Kto może głosować w wyborach do Europarlamentu, jak dopisać się do spisu wyborców

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej każdy pełnoletni obywatel kraju członkowskiego unii ma prawo głosować i kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy oddadzą swój głos na kandydatów w Eurowyborach już 26 maja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są regulowane przez ustawę, która określa cztery naczelne zasady wyborów - mają być one wolne, powszechne, bezpośrednie i tajne.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Europarlamentu

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego oznacza, że prawo wzięcia udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski (lub innego kraju Unii Europejskiej), który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat.

W wyborach udziału nie może wziąć osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych lub osoba ubezwłasnowolniona.  W Polsce mogą głosować także inni obywatele Unii Europejskiej - musza być oni zameldowani na terenie kraju i wpisani do rejestru wyborców w danym okręgu.

Spis wyborców w wyborach do Europarlamentu

Do rejestru wyborców wpisywany jest każdy obywatel zameldowany na obszarze danej gminy. Aby zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego osoby te muszą w dniu wyborów stawić się w przydzielonej do danego regionu komisji wyborczej. Osoby chcące zagłosować w innym miejscu niż w miejscu zameldowania, powinny starać się o wpis do rejestru wyborców w odpowiednim urzędzie gminy.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców składają obywatele UE mieszkający w Polsce lub osoby mieszkające w innej gminie, niż wynika to z meldunku. Wnioski można składać do 20 maja osobiście w urzędzie gminy - należy dostarczyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją (wniosek dostępny jest do pobrania na stronie obywatel.gov.pl) oraz dokument tożsamości i jego kopię. Wniosek można składać także internetowo korzystając z profilu zaufanego. Obywatele Polski mogą głosować poza granicami kraju po dopisaniu się na spis wyborców - do 23 maja należy złożyć wniosek w polskim konsulacie.

W urzędzie gminy można również otrzymać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Osoba posiadająca zaświadczenie zostaje skreślona ze spisu danej gminy. W dniu wyborów może udać się do dowolnej komisji z zaświadczeniem i oddać głos na swojego kandydata. Wniosek o wydanie zaświadczenie należy złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej, należy podać w nim imię, nazwisko i numer PESEL.

Pełnomocnictwo do oddania głosu w Eurowyborach

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głos można oddać także za pośrednictwem swojego pełnomocnika. Z tego udogodnienia mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat. Pełnomocnikiem zostaje osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba, która potrzebuje pomocy w głosowaniu. Pełnomocnictwo udzielane jest na wniosek wyborcy przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta lub przed innym, upoważnionym do tego pracownikiem urzędu gminy. Następnie sporządzany jest akt pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa wydawany jest najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów. Wyborca we wniosku o przydzielenie pełnomocnictwa musi podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy i pełnomocnika oraz oznaczenie wyborów, których ma dotyczyć pełnomocnictwo. 

Głosowanie korespondencyjne

Dodatkowo osoby o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Chęć wzięcia udziału w takim głosowaniu należy zgłosić do 15 dni przed wyborami. Może być ono dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów oraz wskazanie adresu, na który wysłany zostanie pakiet wyborczy. Ponadto do zgłoszenia trzeba dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Osoby niedowidzące powinny poprosić o dołączenie do pakiety nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy dostarczany jest na 7 dni przed dniem wyborów.

Głosowanie korespondencyjne udostępnione zostało także osobom przebywającym na stałe lub czasowo za granicą - wniosek składają wtedy w konsulacie Polski do 12 maja. We wniosku należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju, numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, a także adres, na który dostarczony zostanie pakiet wyborczy.  

Więcej o:
Komentarze (6)
Kto może głosować w wyborach do Europarlamentu, jak dopisać się do spisu wyborców
Zaloguj się
 • tergukjbvcfsyrt8y9joikl

  0

  Dopisać się przez Internet można, ale trzeba im wysłać skan dowodu osobistego...

 • kaviar100

  Oceniono 4 razy 0

  Kiedy Polska zostanie ukarana za nie przyjęcie uchodźców i w sprawach sądów? Ktoś coś? Czy już podarowali sobie?

 • bart5554

  Oceniono 10 razy -8

  Strajk nauczycieli to zasłona dymna. Ta awantura ma odwrócić uwagę Polaków od kampanii wyborczej prawicy oraz uniknąć dyskusji na temat (niejawnego) programu Koalicji Europejskiej:

  1. Wprowadzenie euro bez możliwości opuszczenia strefy (co zatrzyma rozwój naszej gospodarki na obecnym poziomie, w dalszym zaś może spowodować recesję)
  2. Wstrzymanie strategicznych projektów infrastrukturalnych: Centralny Port Komunikacyjny, Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa linii komunikacyjnych północ-południe
  3. Wprowadzenie powszechnej cenzury pod pojęciem tzw. "mowy nienawiści"
  4. Ocenzurowanie internetu (ustawa wykonawcza dot. ACTA 2)
  5. Poprzez skorumpowanych polityków całkowite uzależnienie od decyzji i woli Niemiec
  6. Nachalne uruchomienie propagandy środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów [cel: a) zmazanie naszej tożsamości narodowej poprzez zniszczenie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina b) sprawienie, że Polaków będzie się rodzić jeszcze mniej]
  7. Wstrzymanie i nieodwracalne zatrzymanie procesu dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec
  8. Otwarcie granic naszego kraju na masową, nielegalną migrację
  9. Wstrzymanie budowy amerykańskiej bazy w Polsce
  10. Likwidacja państw narodowych i obranie kursu na Stany Zjednoczone Europy z ośrodkiem decyzyjnym w Berlinie i Paryżu
  11. Powolne, sukcesywne wprowadzanie lewicowego systemu totalitarnego w Europie.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX