MSZ podaje szczegóły dot. "odszkodowań za szkody". Jest komunikat o nocie dyplomatycznej do Niemiec

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piątkowym komunikacie ujawniło szczegóły noty dyplomatycznej przekazanej do Niemiec na początku października. Nota dotyczy odszkodowań za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Resort nie ujawnił jednak pełnej treści, tłumacząc, że byłoby to "naruszenie podstawowych zasad dyplomacji".

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych od Niemiec 3 października.

- Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego oraz materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 - mówił wówczas szef resortu.

"Nota ze strony polskiej została odebrana przez MSZ i jest obecnie rozpatrywana. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie udziela żadnych informacji publicznych o treści korespondencji dyplomatycznej" - przekazał portalowi Gazeta.pl w połowie października rzecznik niemieckiego resortu dyplomacji.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W piątek polskie ministerstwo zdecydowało się na wydanie komunikatu ujawniającego szczegóły dokumentu. Co znalazło się w nocie? Jak informuje resort, rząd domaga się w niej:

  • "Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych;
  • Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd;
  • Podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec;
  • Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych;
  • Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeczy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce;
  • Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech;
  • Pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego;
  • Właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej;
  • Podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom".

Reparacje wojenne. MSZ o nocie dyplomatycznej do Niemiec

"W nocie użyte zostało pojęcie "odszkodowania" a nie "reparacje", gdyż to pierwsze sformułowanie ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty" - informuje ministerstwo.

Jak zapowiedziano, "rachunek strat wojennych spowodowanych przez ZSRR zostanie przygotowany w oparciu o badania analogiczne do tych, które doprowadziły do sporządzenia Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, zgodnie z uchwałą Sejmu RP".

Anna FotygaFotyga sugerowała, że nie podpisywała pisma ws. reparacji. Mamy skan

"Ujawnienie opinii publicznej noty skierowanej bezpośrednio do innego państwa byłoby naruszeniem podstawowych zasad dyplomacji. Noty dyplomatyczne nie stanowią informacji publicznej (...) Niezależnie od powyższego, w trosce o jawność debaty publicznej i rzetelność informacji przedstawianych przez środki masowego przekazu, Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o publikacji niniejszego komunikatu, zawierającego opis najważniejszych treści poruszonych w nocie" - informuje MSZ.

Podkreślono, że z notą mogą zapoznać się wszyscy posłowie i senatorowie "w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy dyplomatycznej".

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: