Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak mogą głosować osoby niepełnosprawne?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja. W jaki sposób mogą zagłosować osoby niepełnosprawne? Kodeks wyborczy przewiduje, że osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.
Zobacz wideo

Ze względu na to, że w Polsce tylko część lokali wyborczych dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, mogą one skorzystać ze specjalnych uprawnień i podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zagłosować korespondencyjne lub przez pełnomocnika. Takie prawo osobom niepełnosprawnym zapewnia kodeks wyborczy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie osób niepełnosprawnych

Przypomnijmy, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek podać do wiadomości informację o tym, które z lokali wyborczych dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Taka informacja musi zostać opublikowana najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów. Co więcej, niepełnosprawny wyborca ma prawo do uzyskania w swojej gminie pełnej informacji o:

  • usytuowaniu lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy,
  • warunkach dopisania do spisu wyborców w obwodzie, w którym znajduje się lokal wyborczy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • warunkach oraz formach głosowania.

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać także z dwóch specjalnych form udziału w głosowaniu: z głosowania korespondencyjnego lub głosowania przez pełnomocnika.

Co musi zrobić osoba niepełnosprawna, aby zagłosować korespondencyjnie?

Aby zagłosować korespondencyjnie, należy poinformować komisarza wyborczego o chęci skorzystania z takiej możliwości nie później niż 15 dni przed dniem wyborów. Zgłaszając taką chęć, wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Aby zagłosować, należy wypełnić kartę do głosowania i odesłać ją w kopercie zwrotnej zgodnie z instrukcjami otrzymanymi wraz z pakietem wyborczym.

Co musi zrobić osoba niepełnosprawna, aby zagłosować przez pełnomocnika?

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy. Taki wniosek należy złożyć najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów u wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie mogą być: osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, mężowie zaufania oraz kandydaci w danych wyborach.

Więcej o: