Sejm. "Lex Czarnek" wraca jako projekt poselski. Zakłada nadzór kuratora i rodziców nad szkołami

Do Sejmu wraca "lex Czarnek". Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt ustawy, która zakłada zmianę prawa oświatowego. Oprócz tego projektu na sejmowej stronie internetowej pojawił się jeszcze jeden projekt poselski, dotyczący umorzenia postępowań ws. przestępstw dotyczących działań władz samorządowych w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku, czyli tak zwanymi wyborami kopertowymi.

"Wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł on wykonywać powierzone mu ustawowo zadania" - czytamy na stronie Sejmu, gdzie opublikowano projekty poselskie. Dokument złożono w czwartek, wnioskodawcą jest grupa posłów PiS-u. 

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kobosko o wniosku o konstruktywnym wotum nieufności: Trzeba iść się bić

Sejm. "Lex Czarnek" wraca jako projekt poselski

W złożonym do Sejmu projekcie są rozwiązania, które ministerstwo forsowało już wcześniej. Bezskutecznie. Jedną z propozycji jest wprowadzenie przygotowania wojskowego. Nadzór nad nim pełniłoby Ministerstwo Obrony Narodowej.

Czynności z zakresu nadzoru przeprowadzają żołnierze, pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, posiadający imienne upoważnienie Ministra Obrony Narodowej

- czytamy w projekcie. Zajęcia z przygotowania wojskowego zaliczono w projekcie do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Wnioskodawcy podkreślili, że "niezmiernie istotne jest poprawianie warunków funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów i wychowanków". Temu - w ich ocenie - ma służyć większa władza kuratora oświaty. To on będzie musiał dostawać informacje i wydawać zgodę na zmianę dyrektora i odwołanie nauczyciela w czasie roku szkolnego. Autorzy zauważyli, że pojawiają się nieprawidłowości dotyczące np. powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy, niż 5 lat szkolnych oraz odwoływania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Dyrektorem szkoły ma być osoba, która "gwarantuje należyte wykonanie powierzanych jej zadań, ale również która swoją wiedzą, doświadczeniem i postawą umożliwi najlepsze funkcjonowanie i organizację pracy kierowanej przez nią szkoły lub placówki".

Jeśli kurator oceni, że tak nie jest, może odwołać takiego dyrektora. Zawieszenie dyrektora będzie mogło nastąpić, kiedy kurator oceni, że doszło do "zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę".

Sejm. "Lex Czarnek" wraca jako projekt poselski. Nadzór rodziców

Duże możliwości nadzoru nad szkołami uzyskaliby też rodzice. Aby wypowiedzieć się na temat zajęć dodatkowych czy aktywności stworzy szenia lub organizacji w szkole, rada rodziców musi przeprowadzić konsultacje. Dopiero po nich rada będzie mogła wydać swoją opinię. Później aktywność stowarzyszenia lub organizacji będzie monitorowana przez radę rodziców. Posłowie PiS, którzy złożyli projekt, zapewniają, że dzięki temu "rodzice zyskają szerszą informację o ofercie organizacji, jej dokonaniach i potencjalnych efektach w zakresie wspierania ich oddziaływań wychowawczych". 

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie jeszcze jeden projekt - dotyczy on umorzenia postępowań dotyczących organizacji tzw. wyborów kopertowych w 2020 r. Więcej o tej zmianie prawa piszemy w poniższym tekście:

"Lex Czarnek". Prezydent zawetował zmianę prawa oświatowego

Na początku marca prezydent Andrzej Duda zawetował "lex Czarnek", czyli kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa oświatowego. Szef MEiN Przemysław Czarnek zapowiedział wtedy opracowanie nowej ustawy, "z drobnymi poprawkami, skonsultowanymi z Kancelarią Prezydenta".

Ustawa "lex Czarnek" m.in. znacząco wzmocniłaby rolę kuratorów oświaty. Zorganizowanie w szkole zajęć dodatkowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia wymagałoby zgody kuratora. Organizacje te musiałyby przedstawić, na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem zajęć, szczegółowe informacje o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć oraz materiały, z których będą korzystać.

Nowelizacja zakładała też, że jeżeli dyrektor szkoły nie zrealizowałby zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, miałby zostać wezwany do wyjaśnień. Kurator mógłby także wnioskować o wydalenie dyrektora ze szkoły bez wypowiedzenia.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: