Problem w Sądzie Najwyższym. Mało kto chciał zostać ławnikiem, na 36 miejsc tylko 19 zgłoszeń

Upłynął termin na zgłoszenia na ławników Sądu Najwyższego. Na 36 miejsc zgłosiło się tylko 19 osób. W obecnej sytuacji nie do końca wiadomo, co zrobić dalej, skoro brakuje kandydatów.

Senat ogłosił zbieranie zgłoszeń na ławników Sądu Najwyższego 24 kwietnia tego roku, a w czwartek, 24 maja, ten proces się zakończył. Jak poinformowała Kancelaria Senatu w tym czasie dotarło 19 zgłoszeń.

Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu, lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu stwierdza Senat w drodze uchwały.

- przekazał Senat.

Zgodnie z nowymi przepisami o Sądzie Najwyższym, kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym pierwsza prezes Sądu Najwyższego zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników Sądu Najwyższego. Pierwsza kadencja ławników SN rozpocznie się w dniu złożenia przez nich ślubowania i zakończy się 31 grudnia 2021 r. 

Nie wiadomo jednak, co dalej w tej sytuacji zrobić. W ustawie o SN jest wspomniane:

W razie potrzeby, zwłaszcza z powodu zmniejszenia w czasie kadencji liczby ławników, Senat na wniosek Pierwszego Prezesa przeprowadza wybory uzupełniające

Nie wiadomo jednak, czy ten przepis zostanie zastosowany w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów.

Termin na wybór przez Senat ławników Sądu Najwyższego upływa 3 lipca 2018 r.

Zasady wyboru ławników Sądu Najwyższego

Według procedur, po zbadaniu zgłoszeń Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, wskazuje marszałkowi Senatu andydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne.

Komisja przedstawia też Senatowi projekt uchwały wobec zgłoszeń, które nie spełniły wymogów formalnych lub wpłynęły po terminie. W przypadku kandydatów na ławników marszałek Senatu ma zasięgnąć jeszcze informacji od Komendanta Głównego Policji na ich temat.

Komisja przedstawia Senatowi listę kandydatów, o których mowa w pkt 1, oraz opinie o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, sformułowane w oparciu o posiadane dokumenty, a w razie potrzeby przesłuchania określonych kandydatów – także w oparciu o te przesłuchania.


Następnie marszałek Senatu przesyła I prezesowi SN uchwałę w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego (wraz z dokumentami na ich temat).

PiS wycofuje nowelizację KRS. Poseł Ast: To ukłon w stronę Małgorzaty Gersdorf

Więcej o: