Zalewska w ekspresowym tempie kasuje gimnazja. Posłanki zadały jej serię BARDZO ważnych pytań

• Anna Zalewska zapowiedziała powrót do starego systemu edukacji• Posłanki PO: "Jakie będą szacunkowe koszty zmian w edukacji?"• Gajewska-Płochocka i Kluzik-Rostkowska zadały minister aż 16 pytań

Osiem lat szkoły podstawowej, w tym edukacja wczesnoszkolna w klasach I-IV, i powrót do czteroletniego liceum ogólnokształcącego - to najważniejsze zmiany, jakimi zostanie objęty system edukacji w Polsce. 

Proponowane przez minister Zalewską rozwiązanie nie podobają się nie tylko części nauczycieli, ale też zdecydowanej większości posłów opozycji. Chodzi zwłaszcza o tempo przeprowadzanej reformy.

Właśnie dlatego posłanki  Kinga Gajewska-Płochocka i Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej postanowiły zadać MEN serię dociekliwych pytań w tej sprawie. W ich interpelacji proszą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

 1. Jakie będą szacunkowe koszty zmian w edukacji?
 2. Na podstawie jakich badań edukacyjnych resort edukacji przeprowadził analizę funkcjonowania obecnego systemu oświaty w Polsce?
 3. Kiedy partnerzy społeczni otrzymają do konsultacji założenia planowanych zmian w postaci projektów aktów prawnych i jakim czasem będą dysponowali na ich konsultację w swoich środowiskach?
 4. Czy proponowane zmiany rozszerzające katalog zadań realizowanych w szkole stanowią gwarancję zatrudnienia dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy, czy będą prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy? Jakie przepisy szczególne projektowane są w celu zagwarantowania trwałości stosunku pracy wszystkich nauczycieli przekształcanych szkół?
 5. Na podstawie jakich przepisów prawnych będą zatrudniani tzw. wędrujący specjaliści? Czy będą mieć status nauczyciela?
 6. Czy zmiana ustroju szkolnego spowoduje wymianę kadry kierowniczej?
 7. Czy zmiana typów szkół nie spowoduje utraty uprawnień do zajmowania stanowisk nauczycielskich przez obecnie zatrudnionych?
 8. Dlaczego udział w wolontariacie powinien być kryterium oceny pracy nauczyciela?
 9. Czy zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii odbędzie się kosztem innych przedmiotów, czy też spowoduje dodatkowe obciążenie godzinowe ucznia? Jaki będzie kierunek zmian w ramowych planach nauczania?
 10. Czy w szkole powszechnej obowiązkowy będzie drugi język obcy?
 11. Skoro kierunek pracy wychowawczej szkoły wyznacza program wychowawczy i szkolny program profilaktyki uwarunkowane diagnozą problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych, jaki cel i znaczenie praktyczne będzie miało przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy?
 12. Jaki jest cel działania na terenie jednej placówki Rady Szkoły, Szkolnej Rady Wolontariatu, Rady Rodziców (niektórych z własnym statutem) - wspierający czy kontrolny i oceniający?
 13. Jakie wskaźniki będą decydowały o naliczeniu wysokości subwencji oświatowej dla szkół kształcących w zawodach deficytowych i nadpodażowych?
 14. Czy planowany jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli w ujęciu perspektywicznym? Czy, i w jakiej wysokości, przewidywana jest podwyżka płac nauczycieli w roku 2017, zwłaszcza w kontekście zamierzonego zwiększenia realizowanych przez nich zadań?
 15. Czy możliwe będzie prowadzenie edukacji uczniów klas V-VIII (poziom gimnazjalny) w odrębnej formie organizacyjnej, w tym także przez podmiot inny niż JST?
 16. Czy rząd zamierza doprowadzić do zmian legislacyjnych uniemożliwiających stosowaną dziś praktykę prowadzenia szkół publicznych przez podmioty prywatne?

Dowiedz się więcej:

Jak będzie wyglądała nauka w podstawówce?

W klasach I-IV szkoły podstawowej będzie "poziom podstawowy", natomiast w klasach V-VIII - "poziom gimnazjalny".

Co się zmieni w szkołach średnich?

Uczniowie będą mieli do wybory czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub dwustopniową szkołę branżową, która zastąpi dzisiejsze szkoły zawodowe.

Kiedy wejdą w życie zmiany w szkolnictwie?

Przewidziano trzyletni okres przejściowy. W tym czasie klasy VII (odpowiadające obecnie I klasie gimnazjum) będą mogły znajdować się albo w budynku gimnazjum lub szkoły podstawowej. Pierwszy rocznik objęty nową podstawą programową ma rozpocząć naukę w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Więcej o: