Wybory samorządowe 2018. W jaki sposób mogą głosować osoby niepełnosprawne?

Wybory samorządowe 2018 zostały zaplanowane na 21 października. Zgodnie z kodeksem wyborczym osoby niepełnosprawne mogą głosować korespondencyjnie, ale muszą zgłosić taką potrzebę do 8 października.

Osoby niepełnosprawne mogą głosować także w lokalach dostosowanych do ich potrzeb. Jakie inne ułatwienia zostały zaplanowane dla wyborców niepełnosprawnych?

Jak mogą głosować osoby niepełnosprawne? Głosownie korespondencyjne

Kodeks wyborczy mówi, że podczas wyborów samorządowych 2018 osoby niepełnosprawne mogą głosować korespondencyjnie. Zgodnie z zasadami, taką potrzebę należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed zaplanowanymi wyborami, a więc w przypadku wyborów samorządowych 2018 - do 8 października.

Zgłoszenie takie może zostać przekazane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać takie dane jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi, że chce głosować korespondencyjnie, otrzyma pakiet wyborczy, a więc karty do głosowania, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet taki zostaje wysłany pocztą i jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

Jak mogą głosować osoby niepełnosprawne? Głosowanie w lokalu wyborczym

Osoby niepełnosprawne mogą głosować także w lokalach wyborczych, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie lokale będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To, który lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych można sprawdzić na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli lokal wyborczy w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyborca niepełnosprawny może wybrać inny lokal, składając odpowiedni wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Dokument taki należy złożyć w urzędzie gminy nie później niż 5 dni przed dniem wyborów. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i dopisany do wybranego przez wyborcę obwodu.

Wyborcy niepełnosprawni, którzy zdecydują się na głosowanie w lokalu wyborczym mogą głosować przy użyciu nakładki w języku Braille'a. Nakładkę na kartę na prośbę osoby niepełnosprawnej wydaje komisja wyborcza. Po oddaniu głosu osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do tego, aby zwrócić nakładkę członkowi obwodowej komisji wyborczej.

Już 21 października wybierzemy władze samorządowe

Więcej o: