Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować poza granicami Polski?

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Wiesz już, że 26 maja będziesz przebywał poza granicami Polski? Dowiedz się, jak głosować w wyborach europejskich, jeżeli mieszkasz poza swoim krajem ojczystym.
Zobacz wideo

Kto może głosować w trakcie eurowyborów, będąc za granicą?

Polacy mają prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego nawet, gdy przebywają poza granicami swojego kraju ojczystego. Poza granicami Polski mogą głosować te osoby, które mają takie prawo także w granicach kraju ojczystego. Aby zagłosować za granicą, należy zgłosić taką chęć konsulowi co najmniej 15 dni przed dniem wyborów, złożyć odpowiedni wniosek i wylegitymować się ważnym paszportem lub innym dowodem potwierdzającym tożsamość.

 Jakie warunki formalne trzeba spełniać aby zagłosować w trakcie eurowyborów za granicą?

Każdy obywatel Unii Europejskiej może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Opcje głosowania oferowane wyborcom mieszkającym za granicą różnią się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Z reguły, choć nie wszędzie, wyborcy mogą głosować na kandydatów startujących w eurowyborach w kraju ojczystym lub wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

Z reguły osoby chcące głosować poza granicami kraju ojczystego, muszą wpisać się do rejestru wyborców w urzędzie kraju, w którym przebywają. Wyjątek stanowią kraje wspólnoty europejskiej, których mieszkańcy są wpisywani do tego rejestru automatycznie po zarejestrowaniu swojego pobytu.

Wyborca przebywający w innym kraju Unii Europejskiej, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia. Takie zgłoszenie można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie to powinno zawierać takie dane jak: 

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • data urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,
  • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania),
  • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Należy pamiętać, że osoby przebywające za granicą głosują na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju. Oznacza to, że jeżeli od obywateli danego kraju wymaga się, aby mieszkali w nim przez określony czas, zanim będą mogli głosować, warunek ten dotyczy także osoby, która chce głosować w tym kraju przyjmującym. Jeżeli wymaga tego prawo kraju przyjmującego, osoba chcąca głosować poza granicami swojego kraju ojczystego musi potwierdzić, że nie figuruje w rejestrze karnym. Co więcej, w krajach, w których głosowanie w eurowyborach jest obowiązkowe, obowiązek ten spoczywa na wszystkich osobach wpisanych do rejestru wyborców, a nie tylko na obywatelach tego kraju.

Uwaga! Przepisy każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej regulują kwestię głosowania poza granicami kraju w nieco inny sposób. Aby dowiedzieć się, jak zagłosować za granicą, odwiedź stronę europa.eu i wybierz nazwę kraju, w którym chcesz głosować.

Gdzie można zagłosować w trakcie eurowyborów będąc za granicą?

Jeszcze przed pójściem do urny, należy zgłosić zamiar wzięcia udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego konsulowi, który pracuje w miejscu pobytu osoby chcącej głosować za granicą. To, gdzie będzie można głosować, ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza, która poinformuje o granicach obwodów wyborczych poza Polską i wskaże, gdzie w każdym z krajów, w których przebywają Polacy, będzie można pójść i oddać głos w dniu wyborów. Z reguły głosowanie poza granicami kraju ojczystego odbywa się w ambasadach, konsulatach i punktach konsularnych.

Więcej o: