Sąd nakazał przesłanie list poparcia kandydatów na członków KRS. Straszy grzywną

Sąd Okręgowy w Olsztynie nakazał szefowi Kancelarii Sejmu przesłanie list poparcia dla kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dokumenty mają zostać przekazane w celu dołączenia ich do akt sprawy prowadzonej przez olsztyński sąd w ciągu tygodnia od doręczenia Kancelarii Sejmu postanowienia w tej sprawie. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przedstawienia list poparcia do KRS, sąd nałoży na kancelarię grzywnę. Postanowienie jest prawomocne.

Ma to związek z cywilnym postępowaniem odwoławczym. Sprawa została zarejestrowana z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał za koniecznie rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji procesu.

W wydanym oświadczeniu sąd informuje, że w toku postępowania apelacyjnego - mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada - uznano, iż z urzędu należy zbadać nieważność postępowania. W składzie orzekającym zasiadał bowiem sędzia, który nominację otrzymał na podstawie uchwały podjętej przez nową KRS. W ocenie sądu odwoławczego w świetle przywołanego wyżej wyroku TSUE taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną.

>>> "Trzeba to anulować". Awantura w Sejmie o głosowanie ws. KRS:

Zobacz wideo

Listy poparcia do KRS utajnione

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w marcu ubiegłego roku Sejm wybrał na czteroletnią kadencję 15 sędziów-członków KRS. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski między innymi polityków i organizacji społecznych o informacje dotyczące imion, nazwisk i miejsc orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy się o nie ubiegali

W lipcu Kancelaria Sejmu odmówiła publikacji list poparcia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Postanowieniem prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych została zobowiązana do powstrzymania się od upubliczniania lub udostępniania danych osobowych sędziów zawartych w wykazach.

Więcej o: