Lista wszystkich, którzy domagają się weta Andrzeja Dudy. Jest przytłaczająca. I wydłuża się

Sądowa rewolucja PiS jest już na ostatniej prostej. Do jej wprowadzenia pozostały zaledwie trzy podpisy prezydenta. Andrzej Duda może też jednak zgłosić trzy razy weto, o co apeluje do niego mnóstwo instytucji z kraju i zagranicy.

Od kilku dni w całej Polsce setki tysięcy osób demonstruje przeciwko planowanym zmianom w sądownictwie. Protestujący domagają się od Andrzeja Dudy, że ten zawetuje wszystkie trzy ustawy PiS dotyczące wymiaru sprawiedliwości: o Sądzie Najwyższym, KRS oraz sądach powszechnych.

"Chcemy weta!". Kolejna noc protestów >>>

O wykonanie właśnie takiego ruchu apeluje do prezydenta także szereg organizacji i autorytetów z Polski i całego świata. Przedstawiamy poniżej - wciąż otwartą - listę tych, którzy są zaniepokojeni sądową rewolucją PiS lub wprost oczekują prezydenckiego weta. Będziemy ją aktualizować i uzupełniać.

Departament Stanu USA

Jesteśmy zaniepokojeni ciągłym dążeniem polskiego rządu do stanowienia prawa, które zdaje się ograniczać niezależność sądownictwa i potencjalnie osłabiać rządy prawa w Polsce. Silna i zdrowa demokracja w Polsce jest nieodzowną częścią stosunków polsko-amerykańskich. Nieustannie podkreślamy rolę rządów prawa w Polsce i cały czas ściśle monitorujemy sytuację w tym kraju.

Sekretarz generalny Rady Europy

Sprawne, bezstronne i niezależne sądownictwo jest kamieniem węgielnym działającego systemu demokratycznej kontroli i równowagi. Sądy Najwyższe w naszych państwach członkowskich odgrywają w tym kontekście kluczową rolę. Zasada nieusuwalności sędziów gwarantuje zachowanie ich niezależności. Zasada ta jest wpisana w standardy Rady Europy

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, prezes Sądu Najwyższego, prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich

Przyjęte ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o sądach powszechnych i procedowana ustawa o Sądzie Najwyższym są atakiem na same podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Nawet przy świadomości suwerenności państwa polskiego i szacunku do niej, nie możemy milczeć wobec kroków, które zagrażają jej samemu źródłu, którym są nienaruszalne wartości cywilizacji europejskiej, humanizmu i podstawowych praw i wolności.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Liczymy przy tym, że Pan, Panie Prezydencie, jako depozytariusz głosów ponad 8,5 miliona Polaków, którzy powierzyli mu misję stania na straży Konstytucji, wypełni swoje zadanie i poważnie podejdzie do roty przysięgi, którą składał przed Zgromadzeniem Narodowym

Polska Akademia Nauk

Kierownictwo PAN wyraża głębokie zaniepokojenie aktualną sytuacja w kraju. Zgromadzenie Ogólne PAN już w grudniu 2015 roku apelował "do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o to, żeby się powstrzymywały od wzajemnego wkraczania w swoje kompetencje".

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt i podziały, nie tylko w elitach politycznych, ale i w całym polskim społeczeństwie, grożący nieprzewidywalnymi dla nas wszystkich konsekwencjami tak w kraju jak i zagranicą. (...) O wolną, demokratyczną Polskę walczyły całe pokolenia Polaków, nie pozwólmy, by to nasze wielkie wspólne osiągnięcie poszło na marne.

Naczelna Rada Adwokacka

Uchwalone i projektowane rozwiązania ustawowe godzą w konstytucyjne fundamenty funkcjonowania organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, naruszają spójność wyrażającego demokratyczne wartości systemu prawnego oraz osłabiają podstawy ochrony praw i wolności obywateli.

Krajowa Izba Radców Prawnych

Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy jako strażnika konstytucji o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zapobieżenie wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań dewastujących system państwa prawa oraz zagrażających w bezpośredni sposób bezpieczeństwu i stabilności funkcjonowania państwa.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar

Przyjęcie tych ustaw nie służy kompleksowej reformie wymiaru sprawiedliwości, lecz zmierza do podporządkowania sądów władzy politycznej. Podpisanie ich może narazić państwo polskie na sytuację skutkującą naruszeniem prawa każdej osoby do niezależnego sądu.

Polscy sędziowie z Hagi i Strasburga*

Podpisanie przez prezydenta RP tych ustaw skutkować będzie nieodwracalnymi zmianami ustrojowymi i odejściem od zasad demokracji. Występując z tym apelem działamy w trosce o Państwo Polskie, które wraz z demontażem najważniejszego bastionu demokratycznego państwa prawa może wkroczyć na drogę, z której wycofanie się będzie niemożliwe.

*prof. Marek Safjan, prof Piotr Hofmański, dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, dr hab. Nina Półtorak

Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników

Jako organizacja o charakterze globalnym, zrzeszająca młodych prawników z całego świata, angażujemy się na rzecz obrony oraz aktywnie uczestniczymy w promowaniu podstawowych zasad prawnych, takich jak praworządność oraz prawa człowieka.

American Bar Association*

Procedowana w polskim parlamencie ustawa umożliwi natychmiastowe usunięcie sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, co mogłoby znacząco naruszyć niezależność sądów. Prace nad nią są kolejnym niepokojącym zdarzeniem, po tym jak władze odmówiły odebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz przestrzegania wyroków Trybunału.

*Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników - największa tego typu organizacja prawnicza na świecie, zrzeszająca ponad 400 tys. osób

The General Council of the Bar*

Sędziowie muszą być niezależni, a historia uczy nas, że nie da się zaprowadzić sprawiedliwości tam, gdzie decydujący wpływ mają polityczne zawirowania i populizm. Ostatnie ustawy uchwalone przez polski parlament wprowadzają nieuzasadniony nadzór władzy wykonawczej nad władzą sądowniczą. Aby demokracja mogła przetrwać i rozwijać się, niezbędne są solidne normy prawne i niezależny wymiar sprawiedliwości. Mechanizm powoływania sędziów ma tu decydujące znaczenie.

*Największe stowarzyszenie zrzeszające adwokatów z Anglii i Walii, istniejące od 1894 roku

Helsińska Fundacja Praw Człowieka po tym, jak Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym bez poprawek, opublikowała pełną listę organizacji, które domagają się weta prezydenta. Podpisały się na niej 52 instytucje.

embed

'Ta ustawa jest procedowania w trybie pendolino'. Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego apeluje do polityków

Więcej o: