Korpus Urzędników Wyborczych - nabór, wymagania i zadania urzędników wyborczych

Przepisy regulujące kwestie dotyczące Korpusu Urzędników Wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym. Ostatnie zmiany ustawy nastąpiły na początku 2018 roku, chcąc więc poznać aktualny stan prawny, należy zapoznać się ze zaktualizowanym Kodeksem wyborczym.

Korpus tworzą urzędnicy wyborczy, którzy są powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, a miejscem ich działania jest gmina. Ich liczba ma zapewnić sprawne funkcjonowanie obwodowych komisji wyborczych w danej jednostce organizacyjnej (konkretna liczba nie została określona).

Korpus Urzędników Wyborczych - nabór

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają swoje zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dla gminy, w której chcą wykonywać funkcję urzędnika wyborczego. Formularz znajduje się na stronie PKW

W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego muszą podać:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
  • wykształcenie (trzeba dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego),
  • miejsce pracy (i potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy),
  • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję
  • informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

W 2018 roku termin zgłoszenia urzędników wyborczych minął w kwietniu.

W celu umożliwienia zapoznania się mieszkańców danej gminy z wykaz powołanych urzędników wyborczych, podaje się go do wiadomości publicznej. 

Kiedy wybory samorządowe 2018? TERMIN

Korpus Urzędników Wyborczych - wymagania, zakazy

Urzędnicy wyborczy powoływani są na 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Jednym z wymagań jest posiadanie wyższego wykształcenia.

W Kodeksie Wyborczym kolejne wymagania odnoszące się do kandydatów na urzędników wyborczych zostały ujęte w sposób negatywny, tj. wskazano przypadki, w których osoba NIE MOŻE BYĆ URZĘDNIKIEM WYBORCZYM. W związku z tym droga do tego stanowiska zamknięta jest dla osób, które kandydują w wyborach w okręgu, w którego skład wchodzi gmina właściwa dla działalności urzędnika wyborczego. Urzędnikiem wyborczym nie może być też: komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

Miejsce zatrudnienia też nie jest bez znaczenia - nie można wykonywać danej funkcji na obszarze gminy, w której jest się zatrudnionym.

Urzędnikiem wyborczym nie może być także osoba, która znajduje się w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten jednakże nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Kolejnym zakazem jest niemożność bycia członkiem żadnej partii politycznej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a aspirujące na owe stanowisko, powinny zrezygnować z działalności, jeżeli nie daje się jej pogodzić z byciem urzędnikiem wyborczym.

Dodatkowe wykluczenie odnosi się do osób, które zostały skazane wyrokiem prawomocnym za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

Zadania urzędników wyborczych i wynagrodzenie

Obowiązki, które zostają nałożone wraz z objęciem danej funkcji dotyczą m.in. prowadzenia szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych czy dostarczania kart do głosowania.

Urzędnicy zajmują się także przygotowaniem i nadzorem nad przebiegiem wyborów.

Osoby pełniące te funkcje są zwolnione od pracy zarobkowej, ale pobierają wynagrodzenie w ramach działania jako urzędnicy. Kwota tego wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc (przy założeniu, że będzie pracował w pełnym wymiarze godzin na miesiąc).

PKW przypomina:

wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5 (art. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego).

Funkcja komisarza wyborczego

Komisarzem wyborczym jest osoba będąca pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym na obszar województwa lub jego części. Powołuje się 100 komisarzy, którzy pełnią swoją funkcję przez okres 5 lat. Nabór prowadzi MSWiA. W 2018 termin na zgłoszenia minął pod koniec lutego.

Komisarze wyborczy są powoływaniu przez PKW na wniosek ministra ds. wewnętrznych, spośród osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze. Możliwe jest także ponowne pełnienie owej funkcji przez tą samą osobę po upływie 5 lat.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń istnieje możliwość powołania nowej osoby na stanowisko komisarza, do zadań ministra należy wskazanie nowych kandydatów.

Podobnie jak w przypadku urzędnika wyborczego, KOMISARZ WYBORCZY NIE MOŻE należeć do partii politycznej, prowadzić działalności, które nie koresponduje z owym stanowiskiem, a także może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Nie mogą być komisarzami wyborczymi kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi, mężowie zaufania, urzędnicy wyborczy, członkowie komisji wyborczej.

Komisarz wyborczy - zadania

Do ich zadań należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego czy powoływanie/rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych. 

Obszerna dyskusja nad znakiem w Sejmie obudziła poselską kreatywność: "Litera C przypomina półksiężyc"

Więcej o: