Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. osób LGBTIQ. "Dyskryminacja w Polsce i na Węgrzech"

"Trzeba dążyć do tego, by osoby LGBTIQ dysponowały pełnią praw podstawowych w całej UE" - czytamy w rezolucji przyjętęj przez Parlament Europejski. W dokumencie podkreślono też, że Wspólnota "musi przyjąć wspólne podejście do uznawania jednopłciowych małżeństw i związków partnerskich". W dokumencie pojawił się też punkt dotyczący sytuacji osób LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech.

We wtorek Parlament Europejski uchwalił rezolucję "w sprawie praw osób LGBTIQ w Unii Europejskiej". Za przyjęciem dokumentu zagłosowało 387 europarlamentarzystów. 161 było przeciwko, a 123 wstrzymało się od głosu.

"UE musi przyjąć wspólne podejście do uznawania jednopłciowych małżeństw i związków partnerskich"

W pierwszych punktach rezolucji "z zadowoleniem" odnotowano, że w listopadzie 2020 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii strategię na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025. Wyrażono też "głębokie zaniepokojenie dyskryminacją tęczowych rodzin, w tym dzieci, w UE oraz tym, że osoby należące do tych rodzin są pozbawiane praw ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub cechy płciowe rodziców lub partnerów". Europosłowie wezwali KE i państwa członkowskie do wyeliminowania tej formy dyskryminacji.

Parlament Europejski podkreśla, że trzeba dążyć do tego, by osoby LGBTIQ dysponowały pełnią praw podstawowych w całej UE, i przypomina, że instytucje i państwa członkowskie UE mają obowiązek stać na straży tych praw zgodnie z Traktatami i Kartą [praw podstawowych UE - red.], a także prawem międzynarodowy

- podkreślono.

W deklaracji czytamy też, że Wspólnota "musi przyjąć wspólne podejście do uznawania jednopłciowych małżeństw i związków partnerskich". Eurodeputowani wezwali państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów zapewniających wszystkim rodzinom "pełne poszanowanie prawa do życia prywatnego i rodzinnego bez dyskryminacji oraz możliwość swobodnego przemieszczania się, co obejmuje środki ułatwiające uznawanie płci prawnej rodziców transpłciowych".

Komisja Europejska (zdjęcie ilustracyjne)KE chce uchylenia uchwał anty-LGBT. Polska ma odpowiedzieć do wtorku

"PE przypomina, że prawo UE ma pierwszeństwo przed wszelkiego rodzaju prawem krajowym, w tym przed sprzecznymi z nim przepisami konstytucyjnymi, i dlatego państwa członkowskie nie mogą powoływać się na niekonstytucyjność małżeństw jednopłciowych lub na konstytucyjną ochronę 'moralności' lub 'porządku publicznego', by ograniczyć - z naruszeniem praw tęczowych rodzin przenoszących się na ich terytorium - podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się osób w UE" - dodano.

Parlament Europejski: KE powinna podjąć działania ws. dyskryminacji osób LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech

Przypomniano też, że zgodnie z wyrokiem TSUE (sprawa Coman i Hamilton) termin "współmałżonek" stosowany w dyrektywie w sprawie swobodnego przemieszczania się ma zastosowanie również do partnerów tej samej płci. Jako państwo, które nie stosuje się wspomnianego wyroku TSUE, w dokumencie wskazano Rumunię.

Protest dziennikarzy ws. stanu wyjątkowegoWspólny apel mediów. "Na granicy toczy się wojna o polską świadomość"

W rezolucji znalazł się również punkt dotyczący dyskryminacji osób LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech. W opinii europosłów, KE powinna "skłonić te państwa do prawidłowego stosowania i przestrzegania prawodawstwa UE".

PE wzywa Komisję, aby w pełni wykorzystywała dostępne narzędzia - w szczególności przyspieszone postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wnioski do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych, a także instrumenty budżetowe - w celu eliminacji wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, na których opiera się Unia; wzywa Komisję, aby stale i regularnie informowała Parlament oraz ściśle z nim współpracowała

- wskazano w dokumencie.

Z kolei Radę UE wezwano do "wznowienia dyskusji na temat postępowań na podstawie art. 7 TUE przeciwko Polsce i Węgrom, w tym w odniesieniu do praw osób LGBTIQ".

Więcej o: