Wybory samorządowe 2018 zmiany - nowe przepisy i ordynacja wyborcza

Wybory samorządowe w 2018 roku będą zorganizowane zgodnie z brzmieniem ustawy z 31 stycznia nowelizującą Kodeks wyborczy i inne ustawy. Ustawa ta wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Zmienia zasady głosowania, na nowo definiując znak "x" na kartach do głosowania. Ogranicza możliwość głosowania korespondencyjnego oraz wprowadza dwa typy komisji obwodowych. Sprawdźmy, co jeszcze zmieniło się z dniem 31 stycznia 2018 roku.

Jakie przepisy uległy zmianie w 2018 roku?

Jeśli chodzi o wybory samorządowe, nowe przepisy zmieniają:

 • Kodeks Wyborczy,
 • Ustawę o samorządzie gminnym,
 • Ustawę o samorządzie wojewódzkim,
 • Ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy,

Wybory samorządowe zmiana ordynacji w 2018 roku

 1. Nowela wygasi kadencję Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2019 roku. Zmieni się też sposób jej wyboru. Siedmiu z dziewięciu jej członków zostanie wybranych przez Sejm, co oznacza odebranie kompetencji Trybunałowi Konstytucyjnemu, Najwyższemu Sądowi Administracyjnemu oraz Sądowi Najwyższemu.
 2. Zmiany ordynacji w wyborach samorządowych obejmują zniesienie możliwości dwudniowego głosowania, jako iż wybory przeprowadza się w dniu niepracującym.
 3. Zmieniła się ustawowa definicja znaku „x” na kartach do głosowania, który od teraz oznacza co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie karty do głosowania. Wcześniej postawienie więcej niż dwóch linii oznaczało nieważność głosu. Ciekawą nowością jest to, iż dopisanie dodatkowych numerów list, nazw czy też własnych adnotacji na karcie do głosowania nie wpływa jego na jej ważność. Legalizacji uległy też skreślenia i zamazania dokonywane na karcie.
 4. Nowelizacja z 31 stycznia zmieniła też zasady głosowania korespondencyjnego. Od tak głosować będą mogły tylko osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Odebrało to możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby starsze lub mieszkające poza granicami kraju.
 5. Ustawa wprowadziła ponadto dwa typy komisji obwodowych. Pierwsza z nich będzie zajmowała się przeprowadzeniem głosowania, a druga ustalaniem jego wyników. Praca drugiej rozpocznie się po zakończeniu głosowania w danym lokalu wyborczym.
 6. W trakcie głosowania oraz liczenia głosów prowadzona będzie transmisja z lokalu wyborczego. Prace obu komisji mogą być obserwowane przez mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych, wyznaczonych przez organizacje o określonej działalności statutowej (troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój obywatelskich postaw społeczeństwa).

Wybory samorządowe 2018 - zobacz najważniejsze informacje >>>

Wybory samorządowe – nowe przepisy dotyczące samorządu terytorialnego

 1. Nowelizacja wydłuża kadencję organów samorządu terytorialnego o 1 rok (z 4 do 5 lat).
 2. JOW-y (jednomandatowe okręgi wyborcze) będą wyznaczane w gminach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
 3. W miastach na prawach powiatu obowiązkowe stanie się uchwalenie budżetu obywatelskiego, w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy. O przeznaczeniu tych środków zadecydują corocznie mieszkańcy danej jednostki samorządowej.
 4. Powołana zostanie komisja rozpatrująca skargi, wnioski oraz petycje związane z działaniem organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.
 5. Obrady organów stanowiących będą od chwili wejścia w życie ustawy transmitowane i zapisywane. Radni uzyskają natomiast prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych.
 6. Mieszkańcy samorządów otrzymali inicjatywę uchwałodawczą, której udzielenie było do tej pory fakultatywne. Obecnie z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić:
 • 100 osób – w gminie do 5 tys. mieszkańców
 • 200 osób – w gminie do 20 tys. mieszkańców
 • 300 osób – w gminie większej niż 20 tys. mieszkańców oraz w powiecie do 100 tys. mieszkańców
 • 500 osób – w powiecie większym niż 100 tys. mieszkańców
 • 1000 osób – w województwie.

Wybory samorządowe 2018 - termin >>>

Wybory po rosyjsku. Władimir Putin po raz kolejny został prezydentem Rosji

Więcej o: