenia o wystąpieniu. Jedynym dowodem apostazji jest adnotacja przy świadectwie chrztu.

5. Jakie są konsekwencje?

Wystąpienie z Kościoła skutkuje ekskomuniką. Oznacza to, że m.in. nie będziesz mógł przyjmować sakramentów (np. komunia św., małżeństwo), być świadkiem na ślubie czy rodzicem chrzestnym. Nie będzie Ci również przysługiwał kościelny pogrzeb.

UWAGA: W przypadku niebezpieczeństwa śmierci zakaz przyjmowania sakramentów ulega zawieszeniu, można uzyskać wtedy rozgrzeszenie, namaszczenie chorych i komunię św.

6. Czy do Kościoła można wrócić?

"Odstępca" zawsze ma możliwość powrotu do Kościoła, zgodnie z zasadą "raz katolik, zawsze katolik". Odejście ze wspólnoty nie oznacza, że przestaje się być katolikiem. Aby wrócić do Kościoła, należy złożyć proboszczowi prośbę z danymi personalnymi, dotyczącymi chrztu oraz datą i miejscem złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła. Trzeba też napisać o okolicznościach i motywach opuszczenia wspólnoty oraz wyrazić pragnienie powrotu do niej.

W przypadku powrotu w księdze ochrzczonych zostaje umieszczona odpowiednia adnotacja, na powracającego może też zostać nałożona pokuta.