Matura 2023. Jak odwołać się od wyniku? Gdzie składać wnioski? Co może zrobić uczeń?

Co może zrobić maturzysta przekonany, że świetnie poszło mu na egzaminach, a którego wyniki wcale tego nie odzwierciedlają? W jaki sposób można odwołać się od wyników matury? Gdzie poprosić o ponowne sprawdzenie zadań? Wyjaśniamy.

Wyniki matury 2023 będą znane 7 lipca i, co oczywiste, nie wszyscy abiturienci będą nimi usatysfakcjonowani. Uczniowie przekonani, że dostali zbyt mało punktów za poprawnie rozwiązane zadania, będą mogli ubiegać się o wgląd do swojej pracy maturalnej. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wyników powinni złożyć wniosek (osobiście, listownie lub mailowo) do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz wideo Jakie panują emocje po maturze z języka polskiego? [SONDA]

Jak odwołać się od wyniku matury? Wniosek o wgląd do pracy maturalnej

Na wniosek maturzysty dyrektor danej OKE wyznacza termin. Tak samo jak na maturze uczeń musi pokazać dowód osobisty, po czym dostaje 30 minut na obejrzenie swojego arkusza. Może w tym czasie robić zdjęcia i zadawać pracownikowi OKE pytania związane z wątpliwościami co do oceny pracy.

Religia w szkołach (zdjęcie ilustracyjne) Słowa księdza oburzyły uczennice. Cała klasa wypisała się z religii

Zły wynik matury? OKE może wyznaczyć egzaminatora, który sprawdzi zadania jeszcze raz

Jeśli wgląd do arkusza tych wątpliwości nie rozwiewa, maturzysta ma dwa dni na złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów. W takim wypadku dyrektor OKE wyznacza egzaminatora (inną osobę niż ta, która jako pierwsza oceniła pracę maturalną), który ponownie sprawdza arkusz. Jeśli drugi egzaminator uzna, że przy ocenianiu popełniono błąd i zaniżono liczbę punktów, dyrektor OKE może zmienić wynik matury. Maturzyście zostaje wówczas wydane nowe świadectwo dojrzałości. Sprawa jest zamknięta.

'Marsz sprawiedliwości' zorganizowany po śmierci 8-letniego Kamila Nowe przepisy dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci

Jeżeli jednak OKE stwierdzi, że praca została oceniona poprawnie, maturzyście pozostaje jeszcze jedna możliwość - odwołanie do "drugiej instancji", czyli Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. We wniosku uczeń wskazuje numery zadań, które jego zdaniem zostały ocenione źle (co bardzo ważne, mogą być to wyłącznie zadania otwarte), musi też uzasadnić, dlaczego dane zadania zostały rozwiązane poprawnie.

Taki wniosek należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania informacji z OKE odnośnie wyniku weryfikacji sumy punktów. KAE na rozpatrzenie pisma ma kolejne 21 dni. Decyzja, którą wyda, będzie ostateczna - nie można się od niej odwołać. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Więcej o: