Matura 2023. Jak się odwołać od wyników egzaminu maturalnego? Gdzie złożyć wniosek?

Jeżeli ostateczny wynik egzaminu maturalnego nie jest satysfakcjonujący, lub jeżeli maturzysta ma poczucie, że arkusz został oceniony niesprawiedliwie, wówczas uczniowi przysługuje prawo do złożenia odwołania. Gdzie należy skierować odpowiedni wniosek? Jak wygląda procedura?

Nie każdy maturzysta może być usatysfakcjonowany wynikiem swojego egzaminu. Jeżeli uczeń przekonany jest, że otrzymał zbyt małą liczbę punktów np. przez błąd popełniony przez egzaminatora w trakcie sprawdzania jego arkusza, wówczas w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy maturalnej.

Zobacz wideo Czy sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z maturą?

Matura 2023. Niesatysfakcjonujący wynik? Zgłoś wniosek o wgląd do pracy

Wniosek o wgląd do pracy maturalnej powinien zostać przesłany w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania wyników. Najprościej taki wniosek dostarczyć drogą mailową, jednak można skorzystać także z formy listownej lub opcji złożenia wniosku osobiście. W odpowiednio uzupełnionym dokumencie powinny znaleźć się takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • pesel,
  • dane teleadresowe,
  • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

W ciągu pięciu dni komisja ma obowiązek poinformować ucznia o terminie i ustalonym miejscu, w którym dojdzie do wglądu pracy. Termin ten wyznacza dyrektor danej OKE. Zazwyczaj możliwe jest to w ciągu kilku kolejnych dni. Przed otrzymaniem dostępu do pracy uczeń musi wylegitymować się dowodem osobistym. Po identyfikacji otrzymuje swój arkusz na 30 minut. W tym czasie może robić zdjęcia pracy, sporządzać notatki, a także zadawać obecnemu na miejscu pracownikowi OKE pytania związane z wątpliwościami co do oceny jego arkusza. 

Matura 2023. Jak odwołać się od wyników egzaminu maturalnego?

Jeżeli osoba po sprawdzeniu swojej pracy uzna, że nie została ona poprawnie oceniona i przyznano jej za mało punktów, ma dwa dni na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie arkusza i weryfikację wyniku. Taki wniosek również można złożyć mailem. OKE dokonuje weryfikacji do siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Arkusz sprawdza wyznaczony przez dyrektora OKE egzaminator. Co ważne, musi to być inna osoba niż ta, która pierwotnie sprawdzała pracę. Jeżeli drugi egzaminator uzna, że liczba punktów faktycznie została zaniżona, dyrektor OKE może zmienić wynik matury. O wyniku weryfikacji sumy punktów maturzysta zostanie poinformowany pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wówczas otrzyma także nowe świadectwo dojrzałości, na którym widnieje poprawny wynik. 

Jeżeli jednak po ponownym sprawdzeniu pracy OKE uzna, że pierwotna punktacja została przyzna prawidłowo, maturzysta może złożyć odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. We wniosku uczeń musi nie tylko wskazać numery zadań otwartych, które jego zdaniem zostały ocenione niepoprawnie, musi także uzasadnić, dlaczego jego zdaniem podane w arkuszu rozwiązania są prawidłowe. Taki wniosek należy złożyć w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Na rozpatrzenie pisma KAE ma 21 dni. Od decyzji kolegium nie ma możliwości dalszego odwołania. 

Więcej o: