Komitet Nauk Prawnych PAN protestuje ws. wykazu czasopism naukowych Czarnka. "Władczy akt ministra"

"Władczy akt ministra nie może być działaniem arbitralnym, sprzecznym z prawem. Czasopisma zostały dodane do wykazu w sposób nietransparentny, wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia, celem dowartościowania wybranych środowisk" - czytamy w uchwale Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,. Krytycznie odniesiono się w niej do zmian dokonanych w wykazie i punktacji czasopism naukowych.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Nauki i Edukacji opublikowało nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. Dokonane w nim zmiany odbiły szerokim echem w środowisku akademickim bowiem na zaktualizowaniu listy znacznie zyskały pisma zajmujące się teologią i prawem kanonicznym i tytuły wydawane przez KUL, czyli alma mater ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi

Do korekt w wykazie czasopism i materiałów z konferencji, wprowadzonych przez resort edukacji i nauki, krytycznie odnieśli się naukowcy zasiadający w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. "Komitet Nauk Prawnych PAN zdecydowanie protestuje, tak w sprawie sposobu opracowywania powołanego wykazu, jak i jego zawartości" - czytamy w uchwale opublikowanej 15 lutego.

Komitet Nauk Prawnych PAN: Punktacja ustalona w sposób arbitralny i niezgodny z prawem

W wykazie znalazła się grupa czasopism z zakresu nauk prawnych, których punktacja została ustalona w sposób arbitralny i sprzeczny z zasadami merytorycznymi i proceduralnymi określonymi w obowiązującym w tej materii rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [...], a więc w sposób niezgodny z obowiązującym prawem

- podkreślili naukowcy, dodając, że zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem zmiany w wykazie czasopism każdorazowo powinny być przygotowywane przez Komisję Ewaluacji Nauki. W tym roku ten wymóg nie został jednak spełniony.

Sama Komisja Ewaluacji Nauki również wydała oświadczenie, w którym wskazała, że wykazie znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez KEN. Z kolei w przypadku 237 czasopism z KEN nie skonsultowano kwestii podwyższenia dla nich punktacji. 

Komitet Nauk Prawnych PAN wskazał też, że w zmienionym wykazie naruszony został też wymóg, aby oceny czasopism dokonały zespoły powoływane odrębnie dla każdej dyscypliny.

"Władczy akt ministra nie może być działaniem arbitralnym, sprzecznym z prawem. Czasopisma zostały dodane do wykazu, albo ich wartość punktowa została podniesiona, w sposób nietransparentny, wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia, celem dowartościowania wybranych środowisk. Komitet zwraca dodatkowo uwagę, że uprzywilejowane zostały zwłaszcza czasopisma z dwóch ośrodków naukowych, a z jedynym z nich bezpośrednio zawodowo powiązany jest urzędujący Minister oraz z dyscypliny naukowej przez niego uprawianej" - czytamy w uchwale. 

Uchwała KNP PANUchwała KNP PAN KNP PAN, knp.pan.pl

Naukowcy z KNP PAN zwrócili też uwagę na to, że w przypadku wielu uznanych, choć nisko punktowanych czasopism prawniczych ocena w ogóle nie uległa zmianie. Stanowi to - w ich opinii - "zaprzeczenie rzetelnego procesu oceny czasopism naukowych i zakwestionowanie deklaracji ministerialnych o dążeniu do doskonałości naukowej".

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dostrzega niebezpieczeństwa wynikające z mechanizmu polegającego na uzależnianiu kariery akademickiej od oceny dokonywanej w tak zmiennych i uznaniowych warunkach, ustalanych arbitralnie przez organy władzy publicznej. Zniekształca to przebieg tej kariery, zwłaszcza młodych pracowników naukowych, skłaniając ich do koniunkturalizmu [...]. wskazane naruszenia prawa w procesie opracowywania omawianego wykazu będą miały bezpośredni wpływ na ewaluację jednostek naukowych, która została zaplanowana na 2022 r., i mogą stanowić podstawę kwestionowania decyzji, jakie zapadną w jej wyniku

- przewidują.

Zmiany w punktacji czasopism naukowych. Pisma teologiczne i związane z KUL znacznie zyskały

Digital Economy Lab z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało analizę tego, jak rozłożyły się punkty w po aktualizacji listy punktowanych czasopism naukowych, przygotowanej przez obecne kierownictwo MEiN. Najbardziej wzrosła średnia punktacja czasopism w dziedzinie teologii. Na kolejnych miejscach są filozofia oraz prawo kanonicznie.

Ponieważ ogólna liczba dostępnych punktów wzrosła, to dla większości dziedzin jest ona niższa od dotychczasowej. Jedyną dziedziną, w której średnia punktacja nie spadała, jest... teologia. Wraz z prawem kanonicznym mają też jedną z najwyższych odsetek czasopism z drugim najwyższym pułapem punktowym (140 pkt).

Poza stawianiem na teologię, w aktualizacji premiowane są publikacje w czasopismach w ten czy inny sposób związanych z rządem, czy samym ministrem Czarnkiem. 100 punktów przyznano dla pisma "Teka Komisji Prawniczej" Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, po 70 punktów - "Studiom Prawniczym KUL" oraz "Biuletynowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL". Ten ostatni miał wcześniej 20, a po zmianie ma 70 punktów.

Na premiowanie pism z Lublina zwracają uwagę naukowcy cytowani przez prawo.pl. - Znaczne zwiększenie punktów można zaobserwować w pismach związanych z lubelskim i toruńskim ośrodkiem naukowym - powiedział dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zwrócił uwagę, że niektóre renomowane czasopisma nie są wyceniane tak wysoko, jak "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL", w którym... publikował sam minister Czarnek. Prawo.pl wymienia, że na 40 punktów wyceniono pismo "Fides, Ratio et Patria" wydawane przez uczelnię o. Tadeusza Rydzyka w Toruniu. 

Więcej na temat nowej punktacji czasopism naukowych można przeczytać w tym artykule

Podczas konferencji  na KUL Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że będzie wnioskował o utworzenie nowej dyscypliny naukowej - nauki o rodzinie.Czarnek punktuje swoich. Pisma teologiczne premiowane wyżej od światowych

Więcej o: