Resort Ziobry ujawnia liczbę księży zatrudnionych w więzieniach. Jest też mowa o poprawczakach

W Służbie Więziennej zatrudnionych jest 180 duchownych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na zapytanie posła PO-KO Krzysztofa Truskolaskiego. Resort wskazuje, że liczba etatów nie wzrosła w porównaniu do 2015 r., kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę w Polsce.
Zobacz wideo

Poseł PO-KO Krzysztof Truskolaski złożył do resortu sprawiedliwości zapytanie w sprawie duchownych zatrudnionych w jednostkach podległych ministerstwu. Odpowiedzi zdążył udzielić wiceminister Patryk Jaki, który 26 maja został wybrany na europosła i na początku czerwca zrezygnował z dotychczas zajmowanego stanowiska.

Jak poinformował Patryk Jaki, według stanu na 1 kwietnia 2019 r. w Służbie Więziennej zatrudnionych jest 180 duchownych na 84,75 etatu. "Zauważyć należy, iż liczba etatów osób duchownych w całym roku 2015 wynosiła 85,60" - zaznaczył. Przypomniał też, że w ramach SW działa 81 zakładów karnych, 39 aresztów śledczych i 52 oddziały zewnętrzne. Liczba osadzonych to ok. 75 tys. osób (stan na koniec marca), podczas gdy w grudniu 2015 r. było to niemal 71 tys.

Z przytoczonych danych wynika, że posługę religijną, pomimo zauważalnie zwiększonej liczby osadzonych, zapewnia w zasadzie niezmienna ilościowo kadra zatrudnionych osób duchownych.

- napisał Patryk Jaki. Nie wiadomo, ile dokładnie zarabiają księża. Polityk wskazuje jedynie, że "wynagrodzenie duchownych podlega tym samym regulacjom, co innych pracowników cywilnych więziennictwa"

MS o duchownych w zakładach karnych

Były już wiceminister podkreślił również, że zgodnie z prawem "skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów".

Z informacji ujawnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że osadzeni korzystają ze spotkań nie tylko z duchownymi Kościoła katolickiego, ale również innych wspólnot. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele wszystkich wyznań są przez SW zatrudniani. Patryk Jaki wskazuje, że etat uzyskują jedynie ci duchowni, którzy reprezentują "duże, to jest mające dużą liczbę wyznawców wspólnoty wyznaniowe".

Do zakładów karnych przychodzą m.in. także duchowni kościołów greckokatolickiego, prawosławnego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła zielonoświątkowców, Związku Wyznania Świadków Jehowy, judaizmu, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego czy Związku Buddyjskiego Kanzeon.

Księża w poprawczakach

Duchowni są także zatrudniani w szkołach funkcjonujących w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

"Obecnie w 31 zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zatrudnionych jest 29 duchownych, na 9,91 etatu nauczycielskiego, w tym 28 wyznania rzymskokatolickiego i jeden wyznania prawosławnego – średnio jeden duchowny w placówce" - informuje Patryk Jaki.

Miesięczny koszt zatrudnienia wszystkich duchownych w tych placówkach to średnio 62 239,08 zł, co daje ok. 2 146 zł na jednego duchownego.

Zobacz wideo
Więcej o: